Infogids
Alle burgers, ondernemingen en organisaties hebben recht op duidelijke en eenduidige informatie over de dienstverlening van de overheid. De lokale en provinciale besturen zijn de meest nabije overheid. Heel wat van hun dienstverlening wordt echter bepaald door Vlaamse en federale regelgeving. Toch zijn het vaak de lokale en provinciale besturen die het eerste aanspreekpunt zijn.

Daarom moeten ook zij correcte informatie hebben en kunnen doorgeven.
Daarom gebruikt de gemeente Jabbeke de productfiches uit de Productencatalogus om zo de actuele info te kunnen aanbieden.
In deze selectie kunt u eenvoudig zoeken mbh de zoekfunctionaliteit van uw browser (ctrl + f)

Bouwen en Wonen

Aangifte van een adreswijziging bij uw stad of gemeente
Aangifte van een verhuis naar het buitenland
Aankoop van een sociale woning of bouwgrond bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)
Aanpassingen aan het openbaar domein
Activeringsheffing op onbebouwde gronden
Advies over brandpreventie in uw woning
Advies van de Lokale Adviescommissie (LAC) over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water
Attest van de interventie van de brandweer
Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)
Belastingvermindering voor beveiligen van woningen
Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (woonbonus)
Brandveiligheidsattest voor horeca-uitbaters
Budgetmeter
Burenpremie voor collectieve renovatieprojecten
Conformiteitsattest voor (huur)woningen
Controle en onderhoud van de stookolietank van een woning
Crisisopvang
Crisisopvang voor zorgbehoevende ouderen
De Vlaamse huursubsidie
Doorgangswoning, transitwoning of noodwoning
Een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor
Een sociale woning huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij
Een stookolietank buiten gebruik stellen
Energielening
Energieprestatiecertificaat voor een publiek gebouw
EPC bij verkoop of verhuur van een woning
EPC Bouw
E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw
Erkenning sociale huisvestingsmaatschappijen
Flats voor personen met een handicap
Gedeeltelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing na verbouwing van een handelspand in een kernwinkelgebied
Gratis energiescan
Heffing op de waterverontreiniging
Heffing op de winning van grondwater
Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen
Huisnummer
Huur van een betaalbare woning in de Vlaamse rand rond Brussel via Vlabinvest
Huur van een sociale woning bij het Vlaams Woningfonds
Huur-en-isolatiepremie
Huurgarantiefonds voor verhuurders
Huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds
Inleveren bouwafval en bouwresten
Inname openbaar domein
Installatiepremie voor dak- en thuislozen
Kadastraal uittreksel
Kooprecht voor huurders van een sociale huurwoning
Kortingbon voor beschermde afnemers bij aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast
Lokaal Opvang Initiatief (LOI)
Meeneembaarheid van verkooprechten
Minimale levering van elektriciteit en aardgas voor wie een budgetmeter heeft
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning
Onroerende voorheffing
Overkoepelende renovatiepremie
Planbatenheffing, belasting op de meerwaarde van een grond na een bestemmingswijziging
Planologisch attest
Planschadevergoeding
Premie van de netbeheerder voor dakisolatie of zoldervloerisolatie in een woning of appartement
Premie van de netbeheerder voor de isolatie van een spouwmuur
Premie van de netbeheerder voor een condensatieketel (voor beschermde afnemers)
Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp
Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler
Premie van de netbeheerder voor hoogrendementsglas in een woning of appartement
Premie van de netbeheerder voor isolatie van een buitenmuur langs de buitenzijde
Premie van de netbeheerder voor na-isolatie van een buitenmuur langs de binnenzijde
Premie van de netbeheerder voor vloerisolatie of kelderisolatie
Proportionele vermindering van de onroerende voorheffing
Recht op hypotheekvestiging (Registratiebelastingen)
Referentieadres
Seniorenwoningen
Signalisatievergunning
Sloop- en heropbouwpremie
Sociaal tarief voor water
Sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij
Stedenbouwkundig attest
Stedenbouwkundig uittreksel
Totaalrenovatiebonus van de netbeheerder (BENO-pass)
Uitwisseling van plannen van ondergrondse kabels en leidingen (Kabel en Leiding Informatieportaal KLIP)
Ventilatiesysteem aanmelden voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)
Verdeelrechten (Registratiebelastingen)
Verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing voor bescheiden woning
Verkooprecht sinds 1 juni 2018
Verkooprecht tot en met 31 mei 2018
Verlaagde schenkbelasting voor een energetische renovatie van een gebouw
Verlaagde schenkbelasting voor een gebouw met conformiteitsattest dat verhuurd wordt
Vermindering van de onroerende voorheffing voor bescheiden woning
Vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw
Vermindering van de onroerende voorheffing voor grootoorlogsverminkten
Vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders
Vermindering van de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovatie
Vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderbijslaggerechtigde kinderen
Vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap
Vermindering van de verkooprechten bij een hypothecaire lening voor een enige woning (Bij-abattement)
Vermindering van de verkooprechten bij renovatie van een verwaarloosd of leegstaand pand (Renovatie-abattement)
Vermindering van de verkooprechten voor een bescheiden woning (Klein beschrijf)
Vermindering van de verkooprechten voor een enige woning (Abattement)
Verplicht onderhoud van uw cv-installatie (centrale verwarming)
Verplichte keuring van de waterleidingen bij nieuwbouw en renovatie
Verplichte keuring van een nieuwe of gewijzigde cv-installatie
Verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval- of regenwater
Verplichte verwarmingsaudit voor cv-installatie die ouder is dan 5 jaar
Verzekering gewaarborgd wonen
Vlaamse aanpassingspremie
Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning
Vlaamse renovatiepremie (uitdovend)
Vlaamse verbeteringspremie
Vlaamse Woonlening of de sociale lening bij de VMSW
Vrijstelling van de onroerende voorheffing na sloop en vervanging van een leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte
Vrijstelling van de onroerende voorheffing na sloop en vervanging van een ongeschikte of onbewoonbare woning
Vrijstelling van de onroerende voorheffing na verbouwing van een handelspand
Vrijstelling van de onroerende voorheffing na verbouwing van een handelspand in een winkelarm gebied
Woonbegeleiding

Burger en Overheid

Woonkrediet van het Vlaams Woningfonds
Aanpassing van de geslachtsregistratie
Afhalen gevonden voorwerpen
Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht
Akte van Belgische nationaliteit
Akte van echtscheiding
Akte van een levenloos kind
Akte van geboorte
Akte van huwelijk
Akte van naamsverandering
Akte van overlijden
Akte van verklaring van naamskeuze
Akte van voornaamsverandering
Attest van Belgische kiezer
Attest van Belgische nationaliteit
Attest van gezinssamenstelling
Attest van leven
Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
Attest van wettelijke samenwoning
Basisbankdienst
BE-Alert waarschuwingssysteem bij noodsituaties
Begeleiding van inburgeraars (het Inburgeringstraject)
Belastingkrediet voor kinderen ten laste
Belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang
Belastingvrije som bij opvang van een ouder familielid
Belgisch paspoort
Bemiddeling
Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven
Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven in België
Een kind erkennen
Eensluidend verklaarde kopie
Elektronische identiteitskaart (eID)
Elektronische vreemdelingenkaart
Ereteken voor lokale en provinciale mandatarissen en personeel
Eretitel voor uitvoerende mandatarissen en raadsleden
Erkenning en subsidiëring van de ondersteuningscentra en het overlegcentrum voor etnisch-culturele minderheden
Erkenning en subsidiëring van integratiecentra
Erkenning van lokale geloofsgemeenschappen
Federaal token
Geboorteaangifte
Gedeeld verblijf
Generieke terugmelding
Huwelijk
Huwelijksaangifte
Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind
Impulssubsidie voor projecten in de Vlaamse Rand
Internationaal rijbewijs
Juridische tweedelijnsbijstand (Pro-Deoadvocaat)
Kids-ID: Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar
Melden van discriminatie
Melding van tijdelijke afwezigheid
Mijn Burgerprofiel: uw gegevens bij de overheid
Moraliteitsattest
Niet-dringende interventies van de brandweer bij extreem weer
Nietig verklaren van een huwelijk
Noodoproepen
Onthaal nieuwe inwoners
Orgaandonatie
Overheidsopdrachten voor diensten
Overheidsopdrachten voor leveringen
Overheidsopdrachten voor werken
Overlevingspensioen
Overlijdensaangifte
Overlijdensaangifte van een doodgeboren kind
Registratie poliovaccinatie
Registratie van de slachting van een dier
Reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen
Reistoelating voor minderjarigen
Rustpensioen
Schuldbemiddeling
Sociaal telefoontarief
Stage- en leerwerkplaatsen bij de Vlaamse overheid
Stemmen bij verkiezingen
Stemmen met een volmacht
Toelating voor het uitdelen van flyers op markten, evenementen en openbare plaatsen
Toeslag belastingvrije som bij personenbelasting
Uittreksel uit het bevolkingsregister
Uittreksel uit het strafregister
Veranderen van familienaam
Vergunning voor een collecte
Visum en verblijfsdocumenten om in België te verblijven
Vrijstelling van schenkbelasting voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen
Wettelijk samenwonen
Wettiging handtekening
Wilsverklaring inzake euthanasie

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Aanmelding en erkenning van een toeristisch logies
Auteursrecht
Bekers en medailles aanvragen voor een sportevenement
Een speelstraat organiseren
Erfgoedpremie beschermde monumenten en landschappen - bijzondere procedure
Erfgoedpremie voor beschermde monumenten en landschappen - standaardprocedure
Erkenning als archeoloog
Erkenning als metaaldetectorist
Erkenning en subsidiëring van amateurkunsten
Erkenning en subsidiëring van cultuureducatieve verenigingen
Erkenning en subsidiëring van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging
Erkenning en subsidiëring van kunstenaars en professionele kunstenorganisaties
Erkenning en subsidiëring van organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk
Erkenning en subsidiëring van sociaal-toeristische verenigingen
Erkenning en subsidiëring van sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding
Erkenning en subsidiëring van Toerisme voor Allen-verblijven
Erkenning en subsidiëring van verenigingen die werken rond informatie en participatie
Erkenning en vergunning van een radio-omroep
Erkenning van controleartsen in het kader van dopingbestrijding
Erkenning van een fietsvriendelijk logies
Erkenning van een kampeerautovriendelijk logies
Erkenning van een milieuvriendelijk toeristisch bedrijf (ecolabel De Groene Sleutel)
Erkenning van een particuliere televisie-omroep
Erkenning van gidsen en reisleiders
Gebruiken van een speelterrein
Gratis verzekering voor vrijwilligers
Iedereen Verdient Vakantie
Kadervorming en attesten voor jeugdwerkers
Kampeertenten lenen
Kampvervoer voor jeugdverenigingen
Kennisgeving voor uitzending door een televisie-omroep
Kopie van een archiefdocument
Kwaliteitslabel voor collectiebeherende cultureel-erfgoedinstellingen
Labelen van fietsen
Medaille voor sociaal-culturele inzet
Meerjarenpremieovereenkomst voor onroerend erfgoed
MuseumPASSmusées
Onderhoudspremie en beheerspremie voor varend erfgoed
Onderzoekspremie voor beschermde monumenten en landschappen
Ontlenen van boeken, cd's, dvd's en ander bibliotheekmateriaal
Ontlenen van materiaal voor jeugdactiviteiten en jeugdwerk
Praktische ondersteuning voor sportpromotionele evenementen
Premie voor buitensporige directe kost bij verplicht archeologisch onderzoek
Projectsubsidie cultuur
Speelpleinwerking
Sportmateriaal lenen
Subsidie voor bijzondere journalistiek
Subsidie voor circuskunsten
Subsidie voor experimenteel jeugdwerk
Subsidie voor hobbyverenigingen
Subsidie voor laagdrempelige educatie voor kansengroepen
Subsidie voor participatieprojecten kansengroepen
Subsidie voor projecten in Brussel
Subsidie voor projecten in de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand
Subsidie voor sensibiliserende initiatieven van de Vlaamse Gebarentaal
Subsidie voor verenigingen met een specifieke opdracht voor de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector
Subsidie voor verenigingen voor culturele en sportieve participatie van gedetineerden
Subsidies voor de audiovisuele sector
Subsidies voor de letterensector
Subsidies voor een jeugdverblijfcentrum en hostel
Subsidies voor internationale topsportevenementen
Subsidies voor leesbevordering
Subsidies voor projecten in de cultureel-erfgoedsector
Subsidies voor sportevenementen
Tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten voor internationale samenwerking rond volksontwikkeling en lokaal cultuurbeleid
Toegankelijkheidslabel voor toegankelijk logies
Tussenkomst voor socio-culturele en sportieve participatie voor mensen in armoede
Vergunning van een reisbureau of toeristisch verhuurkantoor
Vergunning voor een circusstandplaats
Vergunning voor tijdelijke bewegwijzering van een manifestatie
Werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties

Economie en Werk

Aangifte afwijking op de wekelijkse rustdag
Aangifte bij de Mestbank
Aanloopsteun voor de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven
Aanmoedigingspremie voor tijdskrediet
Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden
Advies voor ondernemers over aangewezen financieringsmix - Finmix
Afzonderlijke sluitingspremie
Arbeidskaart en arbeidsvergunning
Arbeidsongevallenverzekering
Arbeidstrajectbegeleiding
Beheerovereenkomst tussen de Vlaamse Landmaatschappij en landbouwers
Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk
Beroepsinlevingsstage (BIS)
Beroepskaart voor vreemdelingen
Beroepsziekten
Betaald educatief verlof voor werknemers in de privésector
Betalingsrechten voor de landbouw
Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen
Bijdragen van landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding aan VLAM
Bijkomende sluitingspremie
Bijstand van een tolk voor dove of slechthorende werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden met een arbeidshandicap
Budgetbegeleiding
Budgetbeheer
Business Angels+lening (BA+lening)
Cofinanciering
Dienstencheques
Ecocheques
Ecologiepremie Plus voor ondernemingen
Erasmus voor jonge ondernemers
Erkenning als ARKIV
Erkenning als ruimtelijke planner
Erkenning als uitzendbureau
Erkenning getuigschrift/diploma na leertijd
Erkenning getuigschrift/diploma ondernemersopleiding
Erkenning tot energiedeskundige type A
Erkenning tot energiedeskundige type B
Erkenning tot energiedeskundige type C
Erkenning van bedrijfsgezondheidsdiensten
Erkenning van een producent van vegetatief teeltmateriaal van wijnstokken
Erkenning van mestvoerders
Ervaringsbewijs
Examens ondernemersvaardigheden bij de Centrale Examencommissie
Exploitatievergunning voor de horeca
Exportmeter
Federale uitkering voor gewone loopbaanonderbreking
Federale uitkering voor ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof
Federale uitkering voor tijdskrediet
Gebruikerscompensatie voor landbouwgronden
Gecombineerde vergunning (single permit)
Gemeentelijke premie voor een startende ondernemer
Getuigschrift van vakbekwaam slachten
Getuigschrift van vakbekwaamheid bij commercieel vervoer van dieren
Hectaresteun voor de toepassing van de biologische productiemethode
Heffing op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen
Hinderpremie
Hygiëneattest
Identificatie als landbouwer
Individuele Beroepsopleiding (IBO) voor werkzoekenden
Inkomenscompensatievergoeding
Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
Innovatiepremie voor creatieve werknemers
Inschakelingsuitkering voor werkzoekende schoolverlaters
Instapstage - VDAB
Investering van risicokapitaal in beloftevolle kmo's (Arkimedes)
Investeringssteun aan de agrovoedingssector
Investeringssteun aan de omkaderingssector voor land- en tuinbouw
Investeringssteun voor land- en tuinbouwers
Jobkorting federale overheid
Kapitaalschadecompensatie voor eigenaars van landbouwgronden
Keuring vervoermiddel bij commercieel vervoer van dieren
Kinderopvangtoeslag voor alleenstaande werkzoekenden die weer aan de slag gaan
Kmo-groeisubsidie: steun voor groeitrajecten bij kmo's
Korting op treinticket voor werkzoekenden die op sollicitatiegesprek gaan
KRATOS, het Vlaams Bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers
Leertijd
Logiessubsidie
Loopbaanbegeleiding
Maaltijdcheques
Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)
Machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten
Machtiging voor standplaats op kermis
Melding van de intentie tot hennepteelt
Mobiliteitsbudget
Mobiliteitstoeslag voor wie het werk hervat in loondienst
Mobiliteitsvergoeding (cash for car)
Nachtvergunning voor de horeca
Niet-productieve investeringssteun land- en tuinbouwers
Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
Onbelast bijverdienen
Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk
Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives
Optimeo, een voordelige lening voor zelfstandigen en kleine ondernemingen die hun zaak willen uitbreiden
Ouderschapsverlof
Outplacement voor werknemers
Overnamesteun voor de jonge landbouwer
Permanente bewegwijzering van een onderneming
Praktijkgerichte ondernemerschapstrajecten (Syntra Vlaanderen)
Premie voor bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor nieuwe eigenaars
Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij
Raming van uw toekomstige pensioenrechten
Registratie als dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille
Registratie van verzenders van meststoffen
Rentetoelage bij hinder openbare werken
Schadevergoeding bij een landbouwramp
Stagebonus
Stageovereenkomst
Startbonus
Starteo, een voordelige lening voor startende zelfstandigen en kleine ondernemingen
Startlening
Steun aan bedrijven voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject (O&O-project)
Steun voor innovatieve samenwerkingsverbanden (VIS-trajecten)
Stimulanspremie voor werkzoekenden in opleiding
Strategische ecologiesteun voor ondernemingen
Strategische transformatiesteun
Student-zelfstandige
Subsidie teelt van vezelhennep met verminderde bemesting
Subsidie teelt van vezelvlas met verminderde bemesting
Subsidie voor bedrijven ter compensatie van indirecte emissiekosten
Subsidie voor bedrijvencentra en doorgangsgebouwen
Subsidie voor boslandbouwsystemen (agroforestry)
Subsidie voor controlekosten voor de biologische landbouw
Subsidie voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen
Subsidie voor de bedrijfseigen teelt van plantaardige eiwitbronnen (vlinderbloemigen)
Subsidie voor de bescherming van de genetische diversiteit van rundveerassen
Subsidie voor de bescherming van de genetische diversiteit van schapenrassen
Subsidie voor de verwarringstechniek in de fruitteelt
Subsidie voor ecologisch en veilig transport
Subsidie voor een diversiteitsplan
Subsidie voor een kmo-haalbaarheidsstudie
Subsidie voor een kmo-innovatieproject
Subsidie voor een Sprint-project
Subsidie voor erkende fokkerijverenigingen en -organisaties
Subsidie voor mechanische onkruidbestrijding
Subsidie voor ondernemingen met een innovatief onderzoeksproject
Subsidie voor ondernemingen met een innovatief ontwikkelingsproject
Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille)
Subsidie voor stages bij internationale organisaties
Subsidie voor zorgboerderijen
Subsidiedatabank voor ondernemingen
Subsidies voor de omkadering van arbeidszorgmedewerkers
Subsidies voor internationaal ondernemen
Subsidies voor sociale tewerkstellingsprojecten
Taxshelter voor startende ondernemingen
Tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer voor personen met een handicap
Tegemoetkoming in kosten kinderopvang voor werkzoekenden in opleiding
Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen
Tegemoetkoming voor werkgevers die outplacementbegeleiding aanbieden
Toelating voor het organiseren van manifestaties ter bevordering van de plaatselijke handel/braderieën
Toelating voor het uitdelen van productstalen op markten, evenementen of op openbare plaatsen
Trajectbegeleiding innovatieve start-ups en scale-ups
Transitiepremie
Vaste standplaats op de wekelijkse markt
Verblijfsvergoeding bij opleiding VDAB
Vergoeding voor schade door jachtwildsoorten of beschermde diersoorten
Vergunning beenhouwer-spekslager
Vergunning voor commercieel vervoer van dieren
Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken
Vergunning voor invoer, uitvoer en doorvoer van strategische goederen
Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven
Vermindering erfbelasting bij overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen
Verplaatsingsvergoeding voor werkzoekenden die een erkende opleiding volgen
Verplichte haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen voor grote gebouwen
Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel
Vlaams zorgkrediet voor de openbare sector
Vlaamse doelgroepvermindering voor jongeren
Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers
Vlaamse Kredietbemiddelaar
Voordelige lening aan bedrijf uit de sociale economie (Sociaal Investeringsfonds)
Voordelige lening voor ondernemingen (Win-winlening)
Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers
Vrijstelling van bepaalde werkloosheidsverplichtingen bij volgen van opleiding die voorbereidt op zelfstandig beroep
Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij investering in steunzones
Vrijstelling voor studies in het kader van knelpuntberoepen
Waarborgregeling boven 1,5 miljoen euro
Waarborgregeling tot 1,5 miljoen euro
Werkhervattingstoeslag voor werkzoekenden van 55 jaar of meer
Werkloosheidsuitkering
Werkplek duaal leren
Wijk-werken
Ziekte- en invaliditeitsuitkering

Milieu en Energie

Afschotplan voor grofwild
Antireclamesticker
Bodemattest
Certificering van examencentra koeltechniek
Certificering van koeltechnici en koeltechnische bedrijven
Compensatieplicht bij ontbossing
Controle en onderhoud van de stookolietank van een bedrijf, ziekenhuis of school
CurieuzeNeuzen Vlaanderen (onderzoek luchtkwaliteit)
De voortoets
Een erkenning aanvragen als hondenkwekerij, kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension of handelszaak voor dieren
Een jachtplan bekijken of aanpassen
Erkenning als airco-energiedeskundige
Erkenning als bodemsaneringsdeskundige type 1 of type 2
Erkenning als centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen
Erkenning als dierentuin
Erkenning als EPB-verslaggever
Erkenning als laboratorium voor afvalstoffen, andere materialen en bodemstalen
Erkenning als laboratorium voor de analyse van water, lucht of bodem (deeldomein bodembescherming)
Erkenning als MER-deskundige
Erkenning als milieucoördinator
Erkenning als milieudeskundige
Erkenning als natuurreservaat
Erkenning als opleidingscentrum brandertechnici of stookolietechnici
Erkenning als opleidingscentrum voor de vorming van milieucoördinatoren
Erkenning als opleidingscentrum voor klimaatregelingssytemen in bepaalde motorvoertuigen
Erkenning als proefdierlabo of als fokker van proefdieren
Erkenning als technicus stookolietanks
Erkenning als technicus vloeibare brandstof, gasvormige brandstof en verwarmingsaudit
Erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen
Erkenning als terreinbeherende natuurvereniging
Erkenning als veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige)
Erkenning en subsidiëring van bosgroepen (verenigingen van boseigenaars)
Erkenning en subsidiering van opvangcentra voor vogels en wilde dieren
Erkenning van een wildbeheereenheid
Erkenning van kopers en exploitanten van hout in openbare bossen
Erkenning van technici en bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur
Erkenning van technici voor elektrische schakelinrichtingen
Erkenning voor het houden van een zoogdier dat niet op de positieve lijst staat
Financiële tussenkomst bij het betalen van uw energiefacturen
FSC-boscertificaat
Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning
Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen
Grondstofverklaring voor gebruik van een bepaald materiaal als grondstof
Hondenpaspoort en registratiebewijs voor een hond
Huis-aan-huisinzameling van grofvuil
Huis-aan-huisinzameling van papier en karton
Huis-aan-huisinzameling van plastic-, metaal- en drankverpakkingen (PMD)
Huis-aan-huisinzameling van restafval
Inleveren kerstboom
Inleveren papier en karton
Inleveren PMD afval
Inleveren snoeihout
Integraal Milieujaarverslag (IMJV)
Jaarlijkse aangifte van waterverbruik (grootverbruikers)
Jachtverlof en jachtvergunning
Kapmachtiging
Melden van de overdracht van een risicogrond
Melden van gezondheidsproblemen bij honden na aankoop
Melden van verwaarloosde of mishandelde dieren
Milieueffectrapport (MER)
Milieuheffing voor het storten en verbranden van afvalstoffen
Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties
Ontheffing van het ontbossingsverbod
Ophalen van glas via de glascontainer
Passende beoordeling
Praktisch jachtexamen
Premie van de netbeheerder voor een warmtepompboiler
Premie voor de vervanging van een hout- of steenkoolkachel of open haard
Premie voor een nieuw zero-emissie-voertuig
Projectoproep voor Pimp je speelplaats 5
Registratie als inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen
Registratie als vervoerder van afvalstoffen
Schadevergoeding bij een algemene natuurramp
Sloopinventaris afvalstoffen
Sociaal tarief en vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging
Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen)
Subsidie ecologische bosfunctie
Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten
Subsidies aan verenigingen voor projecten met een meerwaarde voor natuur en milieu
Subsidies voor wildbeheereenheden
Theoretisch jachtexamen
Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau
Toelating tot invoer van dierlijke bijproducten (DBP) vanuit een andere Europese lidstaat
Toestemming of machtiging voor een activiteit in een bos of natuurreservaat
Vergoedingen van netbeheerders bij laattijdige (her)aansluiting en stroomonderbreking
Verklaring van selectieve sloop of ontmanteling
Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen
Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor beheerders van bossen en natuurreservaten
Visverlof
Vrijstelling van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater

Mobiliteit en Openbare Werken

Aanvraag tijdelijk parkeerverbod
Aanvraag van de vrijstelling van de kilometerheffing in Vlaanderen
Aanvragen van een parkeerplaats voor personen met een handicap
Aanvullende verkeersbelasting voor LPG-installaties
Attest voor personenvervoer voor eigen rekening
Belasting op de inverkeerstelling (BIV)
Belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor oldtimers
Bemiddelaar Grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten
Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT)
Buzzy Pazz of Omnipas 'Vervoersgarantie' (VG)
Buzzy Pazz, van 6 tot 24 jaar
Cambio-voordeel bij jaarbonnement van De Lijn
City Pass
Erkenning en subsidiëring van een mobiliteitsvereniging
Euregio-ticket (dagpas bus en trein gebied Euregio Maas - Rijn)
Eurovignet voor vrachtwagens
Gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap
Gratis abonnement van NMBS en De Lijn voor oorlogsinvaliden en oud-strijders
Jaarlijkse verkeersbelasting voor aan te geven voertuigen
Jaarlijkse verkeersbelasting voor oldtimers
Jaarlijkse verkeersbelasting voor personenwagens en aanverwante voertuigen
Kaart voor kosteloos begeleiden van een persoon met een handicap op het openbaar vervoer
Kilometerheffing voor vrachtwagens
Kortingskaart NMBS 'Verhoogde tegemoetkoming'
Kortingskaart NMBS voor grote gezinnen
Machtiging voor de tijdelijke vervanging van een voertuig van een taxidienst of verhuurdienst
Melden van gebreken aan wegen, fietspaden, wegverlichting, ... in Vlaanderen
Omnipas 65+
Ontheffing van loodsplicht voor grote zeeschepen
Ontheffing van loodsplicht voor kleine zeeschepen
Parkeerkaart voor personen met een handicap
Premie voor de installateur die een roetfilter plaatst
Premie voor het installeren van een roetfilter in oudere dieselwagens
Seniorenbiljet NMBS vanaf 65 jaar
Subsidie voor een actieprogramma duurzame mobiliteit van een niet-erkende mobiliteitsvereniging
Subsidie voor een mobiliteitsproject van een vereniging
Subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer via het Pendelfonds
Tegemoetkoming in de reiskosten van kankerpatiënten
Vergoeding voor schade door slechte staat van de weg of door wegenwerken
Vergunning of overeenkomst om bijzondere vormen van geregeld vervoer te organiseren
Vergunning voor de verhuur van voertuigen met bestuurder
Vergunning voor het organiseren van grensoverschrijdend geregeld vervoer
Vergunning voor het privégebruik van waterwegen en hun aanhorigheden
Vergunning voor het uitbaten van een taxidienst
Vergunning voor watervang
Verlaagd btw-tarief voor personen met een handicap voor de aankoop van een wagen
Verminderingskaart NMBS voor personen met een visuele handicap
Vervoer minder mobiele personen
Voorrangskaart NMBS voor een zitplaats op de trein
Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting (VKB) voor personen met een handicap
Vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting en de BIV voor milieuvriendelijke voertuigen
Vrijstelling van draagplicht van de veiligheidsgordel

Onderwijs en Wetenschap

Aspirantenmandaat
Attest ter vervanging van een verloren diploma of getuigschrift
Attest voor de erkenning van een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland
Baekeland-mandaat
Bijzondere doctoraatsbeurs
Buitenschoolse kinderopvang
Credits hoger onderwijs behalen via een creditcontract
De toelatingsexamens arts en tandarts
Diploma hoger onderwijs behalen via een diplomacontract
Diploma hoger onderwijs behalen via een examencontract
Doctoraatsbeurs strategisch basisonderzoek
Doorlichtingsverslag van een school of een centrum voor leerlingenbegeleiding
Een diploma of getuigschrift secundair onderwijs behalen via de Examencommissie secundair onderwijs
Een diploma secundair onderwijs behalen
Een diploma secundair onderwijs behalen via het secundair volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs)
Een getuigschrift basisonderwijs behalen
Een getuigschrift basisonderwijs behalen via de Examencommissie basisonderwijs
Een vrijstelling aanvragen in het hoger onderwijs of toegang krijgen tot het hoger onderwijs via eerdere studies of werkervaring
Erasmus uitwisselingsprogramma en Erasmusbeurs om in het buitenland te studeren
Erkenning van scholen en andere onderwijsinstellingen
Financiële tussenkomst in de schoolkosten
Fundamenteel klinisch mandaat
Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen
Huisonderwijs voor leerplichtige kinderen
Huistaakbegeleiding
Innovatiemandaat
Instaptoets lerarenopleiding
Klinische doctoraatsbeurs
Krediet voor deelname van onderzoekers aan congres in buitenland
Krediet voor een kort verblijf in het buitenland
Krediet voor individuele onderzoeker
Krediet voor onderzoekers voor deelname aan een workshop of een cursus in het buitenland
Krediet voor onderzoekers voor een lang verblijf in het buitenland
Leerkrediet voor studenten hoger onderwijs
Leerlingenkaart
Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs
Legalisatie van Vlaamse getuigschriften en diploma's
Lerarenkaart
Mandaat postdoctoraal onderzoeker
Premie voor het behalen van een diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs
Professionele erkenning van een buitenlands lerarendiploma in Vlaanderen
Schooltoelage voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs
Startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' voor een positief schoolklimaat
Startbanenproject Verkeersveiligheid voor veiliger woon-schoolverkeer
Steun voor kmo's bij toepassing van milieu- en energievriendelijke technologie (PRODEM)
Steun voor onderzoeksprojecten
Steun voor wetenschappelijke internationale samenwerking en contacten
Studietoelage voor het hoger onderwijs
Subsidie voor onderzoeksinfrastructuur
Subsidies in het kader van cultuurkuur en dynamo3
Subsidies voor de bouw en renovatie van scholen
Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) voor zieke leerlingen
Voorleessoftware voor leerlingen met een leesbeperking
Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs

Welzijn en Gezondheid

Aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming
Aanvraag tot onderzoek van het binnenmilieu in een woning of openbaar gebouw
Adviezen inzake de relatie tussen de kwaliteit van het milieu en gezondheid
Akte van adoptie
Akte van betwisting vaderschap
Akte van prenatale erkenning
Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
Basisbedrag (Groeipakket)
Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Bevolkingsonderzoek bij pasgeborenen naar aangeboren aandoeningen via een bloedonderzoek
Bevolkingsonderzoek Borstkanker
Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker
Bewegen op verwijzing
Bijzonder Solidariteitsfonds voor uitzonderlijke gezondheidskosten
Blindenstok
Collectieve schuldenregeling
Dagopvang voor ouderen
De kinderopvangtoeslag (Groeipakket)
De kleutertoeslag (Groeipakket)
De schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020 (Groeipakket)
De sociale toeslag (Groeipakket)
De zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoeften (Groeipakket)
Dringend ziekenvervoer
Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf
Dringende steun in noodsituaties
Een gekend kind adopteren
Een ongekend kind adopteren
Equivalent leefloon
Erfbelasting
Erkenning als Vlaams ontwikkelingsfonds voor microfinanciering in de ontwikkelingssamenwerking
Erkenning en subsidiëring van de centra voor kortverblijf voor ouderen
Erkenning en subsidiëring van de Centra voor Tele-onthaal
Erkenning en subsidiëring van de dagcentra voor palliatieve zorg
Erkenning en subsidiëring van de dagverzorgingscentra voor ouderen
Erkenning en subsidiëring van de diensten voor thuisverpleging
Erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling
Erkenning en subsidiëring van de Logo's (Lokaal Gezondheids Overleg)
Erkenning en subsidiëring van de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)
Erkenning en subsidiëring van de sector samenlevingsopbouw
Erkenning en subsidiëring van de verenigingen waar armen het woord nemen
Erkenning en subsidiëring van de woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen.
Erkenning en subsidiëring van het autonoom vrijwilligerswerk in de zorgsector
Erkenning en subsidiëring van serviceflats voor ouderen
Erkenning en subsidiëring van voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand
Erkenning en subsidiëring van voorzieningen voor algemeen welzijnswerk
Erkenning en vergunning van diensten en voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap
Erkenning of melding en subsidiëring van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
Erkenning van de psychiatrische verzorgingstehuizen
Europese handicapkaart of European Disability Card (EDC)
Financiële tussenkomst in mutualiteitsbijdragen
Globaal medisch dossier
Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden
Gratis tandverzorging tot 18 jaar
Het Groeipakket (nieuwe kinderbijslag)
Hulp bij het betalen van onderhoudsgeld of alimentatie
Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling
Incontinentieforfait
Inhaalpremie voor langdurige arbeidsongeschiktheid
Inkomstenvrijstelling voor leefloners
Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
Kinderopvang met inkomenstarief
Laatste wilsbeschikking
Leefloon
Leeftijdsbijslag bij de kinderbijslag
Maaltijdbedeling aan huis
Mantelzorgpremie
Maximumfactuur (MAF) voor medische kosten
Medisch-sociale toelage voor volwassenen met een handicap
Meting van straling rond zendantennes
Negatieve wilsverklaring
Normen voor ziekenhuizen
Ondersteuning via opvoedingswinkels
Opgraving van een stoffelijk overschot of urne
Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg
Palliatief forfait - Toelage voor thuisverzorging
Palliatief verlof
Persoonlijk assistentiebudget voor personen met een handicap (PAB)
Plaatsing van een jongere in een gemeenschapsinstelling
Pleegzorgtoeslag (Groeipakket)
Poetshulp
Psychosociale hulp
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voor personen met een handicap
Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen
Rookstopbegeleiding
Schenkbelasting (Registratiebelasting)
Schoolbonus (Groeipakket)
Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen, studenten of cursisten met een handicap
Startbedrag (Groeipakket)
Subsidie voor ontwikkelingseducatie
Subsidie voor projecten van Gelijke Kansen
Subsidie voor schoolfruit, schoolgroenten en schoolmelk
Subsidiëring van projecten en bijzondere initiatieven inzake Jongerenwelzijn
Subsidies voor investeringen in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
Subsidies voor projecten van armoedebestrijding
Tegemoetkoming chronische wonden
Tegemoetkoming voor hulp van derden bij arbeidsongeschiktheid
Tegemoetkoming voor pijnstillers voor chronisch zieken
Tijdelijke inschrijving bij het ziekenfonds voor wie verblijft in België
Tijdelijke opvang in een centrum voor kortverblijf
Toelage voor instellingen voor personen met een handicap
Toelating tot crematie
Tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten
Tussenkomst in het leefgeld
Uw handicap laten erkennen en hulp aanvragen bij het VAPH
Vaccinatiekaart
Vaccins gratis ter beschikking van de vaccinatoren
Veranderen van voornaam
Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen
Verlof voor medische bijstand
Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers
Voedselpakketten
Voorschot op de alimentatievordering
Vrijstelling van erfbelasting op de gezinswoning voor de langstlevende partner
Vrijstelling van erfbelasting voor de wettelijke terugkeer van schenkingen
Wezentoeslag (Groeipakket)
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd)
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse sociale bescherming
Zorgforfait voor chronisch zieken
Zorgwonen
Toelating om in een maatwerkplaats te werken
Vakantie voor oudere werknemers die het werk hervatten - seniorvakantie