Infogids
Alle burgers, ondernemingen en organisaties hebben recht op duidelijke en eenduidige informatie over de dienstverlening van de overheid. De lokale en provinciale besturen zijn de meest nabije overheid. Heel wat van hun dienstverlening wordt echter bepaald door Vlaamse en federale regelgeving. Toch zijn het vaak de lokale en provinciale besturen die het eerste aanspreekpunt zijn.

Daarom moeten ook zij correcte informatie hebben en kunnen doorgeven.
Daarom gebruikt de gemeente Jabbeke de productfiches uit de Productencatalogus om zo de actuele info te kunnen aanbieden.
In deze selectie kunt u eenvoudig zoeken mbh de zoekfunctionaliteit van uw browser (ctrl + f)

1712 - Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling
Aangifte bij de Mestbank
Aangifte overlijden doodgeboren kind
Aangifte van een adreswijziging
Aangifte verhuis buitenland
Aankoop van een compostbak of compostvat
Aankoop van een sociale woning bij een SHM
Aanloopsteun voor de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven
Aanmelding en erkenning van een toeristisch logies
Aanmoedigingspremie
Aanpassing geslachtsregistratie
Aanpassingen openbaar domein
Aansluiten bij de Vlaamse Sociale bescherming
Aanvraag advies brandpreventie
Aanvragen van een parkeerplaats voor personen met een handicap
Abonnement - Cambio-voordeel bij jaarabonnement van De Lijn
Activeringsheffing
Advies voor ondernemers over aangewezen financieringsmix - Finmix
Afhalen gevonden voorwerpen
Afschotplan voor grofwild
Afwijking wekelijkse rustdag
Afzonderlijke sluitingspremie bij openbare werken
AGODI - Professionele erkenning van een buitenlands lerarendiploma in Vlaanderen
Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht
Akte van adoptie
Akte van Belgische nationaliteit
Akte van betwisting vaderschap
Akte van echtscheiding
Akte van een levenloos kind
Akte van geboorte
Akte van huwelijk
Akte van naamsverandering
Akte van overlijden
Akte van prenatale erkenning
Akte van verklaring van naamskeuze
Akte van voornaamsverandering
ANB - Een jachtplan bekijken of aanpassen
ANB - Passende beoordeling
ANB - Praktisch jachtexamen
ANB - Theoretisch jachtexamen
ANB - Voortoets
Antireclamesticker
Arbeidskaart en arbeidsvergunning
Arbeidsongeschiktheid - Ziekte- en invaliditeitsuitkering
Arbeidsongevallenverzekering
Arbeidstrajectbegeleiding
Arbeidsvergunning
Archeologiepremie
Aspirantenmandaat
Attest ter vervanging van een verloren diploma of getuigschrift
Attest van Belgische kiezer
Attest van gezinssamenstelling
Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
Attest van wettelijke samenwoning
Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
Attest voor personenvervoer voor eigen rekening
Auteursrecht
AWI - Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI)
AZG - Aanvraag tot onderzoek van het binnenmilieu in een woning of openbaar gebouw
Baekeland-mandaat
Basisbankdienst
BE-Alert waarschuwingssysteem bij noodsituaties
Begeleiding inburgeraars - Inburgeringstraject
Bekers en medailles aanvragen voor een sportevenement
Belasting op de inverkeerstelling
Belasting op verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk
Belastingkrediet kinderen ten laste
Belastingvermindering - Dakisolatie
Belastingvermindering voor beveiligen van woningen
Belastingvermindering voor enige en eigen woning
Belastingvermindering voor kosten kinderopvang
Belastingvrije som opvang ouder familielid
Belgisch paspoort
Bemiddelaar Grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten
Bemiddeling
Beroepsinlevingsstage (BIS)
Beroepskaart voor vreemdelingen
Beroepsziekten
Betaald educatief verlof
Betalingsrechten voor de landbouw
Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Bevolkingsonderzoek bij pasgeborenen naar aangeboren aandoeningen via een bloedonderzoek
Bevolkingsonderzoek Borstkanker
Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker
Bewegen op verwijzing
Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen
Bijdragen landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding aan VLAM
Bijkomende sluitingspremie bij openbare werken
Bijstand van een tolk voor dove of slechthorende werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden met een arbeidshandicap
Bijzonder Solidariteitsfonds voor uitzonderlijke gezondheidskosten
Bijzondere doctoraatsbeurs
Blindenstok
Bouwafval inleveren
Brandveiligheidsattest horeca
Budgetbegeleiding
Budgetbeheer
Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven
Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven in België
Buitenschoolse kinderopvang
Burenpremie voor collectieve renovatieprojecten
Business Angels+lening (BA+lening)
Certificering koeltechnici en koeltechnische bedrijven
Certificering van examencentra koeltechniek
Cofinanciering
Collectieve schuldenregeling
Combinatiepremie van de netbeheerder voor gelijktijdige investering in raamvervanging en muurisolatie
Compensatieplicht bij ontbossing
Conformiteitsattest huurwoningen
Controle en onderhoud van een stookolietank (voor de verwarming van een woning)
Controle en onderhoud van een stookolietank voor de verwarming van een bedrijf, ziekenhuis of school
Credits hoger onderwijs behalen via een creditcontract
Crisisopvang
Crisisopvang voor zorgbehoevende ouderen
CULTUUR - Erkenning en subsidiëring van amateurkunsten
CULTUUR - Erkenning en subsidiëring van kunstenaars en professionele kunstenorganisaties
CULTUUR - Erkenning en subsidiëring van organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk
CULTUUR - Medaille voor sociaal-culturele inzet
CULTUUR - Subsidies voor de letterensector
CULTUUR - Subsidies voor leesbevordering
CultuurInvest
Dagopvang ouderen
De Lijn - Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT)
De Lijn - Buzzy Pazz of Omnipas 'Vervoersgarantie' (VG)
De Lijn - Buzzy Pazz, van 6 tot 24 jaar
De Lijn - City Pass
De Lijn - Gratis abonnement voor personen met een handicap
De Lijn - Omnipas 65+
DGV - Vlaamse doelgroepvermindering voor jongeren
DGV - Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers
Diploma hoger onderwijs behalen via diplomacontract
Diploma hoger onderwijs behalen via examencontract
Doctoraatsbeurs strategisch basisonderzoek
Doorgangswoning, transitwoning of noodwoning
Doorlichtingsverslag van een school of een clb
Drankvergunning
Dringend ziekenvervoer
Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf
Dringende steun in noodsituaties
EC - Een diploma of getuigschrift secundair onderwijs behalen via de Examencommissie secundair onderwijs
EC - Een getuigschrift basisonderwijs behalen via de Examencommissie basisonderwijs
Ecocheques
Ecologiepremie Plus voor ondernemingen (EP-PLUS)
Een diploma secundair onderwijs behalen
Een diploma secundair onderwijs behalen via het secundair volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs)
Een gekend kind adopteren
Een getuigschrift basisonderwijs behalen
Een kind erkennen
Een ongekend kind adopteren
Een vrijstelling aanvragen in het hoger onderwijs of toegang krijgen tot het hoger onderwijs via eerdere studies of werkervaring
Eensluidend verklaarde kopie
Elektronische identiteitskaart (eID)
Elektronische vreemdelingenkaart
EPC bij verkoop of verhuur van woning
EPC Bouw
EPC voor publieke gebouwen
E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw
Equivalent leefloon
Erasmus uitwisselingsprogramma en Erasmusbeurs
Erasmus voor jonge ondernemers
Ereteken lokale en provinciale mandatarissen en personeel
Eretitel uitvoerende mandatarissen en raadsleden
Erf - Erfbelasting
Erf - Vermindering erfbelasting voor overdracht familiale ondernemingen en vennootschappen
Erfgoedpremie beschermde monumenten en landschappen - bijzondere procedure
Erfgoedpremie beschermde monumenten en landschappen - standaardprocedure
Erkenning als airco-energiedeskundige
Erkenning als archeoloog
Erkenning als ARKIV
Erkenning als bodemsaneringsdeskundige type 1 of type 2
Erkenning als centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen
Erkenning als dierentuin
Erkenning als hondenkwekerij, kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension of handelszaak voor dieren
Erkenning als laboratorium voor afvalstoffen, andere materialen en bodemstalen
Erkenning als laboratorium voor de analyse van water, lucht of bodem (deeldomein bodembescherming)
Erkenning als metaaldetectorist
Erkenning als natuurreservaat
Erkenning als proefdierlabo of als fokker van proefdieren
Erkenning als ruimtelijke planner
Erkenning als technicus stookolietanks
Erkenning als technicus vloeibare brandstof, gasvormige brandstof en verwarmingsaudit
Erkenning als uitzendbureau
Erkenning als Vlaams ontwikkelingsfonds voor microfinanciering in de ontwikkelingssamenwerking
Erkenning en ondersteuning van een beschutte werkplaats
Erkenning en ondersteuning van een invoegbedrijf
Erkenning en ondersteuning van een sociale werkplaats
Erkenning en subsidiëring autonoom vrijwilligerswerk in de zorgsector
Erkenning en subsidiëring dagcentra voor palliatieve zorg
Erkenning en subsidiëring diensten voor thuisverpleging
Erkenning en subsidiëring integratiecentra
Erkenning en subsidiëring mobiliteitsvereniging
Erkenning en subsidiëring ondersteuningscentra en overlegcentrum voor etnisch-culturele minderheden
Erkenning en subsidiering opvangcentra voor vogels en wilde dieren
Erkenning en subsidiëring samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)
Erkenning en subsidiëring serviceflats voor ouderen
Erkenning en subsidiëring van bosgroepen (verenigingen van boseigenaars)
Erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling
Erkenning en subsidiëring van de verenigingen waar armen het woord nemen
Erkenning en subsidiëring van Logo's (Lokaal Gezondheids Overleg )
Erkenning en subsidiëring van sociaal-toeristische verenigingen
Erkenning en subsidiëring van Toerisme voor Allen-verblijven
Erkenning en subsidiëring van voorzieningen algemeen welzijnswerk
Erkenning en subsidiëring van voorzieningen bijzondere jeugdbijstand
Erkenning en subsidiëring woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen.
Erkenning en vergunning diensten ondersteuning personen met een handicap
Erkenning energiedeskundige type A
Erkenning getuigschrift/diploma na leertijd
Erkenning getuigschrift/diploma ondernemersopleiding
Erkenning lokale geloofsgemeenschappen
Erkenning producent van vegetatief teeltmateriaal van wijnstokken
Erkenning sociale huisvestingsmaatschappijen
Erkenning terreinbeherende natuurverenigingen
Erkenning tot energiedeskundige type B
Erkenning tot energiedeskundige type C
Erkenning van bedrijfsgezondheidsdiensten
Erkenning van controleartsen
Erkenning van een fietsvriendelijk logies
Erkenning van een kampeerautovriendelijk logies
Erkenning van een milieuvriendelijk toeristisch bedrijf
Erkenning van een particuliere televisie-omroep
Erkenning van gidsen en reisleiders
Erkenning van kopers en exploitanten van hout
Erkenning van mestvoerders
Erkenning van scholen en andere onderwijsinstellingen - centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), internaten, school
Erkenning verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
Erkenning voor zoogdier dat niet op positieve lijst staat
Erkenning wildbeheereenheid
Ervaringsbewijs
Euregio-ticket
European Disability Card (EDC)
EVT - Subsidie voor ecologisch en veilig transport
Examens ondernemersvaardigheden bij de Centrale Examencommissie
Exploitatievergunning horeca
Exportmeter
Federale uitkering voor gewone loopbaanonderbreking
Federale uitkering voor ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof
Federale uitkering voor tijdskrediet
Financiële tussenkomst in de schoolkosten
Flats personen met een handicap
FSC-boscertificering
Fundamenteel klinisch mandaat
Geboorteaangifte
Gebruikerscompensatie landbouwgronden
Gecombineerde vergunning (single permit)
Gedeeld verblijf
Geïntegreerd onderwijs: GON-begeleiding in het onderwijs
Generieke terugmelding
Getuigschrift van vakbekwaam slachten
Getuigschrift van vakbekwaamheid bij commercieel vervoer dieren
Glascontainer
Globaal Medisch Dossier
Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden
Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning
Gratis energiescan
Gratis IE-scan
Gratis tandverzorging tot 18 jaar
Gratis verzekering voor vrijwilligers
Groeifinanciering
Groeipakket - Basisbedrag
Groeipakket - De kinderopvangtoeslag (participatietoeslag)
Groeipakket - De kleutertoeslag (participatietoeslag)
Groeipakket - De schooltoeslag (participatietoeslag)
Groeipakket - De sociale toeslag
Groeipakket - De zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoeften (Groeipakket)
Groeipakket - Schoolbonus
Groeipakket - Startbedrag
Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen
Grondstofverklaring voor gebruik van een bepaald materiaal als grondstof
Hectaresteun biologische productiemethode
Heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen
Heffing op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen
Heffing op de winning van grondwater
Het Groeipakket (nieuwe kinderbijslag)
Hinderpremie bij openbare werken
Huisnummer
Huisonderwijs voor leerplichtige kinderen
Hulp bij het betalen van onderhoudsgeld of alimentatie
Huur sociale woning via Vlabinvest
Huur van een sociale woning bij het Vlaams Woningfonds
Huurgarantiefonds voor verhuurders
Huurpremie 4 jaar kandidaat-huurder
Huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds
Huwelijk
Huwelijksaangifte
Hygiëneattest
Hypotheekrechten
Identificatie als landbouwer
Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind
Impulssubsidie voor projecten in de Vlaamse Rand
Inclusief Onderwijs (ION-begeleiding)
Incontinentieforfait
Individuele Beroepsopleiding (IBO) voor werkzoekenden
Inhaalpremie voor langdurige invaliditeit
Inkomenscompensatievergoeding
Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
Inkomstenvrijstelling voor leefloners
Inleveren papier en karton
Inleveren PMD
Inname openbaar domein
Innovatiemandaat
Innovatiepremie voor creatieve werknemers
Inschakelingsuitkering voor werkzoekende schoolverlaters
Installatiepremie voor dak- en thuislozen
Instaptoets lerarenopleiding
Integraal Milieujaarverslag (IMJV)
Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
Internationaal rijbewijs
Investering van risicokapitaal in beloftevolle kmo's (Arkimedes)
Investeringssteun agrovoedingssector
Investeringssteun land- en tuinbouwers
Investeringssteun omkaderingssector land- en tuinbouw
IVV - Iedereen Verdient Vakantie
Jaarlijkse verkeersbelasting voor personenwagens en aanverwante voertuigen
Jachtverlof en jachtvergunning
JEUGD - Attesten voor jeugdwerkers
JEUGD - Erkenning en subsidiëring van cultuureducatieve verenigingen
JEUGD - Erkenning en subsidiëring van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging
JEUGD - Erkenning en subsidiëring van verenigingen die werken rond informatie en participatie
JEUGD - Kampeertenten lenen
JEUGD - Subsidie voor experimenteel jeugdwerk
JEUGD - Subsidies voor een jeugdverblijfcentrum en hostel
Jobkorting federale overheid
Juridische tweedelijnsbijstand (Pro-Deoadvocaat)
Kadastraal uittreksel
Kampvervoer
Kapitaalschadecompensatie landbouwgronden
Kapmachtiging
Kerstboom inleveren
Keuring vervoermiddel bij commercieel vervoer van dieren
Kids-ID
Kilometerheffing voor vrachtwagens
Kinderopvang met inkomenstarief
Kinderopvangtoeslag
Klinische doctoraatsbeurs
KMO - Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille)
Kmo-groeisubsidie
KMOp - Registratie als dienstverlener kmo-portefeuille
Kooprecht voor huurders sociale huurwoning
Kopie archiefdocument
Korting op treinticket voor werkzoekenden die op sollicitatiegesprek gaan
Kortingbon voor beschermde afnemers energiezuinig toestel
Kortverblijf
KRATOS, Vlaams Bedrijfsadviessysteem land- en tuinbouwers
Krediet voor individuele onderzoeker
Krediet voor onderzoekers voor deelname aan congres in buitenland
Krediet voor onderzoekers voor deelname aan een workshop of een cursus in het buitenland
Krediet voor onderzoekers voor een kort verblijf in het buitenland
Krediet voor onderzoekers voor een lang verblijf in het buitenland
Kwaliteitslabel voor collectiebeherende cultureel-erfgoedinstellingen
Labelen van fietsen
Leefloon
Leeftijdsbijslag bij de kinderbijslag
Leerkrediet voor studenten hoger onderwijs
Leerlingenkaart
Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs
Leertijd
Lerarenkaart
Logiessubsidie
Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor asielzoekers
Lokale Adviescommissie (LAC) over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water
Loopbaanbegeleiding
Maaltijdbedeling aan huis
Maaltijdcheques
Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)
Machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten
Machtiging voor de tijdelijke vervanging van een voertuig van een taxidienst of verhuurdienst
Machtiging voor standplaats op kermis
Mandaat postdoctoraal onderzoeker
Mantelzorgpremie
Maximumfactuur voor medische kosten
MEDIA - Erkenning en vergunning van een radio-omroep
MEDIA - Kennisgeving voor uitzending door een televisie-omroep
MEDIA - Subsidie sensibiliserende initiatieven Vlaamse Gebarentaal
MEDIA: Subsidies voor de audiovisuele sector
Medisch-sociale toelage volwassenen met een handicap
Meeneembaarheid van verkooprechten
Meerjarenpremieovereenkomst voor onroerend erfgoed
Melden van discriminatie
Melden van gebreken aan wegen, fietspaden, wegverlichting, ... in Vlaanderen
Melden van gezondheidsproblemen bij honden na aankoop
Melden van verwaarloosde of mishandelde dieren
Melding intentie hennepteelt
Melding tijdelijke afwezigheid
Meting van straling rond zendantennes
Mijn Burgerprofiel
Milieueffectrapport
Milieuheffing voor het storten en verbranden van afvalstoffen
Milieuvergunning
Minimale levering elektriciteit en aardgas budgetmeter
Mobiliteitsbudget
Mobiliteitstoeslag voor wie het werk hervat in loondienst
Mobiliteitsvergoeding (cash for car)
Moraliteitsattest
MuseumPASSmusées
NARIC - Attest voor de erkenning van een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland
NARIC - Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen
NARIC - Legalisatie van Vlaamse getuigschriften en diploma's
Natuurvergunning
Negatieve wilsverklaring
Niet-dringende interventies van de brandweer bij extreem weer
Nietig verklaren van een huwelijk
Niet-productieve investeringssteun land- en tuinbouwers
NMBS - Kortingskaart 'Verhoogde tegemoetkoming'
NMBS - Kortingskaart voor grote gezinnen
NMBS - Seniorenbiljet vanaf 65 jaar
NMBS - Verminderingskaart personen met een visuele handicap
NMBS - Voorrangskaart zitplaats
NMBS en De Lijn - Gratis abonnement voor oorlogsinvaliden en oud-strijders
NMBS en De Lijn - Kaart Kosteloze Begeleider van persoon met handicap
Noodoproepen
OMG - Erkenning als EPB-verslaggever
OMG - GOP - Erkenning als MER-deskundige
OMG - GOP - Erkenning als milieucoördinator
OMG - GOP - Erkenning als milieudeskundige
OMG - GOP - Erkenning als opleidingscentrum brandertechnici of stookolietechnici
OMG - GOP - Erkenning als opleidingscentrum voor klimaatregelingssytemen in bepaalde motorvoertuigen
OMG - GOP - Erkenning als opleidingscentrum voor milieucoördinatoren
OMG - GOP - Erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen
OMG - GOP - Erkenning als veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige)
OMG - GOP - Erkenning technici voor elektrische schakelinrichtingen
OMG - GOP - Erkenning van technici en bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur
OMG - GOP - Verplicht onderhoud cv-installatie
OMG - GOP - Verplichte keuring van nieuwe of gewijzigde cv-installatie
OMG - GOP - Verplichte verwarmingsaudit voor cv-installatie die ouder is dan 5 jaar
OMG - Projectoproep Pimp je speelplaats 4
Omgevingsvergunning
Onbelast bijverdienen
Onderhoudspremie en beheerspremie voor varend erfgoed
Ondersteuning via opvoedingswinkels
Onderzoekspremie beschermde monumenten en landschappen
Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning
Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk
Onroerende voorheffing - Verhoogde vermindering bescheiden woning
Onthaal nieuwe inwoners
Ontheffing loodsplicht voor kleine zeeschepen
Ontheffing van het ontbossingsverbod
Ontheffing van loodsplicht voor grote zeeschepen
Ontlenen boeken, cd's, dvd's en andere bibliotheekmaterialen
Ontlenen materiaal jeugdwerk en jeugdwerkactiviteiten
Opgraving van stoffelijk overschot of urne
Ophalen grofvuil
Ophalen papier/karton
Ophalen PMD-afval
Ophalen restafval
Opleidingscheques voor werknemers
Opleidingsdatabank opleidingsverlof WSE
Optimeo, een voordelige lening voor zelfstandigen en kleine ondernemingen die hun zaak willen uitbreiden
Orgaandonatie
Ouderschapsverlof
Outplacement voor werknemers
OV - Gedeeltelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing na verbouwing van een handelspand in een kernwinkelgebied
ov - Onroerende voorheffing
OV - Onroerende voorheffing - Proportionele vermindering
ov - Onroerende voorheffing - Vermindering grootoorlogsverminkten
ov - Onroerende voorheffing - Vermindering handicap
OV - Onroerende voorheffing - Vermindering kind
OV - Onroerende voorheffing - Vermindering voor energiezuinige nieuwe gebouwen
ov - Onroerende voorheffing - Vermindering voor ingrijpende energetische renovatie
OV - Vermindering bescheiden woning
OV - Vermindering huurder
OV - Vrijstelling van de onroerende voorheffing na sloop en vervanging van een leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimtesl
OV - Vrijstelling van de onroerende voorheffing na sloop en vervanging van een ongeschikte of onbewoonbare woning
OV - Vrijstelling van de onroerende voorheffing na verbouwing van een handelspand in een winkelarm gebied
OV - Vrijstelling verbouwen van een handelspand
OVAM - Bodemattest
OVAM - Melden van de overdracht van een risicogrond
Overheidsopdrachten voor diensten
Overheidsopdrachten voor leveringen
Overheidsopdrachten voor werken
Overkoepelende renovatiepremie
Overlevingspensioen
Overlijdensaangifte
Overnamesteun voor de jonge landbouwer
Palliatief forfait - Toelage voor thuisverzorging
Palliatief verlof
Parkeerkaart voor personen met een handicap
Permanente bewegwijzering onderneming
Personenbelasting - Toeslag belastingvrije som
Persoonlijke assistentiebudget voor personen met een handicap (PAB)
Plaatsing van een jongere in een gemeenschapsinstelling
Planbatenheffing
Planologisch attest
Planschadevergoeding
Pleegzorgtoeslag (Groeipakket)
Praktijkgerichte ondernemerschapstrajecten (Syntra Vlaanderen)
Praktische ondersteuning voor sportpromotionele evenementen
Premie 50+
Premie bestrijding leegstaande bedrijfsruimten
Premie netbeheerder binnenmuurisolatie
Premie netbeheerder buitenmuurisolatie
Premie netbeheerder dakisolatie
Premie netbeheerder hoogrendementsglas
Premie netbeheerder spouwmuurisolatie
Premie netbeheerder vloerisolatie en kelderisolatie
Premie netbeheerder warmtepomp
Premie netbeheerder zonneboiler
Premie van de netbeheerder voor een condensatieketel (voor beschermde afnemers)
Premie van de netbeheerder voor een warmtepompboiler
Premie voor de installateur bij plaatsing roetfilter
Premie voor de vervanging van een hout- of steenkoolkachel of open haard
Premie voor een nieuw zero-emissie-voertuig
Premie voor het behalen van een diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs
Premie voor installeren roetfilter in oudere diesels
Premie zoogkoeienhouderij
Premies voor sociale isolatieprojecten voor huurwoningen
PRODEM
Projectsubsidie cultuur
Projectsubsidies natuurverenigingen
Psychosociale hulp
Raming van uw toekomstige pensioenrechten
Referentieadres
Reg - Verdeelrechten
REG - Verkooprecht sinds 1 juni 2018
Reg - Verkooprecht tot en met 31 mei 2018
Reg - Verlaagde schenkbelasting voor een gebouw met conformiteitsattest dat verhuurd wordt
Reg - Verlaagde schenkbelasting voor energetische renovatie van gebouw
Reg - Vermindering verkooprechten bescheiden woning - Klein beschrijf
Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen
Registratie als inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen
Registratie als vervoerder van afvalstoffen
Registratie poliovaccinatie
Registratie verzenders van meststoffen
Registratiebewijs voor een hond
Reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen
Reistoelating voor minderjarigen
Rentetoelage bij hinder openbare werken
Rookstopbegeleiding
Rustpensioen
Schadevergoeding bij een landbouwramp
Schenkbelasting
Schooltoelage voor het basisonderwijs en secundair onderwijs
Schuldbemiddeling
Seniorenwoningen
Signalisatievergunning
Sloop- en heropbouwpremie
Sloopinventaris afvalstoffen
Snoeihout inleveren
Sociaal Investeringsfonds
Sociaal tarief en vrijstelling van heffing op waterverontreiniging
Sociaal tarief voor water
Sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij
Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen, studenten of cursisten met een handicap
Speelpleinwerking
Speelstraat organiseren
Speelterrein gebruiken
SPORT - Erkenning en subsidiëring van sportfederaties en organisaties sportieve vrijetijdsbesteding
SPORT - Subsidies voor internationale topsportevenementen
Sportmateriaal lenen
Stage- en leerwerkplaatsen bij de Vlaamse overheid
Stagebonus voor werkgevers
Stageovereenkomst
Startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' voor een positief schoolklimaat
Startbanenproject Verkeersveiligheid voor veiliger woon-schoolverkeer
Startbonus voor jongeren die een alternerende opleiding volgen
Starteo, een voordelige lening voor startende zelfstandigen en kleine ondernemingen
Startlening
Stedenbouwkundig attest
Stedenbouwkundig uittreksel
Stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag)
Stemmen bij verkiezingen
Stemmen met een volmacht
Steun aan bedrijven voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject (O&O-project)
Steun voor innovatieve samenwerkingsverbanden (VIS-trajecten)
Steun voor onderzoeksprojecten
Steun voor wetenschappelijke internationale samenwerking en contacten
Stimulanspremie voor werkzoekenden in opleiding
Stookolietank buiten gebruik stellen
Strategische ecologiesteun voor ondernemingen (STRES)
Strategische transformatiesteun
Student-zelfstandige
Studietoelage hoger onderwijs
Subsidie actieprogramma niet-erkende mobiliteitsvereniging
Subsidie bedrijfseigen teelt van vlinderbloemigen
Subsidie bescherming genetische diversiteit van rundveerassen
Subsidie bescherming genetische diversiteit van schapenrassen
Subsidie boslandbouwsystemen (agroforestry)
Subsidie controlekosten biologische landbouw
Subsidie ecologische bosfunctie
Subsidie erkende fokkerijverenigingen en -organisaties
Subsidie mechanische onkruidbestrijding
Subsidie mobiliteitsproject verenigingen
Subsidie projecten faciliteitengemeenten Vlaamse Rand
Subsidie projecten Gelijke Kansen
Subsidie projecten in Brussel
Subsidie teelt van vezelhennep met verminderde bemesting
Subsidie teelt van vezelvlas met verminderde bemesting
Subsidie verwarringstechniek fruitteelt
Subsidie voor bedrijven ter compensatie van indirecte emissiekosten
Subsidie voor bedrijvencentra en doorgangsgebouwen
Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten
Subsidie voor bijzondere journalistiek
Subsidie voor circuskunsten
Subsidie voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen
Subsidie voor de opmaak van een bosbeheerplan
Subsidie voor een diversiteitsplan
Subsidie voor een kmo-haalbaarheidsstudie
Subsidie voor een kmo-innovatieproject
Subsidie voor een sprint-project
Subsidie voor hobbyverenigingen
Subsidie voor laagdrempelige educatie voor kansengroepen
Subsidie voor ondernemingen met een innovatief onderzoeksproject
Subsidie voor ondernemingen met een innovatief ontwikkelingsproject
Subsidie voor onderzoeksinfrastructuur
Subsidie voor ontwikkelingseducatie
Subsidie voor openstellen privébos
Subsidie voor participatieprojecten kansengroepen
Subsidie voor schoolfruit, schoolgroenten en schoolmelk
Subsidie voor stages bij internationale organisaties
Subsidie voor verenigingen specifieke opdracht cult/jeugd/sport
Subsidie voor verenigingen voor culturele en sportieve participatie van gedetineerden
Subsidie zorgboerderijen
Subsidiedatabank voor ondernemingen
Subsidies in het kader van cultuurkuur en dynamo3
Subsidies projecten armoedebestrijding
Subsidies projecten woon-werkverkeer - Het Pendelfonds
Subsidies voor de bouw en renovatie van scholen
Subsidies voor de omkadering van arbeidszorgmedewerkers
Subsidies voor internationaal ondernemen
Subsidies voor projecten in de cultureel-erfgoedsector
Subsidies voor sociale tewerkstellingsprojecten
Subsidies voor sportevenementen
Subsidies voor wildbeheereenheden
TAT - De toelatingsexamens arts en tandarts
Taxshelter voor startende ondernemingen
Tegemoetkoming in de huurprijs - huursubsidie
Tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer voor personen met een handicap
Tegemoetkoming in de reiskosten van kankerpatiënten
Tegemoetkoming in kosten kinderopvang voor werkzoekenden in opleiding
Tegemoetkoming reis- en verblijfkosten voor internationale samenwerking volksontwikkeling en lokaal cultuurbeleid
Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen
Tegemoetkoming voor chronische wonden
Tegemoetkoming voor hulp van derden bij arbeidsongeschiktheid
Tegemoetkoming voor pijnstillers voor chronisch zieken
Tegemoetkoming voor werkgevers die outplacementbegeleiding aanbieden
Thuiszorg - Poetsdienst
Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH) voor zieke leerlingen
Tijdelijk parkeerverbod
Toegankelijkheidslabel voor toegankelijk logies
Toelage voor instellingen voor personen met een handicap
Toelating afwijking geluidsniveau bij evenement
Toelating om in een maatwerkplaats te werken
Toelating tot crematie
Toelating tot invoer van dierlijke bijproducten (DBP) vanuit een andere Europese lidstaat
Toestemming of machtiging voor een activiteit in een bos of natuurreservaat
Token
Totaalrenovatiebonus van de netbeheerder (BENO-pass)
Trajectbegeleiding innovatieve start-ups en scale-ups
Transitiepremie - premie om de transitie van werkloosheid naar ondernemerschap te stimuleren
Tussenkomst in energiefacturen
Tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten
Tussenkomst in mutualiteitsbijdragen
Tussenkomst leefgeld
Tussenkomst voor socio-culturele en sportieve participatie voor mensen in armoede
Uittreksel strafregister
Uittreksel uit het bevolkingsregister
Uitwisseling plannen van ondergrondse kabels en leidingen (Kabel en Leiding Informatieportaal KLIP)
Vakantie voor oudere werknemers die het werk hervatten - seniorvakantie
VAPH - RTH - Rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap
VAPH - Uw handicap laten erkennen en hulp aanvragen bij het VAPH
Vaste standplaats wekelijkse markt
VEA - Energielening
Ventilatiesysteem aanmelden voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)
Veranderen van familienaam
Veranderen van voornaam
Verblijfsvergoeding bij opleiding VDAB
Vergoeding voor schade door jachtwildsoorten of beschermde diersoorten
Vergoeding voor schade door slechte staat van de weg of door wegenwerken
Vergunning beenhouwer-spekslager
Vergunning nachtwinkel
Vergunning of overeenkomst om bijzondere vormen van geregeld vervoer te organiseren
Vergunning tijdelijke bewegwijzering
Vergunning uitbaten taxidienst
Vergunning van een reisbureau of toeristisch verhuurkantoor
Vergunning voor collecte
Vergunning voor de verhuur van voertuigen met bestuurder
Vergunning voor het organiseren van grensoverschrijdend geregeld vervoer
Vergunning voor invoer, uitvoer en doorvoer van strategische goederen
Vergunning voor privégebruik waterwegen en aanhorigheden
Vergunning voor vervoerder bij commercieel vervoer dieren
Vergunning voor watervang
Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven
Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen
Verklaring van selectieve sloop of ontmanteling
Verlaagd btw-tarief voor personen met een handicap voor de aankoop van een wagen
Verlof voor medische bijstand
Vermindering van de verkooprechten bij een hypothecaire lening voor een enige woning (Bijabattement)
Vermindering van de verkooprechten bij renovatie van een verwaarloosd of leegstaand pand (Renovatieabattement)
Vermindering van de verkooprechten voor een enige woning (Abattement)
Verplaatsingsvergoeding voor werkzoekenden die een erkende opleiding volgen
Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen
Verplichte keuring binneninstallatie waterleiding
Verplichte keuring van privériolering voor afvoer afval- of regenwater
Vervoer minder mobiele personen
Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor beheerders van bossen en natuurreservaten
Verzekering gewaarborgd wonen - VGW
Visum en verblijfsdocumenten om in België te verblijven
Visverlof
VKB - Aanvraag van de vrijstelling van de kilometerheffing in Vlaanderen
VKB - Aanvullende verkeersbelasting voor LPG-installaties
VKB - Belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor oldtimers
vkb - Eurovignet vrachtwagens
VKB - Jaarlijkse verkeersbelasting voor aan te geven voertuigen
VKB - Jaarlijkse verkeersbelasting voor oldtimers
VKB - Vrijstelling belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting (VKB) personen met een handicap en oorlogsinvaliden
VKB - Vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting en de BIV voor milieuvriendelijke voertuigen
Vlaams Rampenfonds - Schadevergoeding bij een algemene natuurramp
Vlaams zorgkrediet voor de openbare sector
Vlaamse aanpassingspremie
Vlaamse dienstencheques
Vlaamse Kredietbemiddelaar
Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers
Vlaamse renovatiepremie (uitdovend)
Vlaamse verbeteringspremie
Vlaamse Woonlening of de sociale lening bij de VMSW
VLM - Subsidie voor een volkstuin 2018
VMM - Jaarlijkse aangifte van waterverbruik
Voedselpakketten
Voorleessoftware voor leerlingen met een leesbeperking
Voorlopig rijbewijs
Voorschot op de alimentatievordering
VREG - Budgetmeter
VREG - Vergoedingen van netbeheerders bij laattijdige (her)aansluiting en stroomonderbreking
Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers
Vrijstelling erfbelasting op gezinswoning voor langstlevende partner
Vrijstelling erfbelasting voor wettelijke terugkeer schenkingen
Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs
Vrijstelling schenkbelasting voor overdracht familiale ondernemingen en vennootschappen
Vrijstelling van de bijdrage voor zuivering van afvalwater
Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij investering in steunzones
Vrijstelling van draagplicht van de veiligheidsgordel
Vrijstelling van werkloosheidsverplichtingen bij opleiding tot zelfstandige
Vrijstelling voor studies in het kader van knelpuntberoepen
Waarborgregeling boven 1,5 miljoen euro
Waarborgregeling tot 1,5 miljoen euro
Werkhervattingstoeslag voor werkzoekenden van 55 jaar of meer
Werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties
Werkloosheidsuitkering
Werkplek duaal leren
Wettelijk samenwonen
Wezentoeslag (Groeipakket)
Wijk-werken
Wilsverklaring inzake euthanasie
Win-winlening
Woonbegeleiding
Woonkrediet Vlaams Woningfonds
Ziekenfonds - Statuut verblijvend in België
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd)
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse sociale bescherming
Zorgforfait voor chronisch zieken
Zorgwonen