Infogids
Alle burgers, ondernemingen en organisaties hebben recht op duidelijke en eenduidige informatie over de dienstverlening van de overheid. De lokale en provinciale besturen zijn de meest nabije overheid. Heel wat van hun dienstverlening wordt echter bepaald door Vlaamse en federale regelgeving. Toch zijn het vaak de lokale en provinciale besturen die het eerste aanspreekpunt zijn.

Daarom moeten ook zij correcte informatie hebben en kunnen doorgeven.
Daarom gebruikt de gemeente Jabbeke de productfiches uit de Productencatalogus om zo de actuele info te kunnen aanbieden.
In deze selectie kunt u eenvoudig zoeken mbh de zoekfunctionaliteit van uw browser (ctrl + f)

1712 - Misbruik, geweld en kindermishandeling melden
Aangifte bij de Mestbank
Aangifte overlijden doodgeboren kind
Aangifte van een adreswijziging
Aangifte verhuis buitenland
Aankoop van een compostbak of compostvat
Aankoop van een sociale woning bij een SHM
Aanmelden en vergunnen van een toeristisch logies
Aanmelden nieuw ras van landbouw- of groentegewassen
Aanmoedigingspremie
Aanpassingen openbaar domein
Aansluiten bij de Vlaamse Sociale bescherming
Aanvraag advies brandpreventie
Aanvraag van de vrijstelling van de kilometerheffing in Vlaanderen
Aanvragen van een parkeerplaats voor personen met een handicap
Aanvullende verkeersbelasting voor LPG-installaties
Abonnement - Cambio-voordeel bij jaarabonnement van De Lijn
Activeringsheffing
Adoptiepremie
Advies rechten en plichten van leerlingen in basis en secundair
Advies voor ondernemers over aangewezen financieringsmix - Finmix
Adviezen inzake de relatie tussen milieu en gezondheid
Afhalen gevonden voorwerpen
Afschotplan grofwild
Afwijking wekelijkse rustdag
Antireclamesticker
Arbeidskaart
Arbeidsongeschiktheid - Ziekte- en invaliditeitsuitkering
Arbeidsongevallenverzekering
Arbeidstrajectbegeleiding
Arbeidsvergunning
Archeologiepremie
Aspirantenmandaat
Attest hinder openbare werken
Attest interventie brandweer
Attest ter vervanging van verloren diploma getuigschrift - vervangend attest
Attest voor personenvervoer voor eigen rekening
Attesten voor jeugdwerkers
AZG - Aanvraag tot onderzoek van het binnenmilieu in een woning of openbaar gebouw
Baekeland-mandaat
Basisbankdienst
Bedrijfstoeslag voor de landbouw
Begeleiding inburgeraars - Inburgeringstraject
Begeleiding van ondernemingen bij een innovatieproject (Innovatiecentra)
Beheerovereenkomst tussen de VLM en landbouwers
Beheerspremie voor varend erfgoed
Belasting op de inverkeerstelling
Belastingkrediet kinderen ten laste
Belastingvermindering - Dakisolatie
Belastingvermindering voor beveiligen van woningen
Belastingvermindering voor enige en eigen woning
Belastingvermindering voor kosten kinderopvang
Belastingvrije som opvang ouder familielid
Belgisch paspoort
Bemiddelaar Grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten
Bemiddeling
Beroepskaart voor vreemdelingen
Beroepsziekten
Betaald educatief verlof
Bevolkingsonderzoek bij pasgeborenen naar aangeboren aandoeningen via een bloedonderzoek
Bewijs van Belgische nationaliteit
Bewijs van leven
Bewijs van woonst
Bijdragen landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding aan VLAM
Bijzonder Solidariteitsfonds voor uitzonderlijke gezondheidskosten
Bijzondere doctoraatsbeurs
Blindenstok
Bodemattest
Bouwafval inleveren
Brandveiligheidsattest horeca
Budgetbegeleiding
Budgetbeheer
Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven
Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven in België
Buitenschoolse kinderopvang
Business Angels+lening (BA+lening)
Certificaat voor vervoermiddel bij commercieel vervoer van dieren
Certificering koeltechnici en koeltechnische bedrijven
Certificering technici en opleidingsinstellingen broeikasgassen motorvoertuigen
Certificering van examencentra koeltechniek
Certificering van technici en bedrijven voor brandbeveiligingssystemen
Collectieve schuldenregeling
Combinatiepremie van de netbeheerder voor gelijktijdige investering in raamvervanging en muurisolatie
Compensatieplicht bij ontbossing
Conformiteitsattest huurwoningen
Controle en onderhoud van een stookolietank (voor de verwarming van een woning)
Credits hoger onderwijs behalen via een creditcontract
Crisisopvang
Crisisopvang voor zorgbehoevende ouderen
CultuurInvest
Dagopvang ouderen
De Lijn - Buzzy Pazz of Omnipas bij inleveren nummerplaat
De Lijn - Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT)
De Lijn - Buzzy Pazz of Omnipas 'Vervoersgarantie' (VG)
De Lijn - Buzzy Pazz, van 6 tot 24 jaar
De Lijn - Gratis abonnement voor personen met een handicap
De Lijn - Omnipas 65+ op MOBIB-kaart
Dienst aangepast vervoer
Diploma hoger onderwijs behalen via diplomacontract
Diploma hoger onderwijs behalen via examencontract
Diploma secundair onderwijs behalen via de Examencommissie
Doctoraatsbeurs strategisch basisonderzoek
Doorgangswoning, transitwoning of noodwoning
Doorlichtingsverslag van een school of een clb
Drankvergunning
Dringend ziekenvervoer
Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf
Dringende steun in noodsituaties
Ecocheques
Ecologiepremie Plus voor ondernemingen (EP-PLUS)
Een diploma secundair onderwijs behalen
Een diploma secundair onderwijs behalen via het secundair volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs)
Een gekend kind adopteren
Een getuigschrift basisonderwijs behalen
Een kind erkennen
Een ongekend kind adopteren
Een vrijstelling aanvragen in het hoger onderwijs of toegang krijgen tot het hoger onderwijs via eerdere studies of werkervaring
Eensluidend verklaarde kopie
Elektronische identiteitskaart (eID)
Elektronische vreemdelingenkaart
EPC voor bestaande woningen
EPC voor nieuwbouw
EPC voor publieke gebouwen
E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw
Equivalent leefloon
Erasmus uitwisselingsprogramma en Erasmusbeurs
Erasmus voor jonge ondernemers
Ereteken lokale en provinciale mandatarissen en personeel
Eretitel uitvoerende mandatarissen en raadsleden
Erfbelasting
Erkenning als ARKIV
Erkenning als bodemsaneringsdeskundige type 1 of type 2
Erkenning als bosreservaat
Erkenning als centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen
Erkenning als dierentuin
Erkenning als hondenkwekerij, kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension of handelszaak voor dieren
Erkenning als laboratorium voor afvalstoffen, andere materialen en bodemstalen
Erkenning als laboratorium voor de analyse van water, lucht of bodem (deeldomein bodembescherming)
Erkenning als MER-deskundige
Erkenning als milieubeschermend bos
Erkenning als milieucoördinator
Erkenning als milieudeskundige
Erkenning als natuurreservaat
Erkenning als opleidingscentrum brandertechnici of stookolietechnici
Erkenning als opleidingscentrum voor milieucoördinatoren
Erkenning als proefdierlabo of als fokker van proefdieren
Erkenning als ruimtelijke planner
Erkenning als stookolietechnicus
Erkenning als technicus vloeibare brandstof, gasvormige brandstof en verwarmingsaudit
Erkenning als toeristisch centrum
Erkenning als veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige)
Erkenning als Vlaams ontwikkelingsfonds voor microfinanciering in de ontwikkelingssamenwerking
Erkenning classificeerders voor de indeling van geslachte runderen
Erkenning classificeerders voor de indeling van geslachte varkens
Erkenning en ondersteuning van een beschutte werkplaats
Erkenning en ondersteuning van een invoegbedrijf
Erkenning en ondersteuning van een sociale werkplaats
Erkenning en subsidiëring ambulante begeleidingsdiensten gehandicapten
Erkenning en subsidiëring autonoom vrijwilligerswerk in de zorgsector
Erkenning en subsidiëring centra voor kortverblijf voor ouderen
Erkenning en subsidiëring dagcentra voor palliatieve zorg
Erkenning en subsidiëring dagverzorgingscentra voor ouderen
Erkenning en subsidiëring diensten voor thuisverpleging
Erkenning en subsidiëring integratiecentra
Erkenning en subsidiëring mobiliteitsvereniging
Erkenning en subsidiëring ondersteuningscentra en overlegcentrum voor etnisch-culturele minderheden
Erkenning en subsidiëring opvang volwassenen met een handicap
Erkenning en subsidiering opvangcentra voor vogels en wilde dieren
Erkenning en subsidiëring samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)
Erkenning en subsidiëring serviceflats voor ouderen
Erkenning en subsidiëring van amateurkunsten
Erkenning en subsidiëring van bosgroepen (verenigingen van boseigenaars)
Erkenning en subsidiëring van de Centra voor Tele-onthaal
Erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling
Erkenning en subsidiëring van de sector samenlevingsopbouw
Erkenning en subsidiëring van de verenigingen waar armen het woord nemen
Erkenning en subsidiëring van kunstenaars en professionele kunstenorganisaties
Erkenning en subsidiëring van Logo's (Lokaal Gezondheids Overleg )
Erkenning en subsidiëring van organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk
Erkenning en subsidiëring van sociaal-toeristische verenigingen
Erkenning en subsidiëring van sportfederaties en organisaties sportieve vrijetijdsbesteding
Erkenning en subsidiëring van Toerisme voor Allen-verblijven
Erkenning en subsidiëring van voorzieningen algemeen welzijnswerk
Erkenning en subsidiëring van voorzieningen bijzondere jeugdbijstand
Erkenning en subsidiëring voorzieningen opvang van kinderen met een handicap
Erkenning en subsidiëring woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen.
Erkenning en vergunning radio-omroep
Erkenning en verplichtingen uitzendbureaus en private arbeidsbemiddelingsbureaus
Erkenning energiedeskundige type A
Erkenning fokkersverenigingen - Bijhouden rasstamboeken
Erkenning fokkersverenigingen - bijhouden registers hybride dieren
Erkenning gespecialiseerd pluimveebedrijf
Erkenning getuigschrift/diploma na leertijd
Erkenning getuigschrift/diploma ondernemersopleiding
Erkenning hopbereider
Erkenning keuringsinstelling koeltechnische bedrijven en examencentra
Erkenning leverancier van bosbouwkundig teeltmateriaal
Erkenning lokale geloofsgemeenschappen
Erkenning loontrieerder van zaaizaden
Erkenning operator actief in de sector zaaizaad (productie en handel)
Erkenning operator van aardappelpootgoed
Erkenning operator van teeltmateriaal fruit-, groente- en siergewassen
Erkenning producent van vegetatief teeltmateriaal van wijnstokken
Erkenning psychiatrische verzorgingstehuizen
Erkenning sociale huisvestingsmaatschappijen
Erkenning subsidiëring landelijk georganiseerde jeugdvereniging
Erkenning subsidiëring verenigingen jeugdparticipatie en -informatie
Erkenning terreinbeherende natuurverenigingen
Erkenning toezichthouders op de indeling van geslachte runderen en varkens
Erkenning tot energiedeskundige type B
Erkenning tot energiedeskundige type C
Erkenning van bedrijfsgezondheidsdiensten
Erkenning van controleartsen
Erkenning van een fietsvriendelijk logies
Erkenning van een kampeerautovriendelijk logies
Erkenning van een milieuvriendelijk toeristisch bedrijf
Erkenning van een particuliere televisie-omroep
Erkenning van gidsen en reisleiders
Erkenning van kopers en exploitanten van hout
Erkenning van mestvoerders
Erkenning van parken
Erkenning van scholen en andere onderwijsinstellingen - centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), internaten, school
Erkenning van testcentra voor het leveren van ervaringsbewijzen
Erkenning verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
Erkenning voor zoogdier dat niet op positieve lijst staat
Erkenning wildbeheereenheid
Ervaringsbewijs
Ervaringsfonds voor werkgevers
Euregio-ticket
Europees rijbewijs
Eurovignet vrachtwagens
Examens ondernemersvaardigheden bij de Centrale Examencommissie
Exploitatievergunning horeca
Exportmeter
Federale uitkering voor gewone loopbaanonderbreking
Federale uitkering voor ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof
Federale uitkering voor tijdskrediet
Financiële tussenkomst in de schoolkosten
Flats personen met een handicap
FSC-boscertificering
Fundamenteel klinisch mandaat
Geboorteaangifte
Geboortepremie of kraamgeld
Gebruikerscompensatie landbouwgronden
Gedeeld verblijf
Geïntegreerd onderwijs - GON-begeleiding
Gemeentelijke premie startende ondernemer
Getuigschrift basisonderwijs via de Examencommissie
Getuigschrift van vakbekwaam slachten
Getuigschrift van vakbekwaamheid bij commercieel vervoer dieren
Gewaarborgd kraamgeld
Gewaarborgde kinderbijslag
Globaal Medisch Dossier
Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden
Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning
Gratis energiescan
Gratis IE-scan
Gratis tandverzorging tot 18 jaar
Groeifinanciering
Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen
Grondstofverklaring voor gebruik van afvalstof als grondstof
Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie grote gebouwen
Hectaresteun biologische productiemethode
Heffing op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen
Heffing op de verkrotting van woningen en gebouwen
Heffing op de waterverontreiniging
Heffing op de winning van grondwater
Huisnummer
Huisonderwijs voor leerplichtige kinderen
Huistaakbegeleiding
Hulp bij het betalen van onderhoudsgeld of alimentatie
Huur sociale woning via Vlabinvest
Huur van een sociale woning bij een SHM
Huur van een sociale woning bij een sociaal verhuurkantoor
Huur van een sociale woning bij het Vlaams Woningfonds
Huurgarantiefonds voor verhuurders
Huurpremie 4 jaar kandidaat-huurder
Huwelijk
Huwelijksaangifte
Hygiëneattest
Hypotheekrechten
Identificatie als landbouwer
Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind
Impulssubsidie voor projecten in de Vlaamse Rand
Incontinentieforfait
Individuele Beroepsopleiding (IBO) voor werkzoekenden
Inhaalpremie voor langdurige invaliditeit
Inkomenscompensatievergoeding
Inkomensgarantie voor ouderen
Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
Inkomstenvrijstelling voor leefloners
Inname openbaar domein
Innovatiemandaat
Innovatiepremie voor creatieve werknemers
Inschakelingsuitkering voor werkzoekende schoolverlaters
Installatiepremie voor dak- en thuislozen
Instapstage - VDAB
Integraal Milieujaarverslag (IMJV)
Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
Internationaal rijbewijs
Investering van risicokapitaal in beloftevolle kmo's (Arkimedes)
Investeringssteun agrovoedingssector
Investeringssteun land- en tuinbouwers
Investeringssteun omkaderingssector land- en tuinbouw
Jaarlijkse verkeersbelasting voor aan te geven voertuigen
Jaarlijkse verkeersbelasting voor personenwagens en aanverwanten
Jachtverlof en jachtvergunning
Jobkorting federale overheid
Juridische tweedelijnsbijstand - Pro deo advocaat
Kampvervoer
Kapitaalschadecompensatie landbouwgronden
Kapmachtiging
Kennisgeving voor uitzending door een televisie-omroep
Kerstboom inleveren
Kids-ID
Kilometerheffing voor vrachtwagens
Kinderbijslag
Kinderopvang met inkomenstarief
Kinderopvangtoeslag
Klinische doctoraatsbeurs
KMO - Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille)
Kmo-cofinanciering
Kmo-groeisubsidie:
KMOp - Registratie als dienstverlener kmo-portefeuille
Kooprecht voor huurders sociale huurwoning
Kopie archiefdocument
Korting op treinticket voor werkzoekenden die op sollicitatiegesprek gaan
Kortingbon voor beschermde afnemers energiezuinig toestel
Kortverblijf
Krediet voor individuele onderzoeker
Krediet voor onderzoekers voor deelname aan congres in buitenland
Krediet voor onderzoekers voor deelname aan een workshop of een cursus in het buitenland
Krediet voor onderzoekers voor een kort verblijf in het buitenland
Krediet voor onderzoekers voor een lang verblijf in het buitenland
Kwaliteitscontrole en certificering aardappelpootgoed
Kwaliteitscontrole en certificering fruitgewassen
Kwaliteitscontrole en certificering hop
Kwaliteitscontrole en certificering zaaizaden
Kwaliteitscontrole en herkomstcontrole bosbouwkundig teeltmateriaal
Kwaliteitscontrole groentegewassen
Kwaliteitscontrole siergewassen
Kwaliteitslabel voor collectiebeherende cultureel-erfgoedinstellingen
Kwaliteitsmerk voor autosnelwegparkings in Vlaanderen
Laatste wilsbeschikking
Labelen van fietsen
Landschapspremie voor beheerswerken
Landschapspremie voor de opmaak van een landschapsbeheersplan
Leefloon
Leeftijdsbijslag bij de kinderbijslag
Leerkrediet voor studenten hoger onderwijs
Leerlingenkaart
Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs
Leertijd
Legalisatie van Vlaamse getuigschriften en diploma's
Lerarenkaart
LNE - Projectoproep Pimp je speelplaats 2.0
Logiessubsidie
Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor asielzoekers
Loopbaanbegeleiding
Loopbaanonderbreking in de openbare sector
Maaltijdbedeling aan huis
Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)
Machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten
Machtiging voor standplaats op kermis
Machtiging voor tijdelijke vervanging van voertuig personenvervoer
Mandaat postdoctoraal onderzoeker
Mantelzorgpremie
Maximumfactuur voor medische kosten
Medaille voor sociaal-culturele inzet
Medefinanciering instandhouding en onderhoud maritieme toegangswegen
Medisch-sociale toelage volwassenen met een handicap
Meeneembaarheid van verkooprechten
Melden van discriminatie
Melden van gebreken aan wegen, fietspaden en wegverlichting in Vlaanderen
Melden van gezondheidsproblemen bij honden na aankoop
Melden van overdracht van risicogrond
Melden van verwaarloosde of mishandelde dieren
Melding intentie hennepteelt
Melding tijdelijke afwezigheid
Melkquotum
Meting van straling rond zendantennes
Milieueffectrapport
Milieuheffing voor storten en verbranden van afvalstoffen
Milieuvergunning
Minimale levering elektriciteit en aardgas budgetmeter
Mobiliteitstoeslag voor wie het werk hervat in loondienst
Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid (MDO)
Moraliteitsattest
Naamsverandering
Nachtvergunning horeca
Naric - Attest erkenning Vlaams diploma of getuigschrift in buitenland
Naschoolse sportactiviteit
Natuurvergunning
Negatieve wilsverklaring
Nietig verklaren van een huwelijk
Niet-productieve investeringssteun land- en tuinbouwers
NMBS - Kortingskaart 'Verhoogde tegemoetkoming'
NMBS - Kortingskaart voor grote gezinnen
NMBS - Seniorenbiljet vanaf 65 jaar
NMBS - Verminderingskaart personen met een visuele handicap
NMBS - Voorrangskaart zitplaats
NMBS en De Lijn - Gratis abonnement voor oorlogsinvaliden en oud-strijders
NMBS en De Lijn - Kaart Kosteloze Begeleider van persoon met handicap
Noodoproepen
Normen voor ziekenhuizen
Omgevingsvergunning
Onbewoonbaar verklaren van een woning
Onderhoudspremie monumenten
Onderhoudspremie voor landschappen
Onderhoudspremie voor stads- of dorpsgezichten
Ondersteuning via opvoedingswinkels
Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk
Onroerende voorheffing
Onroerende voorheffing - proportionele vermindering
Onroerende voorheffing - verhoogde vermindering bescheiden woning
Onroerende voorheffing - vermindering bescheiden woning
Onroerende voorheffing - vermindering grootoorlogsverminkten
Onroerende voorheffing - vermindering handicap
Onroerende voorheffing - vermindering huurder
Onroerende voorheffing - vermindering kind
Onroerende voorheffing - Vermindering voor energiezuinige gebouwen
Onthaal nieuwe inwoners
Ontheffing loodsplicht grote zeeschepen
Ontheffing loodsplicht voor kleine zeeschepen
Ontlenen boeken, cd's, dvd's en andere bibliotheekmaterialen
Ontlenen materiaal jeugdwerk en jeugdwerkactiviteiten
Ontlening van kampeertenten
Opgraving van stoffelijk overschot of urne
Ophalen papier/karton
Ophalen PMD-afval
Ophalen restafval
Opleidingscheques voor werknemers
Opname in het aanbod Podium
Optimeo, een voordelige lening voor zelfstandigen en kleine ondernemingen die hun zaak willen uitbreiden
Orgaandonatie
Ouderschapsverlof
Outplacement voor werknemers
Overdracht van melkquotum
Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg
Overlevingspensioen
Overlijdensaangifte
Overnamesteun voor de jonge landbouwer
Palliatief forfait - Toelage voor thuisverzorging
Palliatief verlof
Parkeerkaart voor personen met een handicap
Permanente bewegwijzering onderneming
Personenbelasting - Toeslag belastingvrije som
Persoonlijke-assistentiebudget voor personen met een handicap
Plaatsing van een jongere in een gemeenschapsinstelling
Planbatenheffing
Planologisch attest
Planschadevergoeding
Praktijkgerichte ondernemerschapstrajecten (Syntra Vlaanderen)
Praktische ondersteuning voor sportpromotionele evenementen
Premie 50+
Premie bestrijding leegstaande bedrijfsruimten
Premie diplomagerichte opleiding secundair volwassenenonderwijs
Premie netbeheerder binnenmuurisolatie
Premie netbeheerder buitenmuurisolatie
Premie netbeheerder dakisolatie
Premie netbeheerder hoogrendementsglas
Premie netbeheerder spouwmuurisolatie
Premie netbeheerder vloerisolatie en kelderisolatie
Premie netbeheerder warmtepomp
Premie netbeheerder zonneboiler
Premie van de netbeheerder voor een condensatieketel (voor beschermde afnemers)
Premie voor de installateur bij plaatsing roetfilter
Premie voor de opmaak van een herwaarderingsplan voor stads- of dorpsgezichten
Premie voor installeren roetfilter in oudere diesels
Premie voor nieuwe elektrische wagen of wagen op waterstof
Premie zoogkoeienhouderij
Premies voor sociale isolatieprojecten voor huurwoningen
PRODEM
Projectgebonden subsidies of medefinanciering aan havenbedrijven
Projectsubsidie cultuur
Psychosociale hulp
Raming van uw toekomstige pensioenrechten
Referentieadres
Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen
Registratie als inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen
Registratie als vervoerder van afvalstoffen
Registratie poliovaccinatie
Registratie verzenders van meststoffen
Registratiebewijs voor een hond
Reistoelating voor minderjarigen
Rentetoelage bij hinder openbare werken
Restauratiepremie beschermde monumenten
Rustpensioen
Samenstelling van het gezin
Schadevergoeding bij een landbouwramp
Schenkbelasting
Schoolpremie: jaarlijkse bijslag bij het kindergeld
Schooltoelage voor het basisonderwijs en secundair onderwijs
Schuldbemiddeling
Seed & Early Stage
Seniorenwoningen
Signalisatievergunning
Slachtbrief of slachtbewijs
Sloopinventaris afvalstoffen
Sociaal Investeringsfonds
Sociaal tarief voor water
Sociaal telefoontarief
Sociaal-economische vergunning voor handelsvestigingen
Sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij
Sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas
Sociale toeslag bij de kinderbijslag
Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen, studenten of cursisten met een handicap
Speelpleinwerking
Speelstraat organiseren
Speelterrein gebruiken
Stage- en leerwerkplaatsen bij de Vlaamse overheid
Stagebonus voor werkgevers
Stageovereenkomst
Start- en investeringssteun visserij- en aquacultuursector
Startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' voor een positief schoolklimaat
Startbanenproject Verkeersveiligheid voor veiliger woon-schoolverkeer
Startbonus voor leerplichtige jongeren die aan werkplekleren doen
Starteo, een voordelige lening voor startende zelfstandigen en kleine ondernemingen
Startlening+ voor werkzoekenden die een eigen zaak oprichten
Stedenbouwkundig attest
Stedenbouwkundig uittreksel
Stedenbouwkundige vergunning
Stemmen bij verkiezingen
Stemmen met een volmacht
Steun aan bedrijven voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject (O&O-project)
Steun voor een portfolio van haalbaarheidsstudies voor bedrijven
Steun voor onderzoeksprojecten
Steun voor wetenschappelijke internationale samenwerking en contacten
Stimulanspremie voor werkzoekenden in opleiding
Stookolietank buiten gebruik stellen
Strategische ecologiesteun voor ondernemingen (STRES)
Strategische transformatiesteun
Studietoelage hoger onderwijs
Subsidie aan havenbedrijven voor bepaalde havenkapiteindiensten
Subsidie actieprogramma niet-erkende mobiliteitsvereniging
Subsidie bedrijfseigen teelt van vlinderbloemigen
Subsidie bescherming genetische diversiteit van rundveerassen
Subsidie bescherming genetische diversiteit van schapenrassen
Subsidie bescherming hoogstamboomgaarden
Subsidie bevordering ecologische bosfunctie
Subsidie boslandbouwsystemen (agroforestry)
Subsidie controlekosten biologische landbouw
Subsidie erkende fokkerijverenigingen en -organisaties
Subsidie herbebossing en bebossing
Subsidie mechanische onkruidbestrijding
Subsidie milieuvriendelijke sierteelt
Subsidie opmaak bosbeheerplan
Subsidie originele en innoverende stadsprojecten
Subsidie projecten faciliteitengemeenten Vlaamse Rand
Subsidie projecten Gelijke Kansen
Subsidie projecten in Brussel
Subsidie projecten Managers van Diversiteit
Subsidie schoolmelk
Subsidie sensibiliserende initiatieven Vlaamse Gebarentaal
Subsidie verwarringstechniek fruitteelt
Subsidie Vlaams Bedrijfsadviessysteem land- en tuinbouwers
Subsidie voor bebossing van landbouwgrond
Subsidie voor bedrijven ter compensatie van indirecte emissiekosten
Subsidie voor bedrijvencentra en doorgangsgebouwen
Subsidie voor bijzondere journalistiek
Subsidie voor circuskunsten
Subsidie voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen
Subsidie voor een diversiteitsplan
Subsidie voor een kmo-haalbaarheidsstudie
Subsidie voor een kmo-innovatieproject
Subsidie voor een sprint-project
Subsidie voor experimenteel jeugdwerk
Subsidie voor hobbyverenigingen
Subsidie voor laagdrempelige educatie voor kansengroepen
Subsidie voor leesbevordering
Subsidie voor onderzoeksinfrastructuur
Subsidie voor ontwikkelingseducatie
Subsidie voor openstellen privébos
Subsidie voor participatieprojecten kansengroepen
Subsidie voor schoolfruit
Subsidie voor stages bij internationale organisaties
Subsidie voor verenigingen specifieke opdracht cult/jeugd/sport
Subsidie voor verenigingen voor culturele en sportieve participatie van gedetineerden
Subsidie zorgboerderijen
Subsidiedatabank voor ondernemingen
Subsidiëring en erkenning van cultuureducatieve verenigingen
Subsidiëring van projecten jongerenwelzijn
Subsidies in het kader van cultuurkuur en dynamo3
Subsidies mobiliteitsprojecten verenigingen
Subsidies projecten armoedebestrijding
Subsidies projecten woon-werkverkeer - Het Pendelfonds
Subsidies voor bouw renovatie van scholen - scholenbouw
Subsidies voor de audiovisuele sector
Subsidies voor de letterensector
Subsidies voor de omkadering van arbeidszorgmedewerkers
Subsidies voor een jeugdverblijfcentrum en hostel
Subsidies voor evenementen ter promotie van een breed sportaanbod
Subsidies voor internationaal ondernemen
Subsidies voor investeringen in welzijnsvoorzieningen
Subsidies voor projecten in de cultureel-erfgoedsector
Subsidies voor sociale tewerkstellingsprojecten
Subsidies voor topsportevenementen
Subsidies voor wildbeheereenheden
Taxshelter voor startende ondernemingen
Tegemoetkoming in de huurprijs - huursubsidie
Tegemoetkoming in de reiskosten van kankerpatiënten
Tegemoetkoming kinderopvang voor werkzoekenden in opleiding
Tegemoetkoming reis- en verblijfkosten voor internationale samenwerking volksontwikkeling en lokaal cultuurbeleid
Tegemoetkoming voor bijzonder cultuuraanbod Podium
Tegemoetkoming voor chronische wonden
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)
Tegemoetkoming voor hulp van derden bij arbeidsongeschiktheid
Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap
Tegemoetkoming voor pijnstillers voor chronisch zieken
Tegemoetkoming voor werkgevers die outplacementbegeleiding aanbieden
Tenlasteneming
Thuiszorg - Poetsdienst
Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH) voor zieke leerlingen
Tijdelijk parkeerverbod
Toegankelijkheidslabel voor toegankelijk logies
Toelage voor instellingen voor personen met een handicap
Toelating afwijking geluidsniveau bij evenement
Toelating invoer dierlijke bijproducten
Toelating tot crematie
Toelating uitdelen flyers op markten/evenementen/openbare plaatsen
Toelating voor het organiseren van een braderie
Toelating voor het uitdelen van stalen op het openbaar domein
Toelatingsexamen arts en tandarts
Toeslag bij de kinderbijslag voor eenoudergezinnen
Toestemming of machtiging voor activiteit in bos of natuurreservaat
Token
Tussenkomst in energiefacturen
Tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten
Tussenkomst in huurwaarborg
Tussenkomst in mutualiteitsbijdragen
Tussenkomst leefgeld
Tussenkomst voor socio-culturele en sportieve participatie voor mensen in armoede
Uittreksel strafregister
Uittreksel uit echtscheidingsakte
Uittreksel uit geboorteakte
Uittreksel uit huwelijksakte
Uittreksel uit overlijdensakte
Uitwisseling plannen van ondergrondse kabels en leidingen (Kabel en Leiding Informatieportaal KLIP)
Vaccinatiekaart
Vaccins gratis ter beschikking van de vaccinatoren
Vakantieaanbod met korting voor mensen die het financieel moeilijk hebben
Vaste standplaats wekelijkse markt
VEA - Energielening
Verdeelrechten
Vergoeding voor schade veroorzaakt door wild of door een beschermde diersoort
Vergunning beenhouwer-spekslager
Vergunning circusstandplaats
Vergunning nachtwinkel
Vergunning of overeenkomst bijzondere vormen geregeld vervoer
Vergunning organiseren grensoverschrijdend geregeld vervoer
Vergunning tijdelijke bewegwijzering
Vergunning uitbaten taxidienst
Vergunning uitbaten verhuurdienst voertuigen met bestuurder
Vergunning van een reisbureau of toeristisch verhuurkantoor
Vergunning voor collecte
Vergunning voor invoer, uitvoer en doorvoer van strategische goederen
Vergunning voor privégebruik waterwegen en aanhorigheden
Vergunning voor vervoerder bij commercieel vervoer dieren
Vergunning voor watervang
Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven
Verhoogde kinderbijslag voor wezen (verhoogde wezenbijslag)
Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen
Verkavelingsvergunning
Verklaring van selectieve sloop of ontmanteling
Verkooprechten
Verlaagd btw-tarief voor personen met een handicap voor de aankoop van een wagen
Verlengde kinderbijslag
Verlof voor medische bijstand
Vermindering erfbelasting voor overdracht familiale ondernemingen en vennootschappen
Vermindering van de verkooprechten bij een hypothecaire lening voor een enige woning (Bijabattement)
Vermindering van de verkooprechten bij renovatie van een verwaarloosd of leegstaand pand (Renovatieabattement)
Vermindering van de verkooprechten voor een enige woning (Abattement)
Vermindering verkooprechten bescheiden woning - Klein beschrijf
Verplicht onderhoud cv-installatie
Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen
Verplichte keuring binneninstallatie waterleiding
Verplichte keuring van nieuwe of gewijzigde cv-installatie
Verplichte keuring van privériolering voor afvoer afval- of regenwater
Verplichte verwarmingsaudit voor cv-installatie die ouder is dan 5 jaar
Vervoer minder mobiele personen
Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds
Verzekering beheerders van bossen en natuurreservaten
Verzekering gewaarborgd wonen - VGW
VIS-trajecten
Visum en verblijfsdocumenten om in België te verblijven
Visverlof
Vlaams innovatienetwerk (VIN)
Vlaamse aanpassingspremie
Vlaamse dienstencheques
Vlaamse doelgroepvermindering voor jongeren
Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers
Vlaamse Kredietbemiddelaar
Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers
Vlaamse renovatiepremie
Vlaamse verbeteringspremie
Vlaamse Woonlening of de sociale lening bij de VMSW
Voedselpakketten
Voordelige lening voor innoverende onderneming (Innovatiemezzanine)
Voorlopig rijbewijs
Voorschot op de alimentatievordering
VREG - Budgetmeter
VREG - Gratis elektriciteit
VREG - Vergoedingen van netbeheerders bij laattijdige (her)aansluiting en stroomonderbreking
Vrijstelling belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting (VKB) personen met een handicap en oorlogsinvaliden
Vrijstelling erfbelasting op gezinswoning voor langstlevende partner
Vrijstelling erfbelasting voor wettelijke terugkeer schenkingen
Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs
Vrijstelling RVA voor studies in het kader van knelpuntberoepen
Vrijstelling schenkbelasting voor overdracht familiale ondernemingen en vennootschappen
Vrijstelling van de bijdrage voor zuivering van afvalwater
Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij investering in steunzones
Vrijstelling van draagplicht van de veiligheidsgordel
Vrijstelling van heffing op waterverontreiniging
Vrijstelling van werkloosheidsverplichtingen bij opleiding tot zelfstandige
Waarborgregeling boven 1,5 miljoen euro
Waarborgregeling tot 1,5 miljoen euro
Werkhervattingstoeslag voor werkzoekenden van 55 jaar of meer
Werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties
Wettelijk samenwonen
Wettiging handtekening
Wilsverklaring inzake euthanasie
Win-winlening
Woonbegeleiding
Woonlening Vlaams Woningfonds
Ziekenfonds - Statuut verblijvend in België
Zoötechnische erkenning centra voor sperma, eicellen of embryo
Zorgforfait voor chronisch zieken
Zorgwonen of kangoeroewonen