SUBSIDIE VOOR MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING
Inhoud


In de Vlaamse land- en tuinbouw wordt onkruid meestal bestreden met gewasbeschermingsmiddelen. Maar bij bepaalde teelten is het goed mogelijk een perceel onkruidvrij te houden met mechanische methoden. Als u geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt, gaan de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de biodiversiteit van het perceel en zijn omgeving erop vooruit.

Voorwaarden


Op de website leest u aan welke subsidievoorwaarden u moet voldoen.

Procedure


Op de website verneemt u welke stappen u moet ondernemen voor de subsidieaanvraag.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Sommige plattelandsmaatregelen mag u niet op eenzelfde perceel combineren. De mogelijke combinaties vindt u in bijlage 3 van de toelichting bij de verzamelaanvraag.

Links


Subsidie mechanische onkruidbestrijding

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest