ZORGFORFAIT VOOR CHRONISCH ZIEKEN
Inhoud


Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kunnen een beroep doen op het zorgforfait voor chronisch zieken.

Voorwaarden


U hebt hoge uitgaven voor gezondheidszorg

In het betrokken en voorafgaande kalenderjaar moet u een totaal aan remgeld hebben betaald van minstens:
 • 450 euro/jaar (chronisch zieken zonder verhoogde tegemoetkoming)
 • 365 euro/jaar (chronisch zieken met verhoogde tegemoetkoming).
  De berekening van de uitgaven gebeurt zoals voor de maximumfactuur (MAF). Hierdoor worden een aantal uitgaven niet meegerekend. In tegenstelling tot de MAF, wordt er evenwel enkel rekening gehouden met het remgeld van de chronisch zieke zelf.

U hebt verlies aan zelfredzaamheid

 • Voor de tegemoetkoming van 371,55 euro
  moet u zich in een van de volgende situaties bevinden:
  • minstens 6 maanden erkend zijn als rechthebbende met een zware aandoening in het kader van kinesitherapie of fysiotherapie
  • in het betrokken of voorafgaande kalenderjaar samen, minstens zesmaal of gedurende minstens 120 dagen opgenomen zijn in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis
  • voldoen aan de medische voorwaarden die recht geven op een zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoeften (Groeipakket).
 • Voor de tegemoetkoming van 557,36 euro
  moet u zich in een van de volgende situaties bevinden:
 • Voor de tegemoetkoming van 743,12 euro
  moet u minstens drie maanden recht hebben op het forfait B of C in het kader van de thuisverpleging.

Procedure


Het zorgforfait wordt automatisch uitbetaald door uw ziekenfonds. Als dat toch niet het geval zou zijn en u denkt aan de voorwaarden te voldoen, neem dan contact op met uw ziekenfonds.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bedrag
De jaarlijkse tegemoetkoming verschilt naargelang de mate van verlies van uw zelfredzaamheid en bedraagt in 2024:
 • 371,55 euro
 • 557,36 euro
 • 743,12 euro
De tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd.

Links


RIZIV - Forfait voor chronisch zieken

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden