SUBSIDIES VOOR LEESBEVORDERING
Inhoud


Projecten die werken rond leesbevordering willen mensen aanzetten om de stap te zetten naar lezen of om hen te laten kennismaken met boeken die ze nog niet kennen. Dat doen ze door lezers te motiveren en door ervoor te zorgen dat lezers meer plezier vinden in lezen, meer inzicht krijgen in verhalen en diepere of mooiere leeservaringen opdoen. Boeken en lezen doen mensen groeien, zorgen dat mensen zich ontwikkelen en geven mensen meer kansen. In 2018 krijgen de volgende projecten voorrang:
  • Projecten voor kansengroepen, in de eerste plaats voor mensen met een andere afkomst en voor personen in armoede.
  • Projecten met een bovenlokale uitstraling: een project kan subsidies krijgen als het bijvoorbeeld op meerdere plekken plaatsvindt, vernieuwend is of andere organisaties inspireert.
  • Lokale projecten die als experiment worden opgezet. Projecten die als experiment starten, kunnen eerst vooral plaatselijk werken (bv. in een wijk, een stad of gemeente). U verduidelijkt in de aanvraag hoe uw organisatie de resultaten breder zal verspreiden.

Voorwaarden


  • Uw organisatie moet rechtspersoonlijkheid hebben. Feitelijke verenigingen of natuurlijke personen kunnen geen subsidie aanvragen.
  • Uw organisatie moet een officieel adres hebben in het Vlaams of Brussels gewest.
  • Subsidiërende instellingen, Autonome Gemeentebedrijven, Autonome Provinciebedrijven en provinciale, stedelijke of gemeentelijke culturele diensten kunnen zelf geen subsidie aanvragen. Ze kunnen wel partner zijn bij een project.
  • Werkt uw organisatie al rond literatuur en/of leesbevordering en ontvangt u hiervoor subsidies? Dan kunt u enkel een aanvraag indienen als de subsidie die u krijgt van het VFL of van de Vlaamse overheid lager is dan 300.000 euro.

Procedure


Op de website van het Vlaams Fonds voor de Letteren kunt u de volledige procedure nalezen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Een subsidie voor een project leesbevordering bedraagt in 2018 maximaal 20.000 euro.

Regelgeving


Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)

Links


Subsidies voor leesbevordering (Vlaams Fonds voor de Letteren)
Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Fonds voor de Letteren

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidies voor de letterensector