ERKENNING VAN MESTVOERDERS
Inhoud


Om als mestvoerder actief te kunnen zijn, moet u erkend zijn. Er bestaan 5 klassen van mestvoerders waarvoor een erkenning kan worden uitgereikt: klasse A, B, C, D en E. De erkenning als mestvoerder geldt voor een periode van maximaal 5 jaar.Wie meststoffen produceert (bv. landbouwers) mag bepaalde meststoffen transporteren zonder een erkende mestvoerder in te schakelen. De producent moet zich dan wel bij de Mestbank registreren als verzender.

Voorwaarden


De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle klassen van mestvoerders:
  • U bent afkomstig uit België of de Europese Unie.
  • Uw bedrijf (rechtspersoon) is opgericht in overeenstemming met de Belgische wetgeving of met die van een andere lidstaat van de Europese Unie en heeft er ook zijn hoofdzetel.
  • U voldoet aan de wettelijke en reglementaire bepalingen om de werkzaamheden waarvoor de erkenning wordt aangevraagd te kunnen uitoefenen.
  • U voldoet aan de sociale en de fiscale verplichtingen.
  • U beschikt over een internet- en faxverbinding.
  • U mag niet erkend zijn in een andere klasse als mestvoerder, behalve klasse D.
  • U mag binnen een tijdspanne van drie jaar geen veroordeling opgelopen hebben tegen het Mestdecreet.
  • Elk transportmiddel dat door een erkende mestvoerder ingezet wordt, moet op elk moment AGR-GPS-compatibel zijn, m.a.w. de transportmiddelen moeten met AGR en/of GPS-apparatuur zijn uitgerust.
Per klasse gelden dan nog specifieke voorschriften. Die voorwaarden vindt u op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Procedure


Als u erkend wilt worden als mestvoerder, een wijziging van klasse of hernieuwing van een erkenning wilt aanvragen, moet u hiervoor een aanvraag bij uw provinciale dienst van de Mestbank indienen. De aanvraagformulieren en de uitleg erbij kunt u downloaden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).De Mestbank heeft 30 dagen om uw dossier ontvankelijk en volledig te verklaren. Als uw aanvraag ontvankelijk en volledig is, brengt de Mestbank u hiervan binnen 30 dagen op de hoogte met een aangetekende brief.De Mestbank geeft de erkende mestvoerder een kenteken (vignet) voor elk transportmiddel. Dit kenteken moet u op de voorruit van elk trekkend voertuig plaatsen. U ontvangt ook een AGR-nummer dat u op de AGR-GPS-computer moet aanbrengen.Elk mesttransport moet u aanmelden in het Mest Transport Internet Loket (MTIL). Het systeem creëert een mestafzetdocument (MAD), dat u mee moet nemen tijdens uw transport.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, afgekort Mestdecreet.

Links


Erkenning als mestvoerder

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Registratie van verzenders van meststoffen