ERKENNING ALS MILIEUCOƖRDINATOR
Inhoud


U hebt een Vlaamse erkenning als milieucoördinator nodig als u die functie uitvoert voor 2 of meer verschillende bedrijven en u geen werknemer bent van de exploitant. U kunt worden erkend op niveau A of op niveau B: de milieu-impact van het bedrijf bepaalt welk niveau van milieucoördinator moet worden aangesteld.Download de overzichtslijst met erkende milieucoördinatoren.

Voorwaarden


Om erkend te worden als milieucoördinator niveau A of B, moet u voldoen aan:
 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • voor erkenning op niveau A:
   • de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben en
   • in het bezit zijn van een getuigschrift milieucoördinator niveau A of van het overgangsniveau B naar A
  • voor erkenning op niveau B:
   • de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben en
   • in het bezit zijn van een getuigschrift milieucoördinator niveau B
  • het getuigschrift van milieucoördinator niveau A, niveau B of van het overgangsniveau B naar A moet behaald zijn in een van de erkende opleidingscentra voor milieucoördinatoren
  • minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in het beheersen en voorkomen van milieuhinder en risico’s in een bedrijf, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.
Meer info over de erkenningsvoorwaarden vindt u in art. 8 van het VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden) en art. 18 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende milieucoördinator moet u wel aan enkele verplichtingen voldoen om de erkenning geldig te behouden. Meer info over de verplichtingen voor erkende milieucoördinatoren.

Procedure


Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.
 • Download het aanvraagformulier en vul het in.
 • Schrijf de eenmalige retributie over naar rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 met mededeling ‘OMG-A-MC + uw voor- en achternaam’.
 • Bezorg de nodige documenten en het betalingsbewijs aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag en betalingsbewijs in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.
De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een hoorzitting. De leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Retributie
U moet een eenmalige retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als milieucoördinator.
 • Voor 2024 bedraagt deze retributie 341 euro.
 • Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Als erkend milieucoördinator moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.
 • Voor 2024 bedraagt de jaarlijkse retributie 68 euro.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest