ERKENNING ALS MER-DESKUNDIGE
Inhoud


U hebt een Vlaamse erkenning nodig als MER-deskundige als u onder andere verantwoordelijk bent voor de uitwerking van 1 of meerdere onderdelen van een milieueffectenrapport.

Voorwaarden


Om erkend te worden als MER-deskundige moet u voldoen aan:
 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijk persoon zijn.
  • minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgestelde graad hebben en
   • per aangevraagd deeldomein minstens 5 jaar ervaring hebben met het meewerken aan het opstellen van milieueffectstudies (in een periode van 7 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag)
  • of u moet minstens de graad van master of een daarmee gelijkgestelde graad hebben en
   • per aangevraagd deeldomein minstens 3 jaar ervaring hebben met het meewerken aan het opstellen van milieueffectstudies (in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag)
  • geslaagd zijn voor een opleiding van 60 uur waarbij de onderwerpen, zoals bepaald in bijlage 9 van het VLAREL, aan bod kwamen. De onderwerpen verschillen naargelang de discipline of het deeldomein
  • als u de erkenning van MER-deskundige aanvraagt voor het deeldomein Geluid of deeldomein Trillingen, moet u in het bezit zijn van een erkenning als milieudeskundige in de discipline ‘Geluid en trillingen’ voor het deeldomein Geluid of deeldomein Trillingen.

Disciplines en deeldomeinen

De erkenning als MER-deskundige kunt u aanvragen voor verschillende disciplines en deeldomeinen:
DisciplineDeeldomein
biodiversiteitgeen deeldomeinen
bodem
 • geologie
 • pedologie
geluid en trillingen
 • geluid
 • trillingen
klimaatgeen deeldomeinen
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
 • landschap
 • bouwkundig erfgoed
 • archeologie
lucht
 • luchtverontreiniging
 • geur
mens
 • ruimtelijke aspecten
 • mobiliteit
 • gezondheid
water
 • oppervlakte- en afvalwater
 • geohydrologie
 • mariene waters


Procedure


Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.
 • Download het aanvraagformulier tot erkenning als MER-deskundige en vul het in. U kunt een erkenning aanvragen in verschillende disciplines en deeldomeinen. Maak ook gebruik van de MER-invullijst om uw aanvraag vlotter te doen verlopen.
  • MER-invullijst;
  • Handleiding MER-invullijst.
 • Schrijf de eenmalige retributie over naar rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 met mededeling ‘OMG-A-MER + uw voor- en achternaam’.
 • Bezorg de nodige documenten en het betalingsbewijs aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag en betalingsbewijs in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.
De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een hoorzitting. De leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Retributie
U moet een eenmalige retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als MER-deskundige.Voor 2024 bedraagt de eenmalige retributie
 • 683 euro voor een eerste discipline indien niet erkend als MER-coördinator,
 • 171 euro voor een eerste discipline indien erkend als MER-coördinator,
 • 171 euro per bijkomende discipline.
 • U moet geen eenmalige retributie betalen voor:
  • een aanvraag tot uitbreiding van een erkenning als MER-deskundige in een discipline waarvoor de MER-deskundige al erkend is (bijkomende deeldomeinen),
  • een aanvraag van een erkenning als MER-deskundige in de discipline ‘Geluid en trillingen’.
Als erkend MER-deskundige moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.Voor 2024 bedraagt de jaarlijkse retributie:
 • voor een eerste discipline 137 euro;
 • per bijkomende discipline 34 euro.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Milieueffectrapport (MER)
Erkenning als MER-deskundige