HEFFING OP ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONINGEN
Inhoud


Met de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen, ook wel 'krotbelasting' genoemd, wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan. De belasting is gericht op ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen of gebouwen. Die gebouwen komen terecht in een inventaris die opgemaakt en beheerd wordt door Wonen inVlaanderen.Naast deze belasting kunnen Vlaamse gemeenten ook zelf belastingen heffen en innen om leegstand en verwaarlozing tegen te gaan. De lijst met leegstaande gebouwen (zonder persoonsgegevens) kunt u opvragen bij de gemeente waar het pand gelegen is.

Voorwaarden


De heffing is verschuldigd als het gebouw of de woning gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in de inventaris van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen. Gebouwen op de inventaris van verwaarloosde woningen of gebouwen worden sinds 1 januari 2017 niet meer door het Vlaamse gewest maar door de gemeente belast.Zolang het gebouw en/of de woning niet is geschrapt uit de inventaris (beheerd door agentschap Wonen in Vlaanderen) blijft de heffing, vanaf de datum van de eerste verjaardag, jaarlijks verschuldigd.De belastingplichtige is elke persoon die op het ogenblik van het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden na opname van het pand in de inventaris (of een verjaringsdatum ervan) houder is van één van volgende zakelijke rechten:
 • de volle eigendom
 • het recht van opstal of van erfpacht
 • het vruchtgebruik.
In bepaalde gevallen kunt u van de heffing worden vrijgesteld zoals:
 • wanneer er geen bouwvergunning meer wordt afgeleverd omdat een onteigeningsplan wordt voorbereid
 • wanneer het pand getroffen werd door een ramp.
In bepaalde gevallen kan de krotbelasting worden opgeschort:
 • bij het uitvoeren van renovatiewerken
 • als u een pand aankoopt dat binnen de 2 jaar geschrapt is uit de inventaris of vrijgesteld of geschorst is van heffing.

Procedure


In het laatste kwartaal dat voorafgaat aan elke verjaardag van inventarisatie stuurt de inventarisbeheerder een brief aan de betrokkenen met daarin:
 • of het pand nog in de inventaris staat
 • de gevolgen van de verjaardag van de inventarisatie
 • de mogelijkheid tot schrapping.
Wanneer een heffing verschuldigd is, zal een aanslagbiljet worden verstuurd.Bij verkoop van het belaste pand, moet de notaris of een van de partijen, een door beide partijen ondertekend formulier indienen. Dat formulier moet uiterlijk 30 dagen na de overdracht van het zakelijk recht aan de inventarisbeheerder en de Vlaamse Belastingdienst bezorgd worden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Berekening
Het basisbedrag van de Vlaamse heffing is een forfaitair bedrag dat jaarlijks wordt aangepast aan de spilindex van de consumentenprijzen. Het basisbedrag voor aanslagjaar 2024 bedraagt 1.250 euro.De heffing is verschuldigd bij elke verjaardag van de inventarisatie en bedraagt:
 • na 1 jaar: basisbedrag X 2 = 2.500 euro
 • na 2 jaar: basisbedrag X 3 = 3.750 euro
 • na 3 jaar: basisbedrag X 4 = 5.000 euro
 • na 4 jaar en volgende: basisbedrag X 5 = minstens 6.250 euro.

Links


Heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst
Wonen-Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vermindering van de verkooprechten bij renovatie van een verwaarloosd of leegstaand pand (Renovatie-abattement)
Heffing op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen
Administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid