MEENEEMBAARHEID VAN VERKOOPRECHTEN
Inhoud


Meeneembaarheid betekent dat u de verkooprechten (registratiebelastingen) die u op een vorige woning hebt betaald, kunt aftrekken van de verkooprechten die u op een volgende woning moet betalen.

Voorwaarden


De volgende voorwaarden worden voor elke koper apart beoordeeld. Enkel wie aan alle voorwaarden voldoet kan van de meeneembaarheid genieten. De medekoper die er niet aan voldoet, kan niet genieten van het voordeel.
 • De koper is een natuurlijk persoon (geen vennootschap of vzw).
 • De aankoop en verkoop moet zuiver zijn. Er moet dus een echte prijs worden betaald. Dat geldt niet voor een ruil.
 • Er zijn verkooprechten betaald op woning 1.
 • Woning 1 en 2 liggen in het Vlaamse Gewest. Dat geldt ook voor bouwgrond.

Twee soorten meeneembaarheid

Meeneembaarheid door teruggaveDe nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht voor de verkoop van de eerste woning.
 • In dat geval moet de koper in een periode van 18 maand voorafgaand aan de aankoop van de nieuwe woning zijn hoofdverblijfplaats hebben of hebben gehad in de eerste woning.
 • De verkoop van de eerste woning moet plaatsvinden binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning. Wanneer de nieuwe woning een nog op te richten woning op een bouwgrond is, bedraagt deze termijn 5 jaar.
 • De nieuwe woning moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de kopers
  • binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning
  • binnen de 5 jaar na aankoop van de bouwgrond
 • De koper er moet er minstens 1 dag zijn domicilie behouden.
Meeneembaarheid door verrekeningDe nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht na de verkoop van de eerste woning.
 • De koper moet in een periode van 18 maand voorafgaand aan de verkoop van de eerste woning daar zijn hoofdverblijfplaats hebben of hebben gehad.
 • De aankoop van de nieuwe woning of bouwgrond moet plaatsvinden binnen de 2 jaar na verkoop van de eerste woning.
 • De koper moet er zijn hoofdverblijfplaats vestigen binnen de 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) te rekenen vanaf datum registratie van de authentieke akte.De Vlaamse Belastingdienst controleert 3 maanden voor het verstrijken van de deadline of de koper effectief op het nieuwe adres is gedomicilieerd. Als dat niet het geval is, dan verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief om de koper te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.
 • De koper er moet er minstens 1 dag zijn domicilie behouden.
 • Ook bij de aankoop van een bouwgrond, een onroerend goed dat na verbouwing tot woning kan worden bestemd of een nieuwbouwwoning (indien het verkooprecht op de grondwaarde wordt geheven), kunt u van meeneembaarheid genieten.
Meeneembaarheid en abattement/bij-abattement zijn niet combineerbaar. Maak de voordeligste keuze. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw notaris.De meeneembaarheid gaat niet verloren wanneer een btw-aankoop (bv. nieuwbouw) tussenkomt.

Procedure


De Vlaamse Belastingdienst berekent en int de verkooprechten. Zij gaan na of u aan alle voorwaarden voor de meeneembaarheid voldoet.Contacteer uw notaris voor:
 • de voorwaarden en beperkingen
 • de correcte berekening van de termijnen (begin- en einddatum)
 • de vereiste vermeldingen in de notariële akte
De aanvraag van de meeneembaarheid door teruggave zal uw notaris bij de verkoop van uw woning doen. Voor meer info kunt u bij uw notaris terecht.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bedrag
Het in mindering te brengen bedrag kan wel nooit meer bedragen dan 13.000 euro. Het maximale in mindering te brengen bedrag wordt bepaald in verhouding tot het aandeel in de nieuw aangekochte woning die de natuurlijke persoon verkrijgt.

Links


Meeneembaarheid van verkooprechten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest