TOELATING VOOR AFWIJKING OP DE WEKELIJKSE RUSTDAG
Inhoud


Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden


Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:
  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten
  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan
  • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure


U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving


Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Links


Sluitingsuren en wekelijkse rustdag voor de kleinhandel (FOD Economie)

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Toelating voor afwijking op verplichte sluitingsuren