ERKENNING EN FINANCIERING/SUBSIDIËRING CENTRA VOOR DAGVERZORGING
Inhoud


De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning financiering/subsidiëring van de dagverzorgingscentra die opvang en verzorging aanbieden aan ouderen in Vlaanderen en Brussel.

Voorwaarden


Erkenning

 • Departement Zorg berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Een dagverzorgingscentrum kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Departement Zorg.
 • Departement Zorg erkent de centra voor dagverzorging. Het centrum moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Financiering/subsidiëring

De centra voor dagverzorging komen in aanmerking voor volgende financiering/subsidies, toegekend door het Departement Zorg:
 • De tegemoetkoming voor zorg, te factureren aan de zorgkas waarbij de gebruiker in kwestie is aangesloten.
  Onder de tegemoetkoming voor zorg valt enerzijds de basistegemoetkoming voor zorg.
  Daarnaast valt onder de tegemoetkoming voor zorg ook de tegemoetkoming in de reiskosten voor de gebruiker van en naar het centrum voor dagverzorging;
 • De centra voor dagverzorging komen in aanmerking voor een jaarlijkse werkingssubsidie.

Procedure


Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure voor een erkenning als dagverzorgingscentrum kunt u vinden op de website van Departement Zorg.De inspectie van dagverzorgingscentra gebeurt door de afdeling Zorginspectie. Departement Zorg baseert zich op die inspecties voor het al dan niet toekennen, inkorten of opheffen van de erkenning.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Financiering:
 • Decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
 • Decreet van 15 februari 2019 betreffende de woonzorg
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Zorginspectie WGF

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest