POLSSLAG BRUSSEL - SUBSIDIE VOOR PROJECTEN IN BRUSSEL
Inhoud


Organisaties die Brussel bekend en aantrekkelijk maken in de ogen van Vlamingen en/of Vlaamse netwerken in Brussel versterken, kunnen een projectsubsidie krijgen van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden


Wie kan projectsubsidie aanvragen?

Alle verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid, behalve handelsvennootschappen, kunnen een projectaanvraag indienen. De vereniging of instelling moet haar maatschappelijke zetel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of in het Nederlandse taalgebied hebben.

Welke projecten kunnen een subsidie krijgen?

Om subsidie te kunnen krijgen, moet het project een van onderstaande doelstellingen nastreven:
 • de aandacht vestigen op het belang van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen en de kennis en beleving ervan bevorderen
 • de band tussen Brussel en Vlaanderen sterker maken
 • de betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap bij cultuur, educatie, jeugd, sport en sociaal gebeuren in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen
 • het sociale leven en de samenhang in de grootstad Brussel versterken
 • het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad versterken.
Bovendien moet het project:
 • een groot- of hoofdstedelijke uitstraling hebben en dus geen louter lokaal of gemeentelijk initatief zijn, zoals buurt- of wijkfeesten of lokale cultuurfestivals
 • een publieksgericht en openbaar karakter hebben en dus niet alleen gericht zijn op de eigen leden of gebruikers
 • plaatsvinden in:
  • het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • of in Vlaanderen (op voorwaarde dat de band tussen Brussel en Vlaanderen wordt versterkt).
Ten slotte moeten de organisatoren op het vlak van communicatie:
 • een coherent communicatieplan voorleggen dat samenvat hoe het doelpubliek zal worden geworven
 • het Nederlands gebruiken in alle communicatie en tijdens het verloop van het project (als het project doelbewust in verschillende talen wordt georganiseerd, moet het Nederlands een evenwaardige positie bekleden)
 • in alle publicaties en promotie over het project vermelden dat het project tot stand kwam met de steun van de Vlaamse overheid.
Organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie kunnen geen beroep doen op subsidies van de Vlaamse overheid.

Procedure


U kunt de subsidiegids 'Polsslag Brussel' en alle nodige formulieren downloaden op de website brussel.vlaanderen.be.U moet uw projectaanvraag uiterlijk 3 maanden vóór de startdatum van het project indienen.Vul het aanvraagformulier in en stuur het samen met de ondertekende clausule van non-discriminatie en alle nodige documenten naar het team Brussel (via e-mail of met de post).Na een ontvankelijkheidsonderzoek en de beslissing van de bevoegde minister ontvangt u het subsidiebesluit.De subsidie wordt volledig uitbetaald na afloop van het project en na controle van de gevraagde documenten en bewijsstukken.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De gevraagde subsidie bedraagt nooit meer dan 90% van het geheel van alle projectuitgaven. De financiering van het project moet dus voor minstens 10% via andere inkomsten worden gefinancierd (eigen inbreng of inbreng van derden).

Regelgeving


Jaarlijks uitgavendecreet

Links


Projectsubsidies Polsslag Brussel

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Brussel en Vlaamse Rand

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest