AANWERVINGSINCENTIVE VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
Inhoud


De aanwervingsincentive is een premie voor de werkgever die een langdurig werkzoekende (van 25 tot en met 54 jaar) in dienst neemt.

Voorwaarden


Werkgevers

Elke werkgever uit de private of de publieke sector (ook vzw's) die een werknemer in dienst neemt in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, komt in aanmerking voor de premie.Werkgevers van ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Werknemers

De werknemer moet tegelijkertijd:
 • op het ogenblik van indiensttreding minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB. Periodes van korte tewerkstelling (minder dan drie maanden), arbeidsongeschiktheid of hechtenis worden mogelijk gelijkgesteld aan periodes als werkzoekende.
 • op het einde van het kwartaal van indiensttreding 25 jaar of ouder en jonger dan 55 jaar zijn
 • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur krijgen, of daarmee gelijkgesteld (ook tijdelijke arbeidsovereenkomsten van minimaal 3 maanden komen in aanmerking, als die gangbaar zijn in het wervingsbeleid van de onderneming).
 • in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest werken
 • een arbeidsovereenkomst hebben die ten vroegste op 1 januari 2017 is ingegaan.
Komen niet in aanmerking: werknemers met een:
 • uitzendcontract
 • contract als flexi-jobwerknemer
 • contract als gelegenheidswerknemer.
De aanwervingsincentive is niet cumuleerbaar met:
 • de loonincentive in het kader van maatwerk (beschutte en sociale werkplaatsen)
 • de vergoeding in het kader van lokale diensteneconomie
 • de loonincentive in het kader van invoegbedrijven.

Procedure


De aanwervingsincentive kan alleen online aangevraagd worden. U doet dat via het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie.Elke onderneming of organisatie moet zelf bepalen wie namens de organisatie toegang krijgt tot de toepassing. Als u de incentive voor het eerst aanvraagt, zult u eerst een inlogprocedure moeten doorlopen. Er is een aparte procedure voor
 • profit- en non-profitbedrijven en voor organisaties en diensten van de federale overheid
 • Vlaamse overheidsorganisaties en voor de onderwijssector.

Aanvraagtermijn

De incentive moet in principe binnen 3 maanden na indiensttreding online worden aangevraagd.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Uitbetaling

De werkgever ontvangt de aanwervingsincentive in twee schijven:
 • een eerste schijf van maximaal 1.250 euro als de werknemer drie maanden bij de onderneming werkt
 • een tweede schijf van maximaal 3.000 euro als de werknemer één jaar bij de onderneming werkt.

Deeltijdse tewerkstelling

 • Als de werknemer minder dan 30% werkt, is er geen subsidie.
 • Als de werknemer tussen 30% en 80% werkt, bedraagt de subsidie 60% van het maximum (750 euro voor de eerste schijf en 1.800 euro voor de tweede)
 • Als de werknemer meer dan 80% werkt, krijgt de werkgever de maximale subsidie.
De eerste premies worden uitbetaald sinds 10 oktober 2017.

Links


Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vlaamse doelgroepvermindering voor jongeren
Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers