VLAAMSE DOELGROEPVERMINDERING VOOR OUDERE WERKNEMERS
Inhoud


Als u als werkgever iemand van minstens 55 aanwerft of in dienst houdt, kunt u een RSZ-vermindering krijgen. Dat is een korting op de werkgeversbijdragen die u voor die werknemer moet betalen.De Vlaamse doelgroepvermindering komt in de plaats van de oude federale 'doelgroepvermindering voor oudere werknemers', die is stopgezet op 1 juli 2016.

Voorwaarden


 • De onderneming of de vestiging waarin de 55-plusser werkt, moet in het Vlaams Gewest liggen.
 • Uw bedrijf behoort tot de privésector, dus niet tot de overheid of de socialprofitsector.
 • Uw medewerker is 55 jaar of ouder op de laatste dag van het kwartaal waarvoor u de RSZ-vermindering aanvraagt.
 • Als ondernemer kunt u de RSZ-vermindering alleen krijgen als het refertekwartaalloon van de werknemer voor wie u de korting vraagt, onder de grens van 13.400 euro blijft. Het refertekwartaalloon is het brutoloon dat hij verdient als hij tijdens een kwartaal voltijds en ononderbroken werkt.
 • Als de medewerker geen volledige prestaties heeft in een bepaald kwartaal, bijvoorbeeld bij indiensttreding midden in een kwartaal, bij deeltijds werk of bij langdurige ziekte, dan wordt het bedrag van de vermindering aangepast.
 • Voor u een nieuwe 55-plusser in dienst neemt, moet hij zich vooraf ingeschreven hebben bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Concreet moet hij in de maand voorafgaand aan de nieuwe tewerkstelling minstens 1 werkdag als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn geweest. Bijvoorbeeld: iemand in dienst wordt genomen op 10 oktober, moet minstens 1 dag ingeschreven geweest zijn als niet-werkende werkzoekende in de periode van 10 september tot en met 9 oktober.
  Werknemers die al in dienst waren voor hun 55ste, hoeven zich niet in te schrijven bij de VDAB.

Procedure


Na elk kwartaal kunt u de RSZ-vermindering aanvragen voor het afgelopen kwartaal. U doet dat door de gepaste code aan te duiden op de tewerkstellingslijn bij de driemaandelijks DmfA-aangifte.Duid in de DMfA-aangifte aan dat u een RSZ-vermindering voor een 55-plusser wilt. De RSZ voert de korting automatisch door of brengt u op de hoogte als u niet in aanmerking komt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De vermindering van uw werkgeversbijdragen hangt af van de leeftijd van de werknemer en van hoelang hij eventueel al in dienst was.
 • Uw medewerker was gedurende minstens een van de afgelopen vier kwartalen in dienst: u krijgt gedurende de rest van zijn tewerkstelling een RSZ-vermindering van:
  • 600 euro als de medewerker jonger is dan 60
  • 1.150 euro als de medewerker 60 jaar is of ouder.
 • Hebt u de medewerker pas aangeworven? Dan krijgt u eerst gedurende twee jaar een tijdelijk hogere RSZ-vermindering:
  • 1.150 euro als de medewerker jonger is dan 60
  • 1.500 euro als de medewerker 60 jaar is of ouder.
U kunt de RSZ-vermindering gedurende 8 kwartalen krijgen.

Links


Doelgroepvermindering voor ouderen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Doelgroepverminderingen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vlaamse doelgroepvermindering voor jongeren