VERKOOPRECHT OP DE GEZINSWONING (VANAF 1 JANUARI 2020)
Inhoud


Op 1 juni 2018 werden de registratierechten grondig hervormd en moest er bij de aankoop van een gezinswoning nog slechts 7 procent verkooprechten worden betaald. Bij deze hervorming werden de abattementen (gewoon abattement, bij-abattement en renovatie-abattement) en het klein beschrijf afgeschaft.Vanaf 1 januari 2020 moet er bij de aankoop van de gezinswoning nog 6 procent verkooprechten worden betaald. Deze verlaging compenseert het afschaffen van de woonbonus. 

Voorwaarden


Het nieuwe gunsttarief en de bijkomende verminderingen zijn van toepassing op gezinswoningen waarvan de verkoopovereenkomst sinds 1 januari 2020 werd gesloten.

Gunsttarief van 6 procent voor de aankoop van de enige gezinswoning

U moet aan alle voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het gunsttarief van 6 procent:
  • De aankoop moet gebeuren door een of meer natuurlijke personen samen en gelijktijdig. Aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten.
  • Het moet gaan om de aankoop van de enige gezinswoning:
    • De aankoop moet een woning betreffen. Dat betekent dat het gunsttarief van 6 procent nooit van toepassing kan zijn op bouwgrond.
    • De koper of kopers mogen nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
  • Het moet gaan om de aankoop van de hele volle eigendom. Dat betekent dat de aankoop van een deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of vruchtgebruik bijvoorbeeld, niet volstaan.
  • De koper moet zich binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte op het adres van de gekochte woning inschrijven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.
Bezit u al een eigen gezinswoning? Dan kunt u toch een nieuwe woning aankopen tegen het gunsttarief van 6 procent op voorwaarde dat u uw huidige gezinswoning binnen een termijn van 1 jaar verkoopt.Als u een onroerend goed met verschillende woongelegenheden (appartementsblok) koopt, dan geldt het tarief van 6 procent enkel voor de woongelegenheid die u zelf bewoont.Als u twee woningen tegelijk aankoopt om die om te bouwen tot één woning, dan moet u kiezen voor welke woning u het tarief van 6 procent wenst te genieten. Het tarief van 6 procent kan nooit voor beide woningen genoten worden.Voor een tweede verblijf, een bouwgrond of een bedrijfsvastgoed betaalt u 10 procent verkooprechten.

Aanvullend verlaagd tarief bij energetische renovatie van de gezinswoning

Bij de aankoop van de gezinswoning kan een aanvullend verlaagd tarief van 5 procent toegekend worden als de woning ingrijpend energetisch gerenoveerd wordt.Binnen een termijn van vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte wordt een energieprestatiecertificaat bouw bekomen waaruit blijkt dat de renovatiewerken die uitgevoerd zijn betrekking hebben op een ingrijpende energetische renovatie.Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer informatie over de voorwaarden bij energetische renovatie van de gezinswoning.

Bijkomende vermindering voor een bescheiden gezinswoning

Bovenop het gunsttarief van 6 procent kunnen de kopers van woningen met een waarde van hoogstens 200.000 euro (of 220.000 euro in de kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel), een eenmalige rechtenvermindering genieten. Deze rechtenvermindering is verbonden aan dezelfde voorwaarden als hierboven aangegeven voor het gunsttarief van 6 procent.

Sancties bij het niet voldoen aan de voorwaarden

De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of u effectief op het nieuwe adres bent gedomicilieerd. Als dat niet het geval is, dan zal de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief sturen om u te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.Als achteraf blijkt dat één of meerdere voorwaarden niet zijn vervuld:
  • Moet u de 4 procent aanvullende rechten betalen. Op deze aanvullende rechten wordt ook een belastingverhoging van 20 procent toegepast.
  • Als u ook de bijkomende vermindering heeft genoten, dan moet u ook die vermindering terugbetalen.

Procedure


De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden toegepast.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het gunsttarief bij de aankoop van de enige gezinswoning bedraagt 6 procent.Het aanvullend verlaagd tarief bij ingrijpende energetische renovatie van de gezinswoning bedraagt 5 procent.De bijkomende vermindering voor een bescheiden gezinswoning bedraagt 5.600 euro voor woningen onderworpen aan het tarief van 6 procent of 4.800 euro voor woningen onderworpen aan het tarief van 5 procent bij een ingrijpende energetische renovatie.

Regelgeving


Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer informatie over de wijzigingen van het verkooprecht.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest