ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN INTEGRATIECENTRA
Inhoud


De Vlaamse overheid erkent en subsidieert de integratiecentra (en gemeentelijke integratiediensten) om de uitvoering van haar integratiebeleid op het terrein te ondersteunen.Er zijn 8 integratiecentra erkend in Vlaanderen en Brussel. Er is een centrum in:
 • elk van de vijf Vlaamse provincies
 • stad Antwerpen
 • stad Gent
 • en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Twee integratiecentra maken deel uit van de provinciale administratie (Limburg en Vlaams-Brabant), de andere zijn vzw's.De subsidiëring van de integratiecentra verloopt via meerjarenconvenanten met de Vlaamse overheid. Deze overeenkomsten bepalen de doelstellingen en indicatoren. De integratiecentra worden ondersteund door het Agentschap Integratie en Inburgering.

Voorwaarden


De integratiecentra hebben als kerntaak het integratiebeleid te analyseren, evalueren, ondersteunen en stimuleren. Daartoe bestaan hun hoofdopdrachten uit:
 • het ondersteunen van het samenleven in diversiteit
 • het bevorderen van de toegankelijkheid van diensten en voorzieningen voor een divers publiek
 • het begeleiden van interculturaliseringsprocessen.
In kader van het integratiebeleid richten de centra zich tot volgende doelgroepen:
 • allochtone burgers die hier legaal gevestigd zijn
 • erkende vluchtelingen
 • trekkende bevolkingsgroepen (woonwagenbewoners en trekkende beroepsgroepen), inzonderheid de Roma
 • inburgeraars (nieuwe Vlamingen)
 • mensen zonder papieren.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


 • Decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 betreffende erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid

Links


Het integratiebeleid van de Vlaamse overheid
Informatie over de integratiesector

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest