ERKENNING ALS LABORATORIUM VOOR WATER, LUCHT OF BODEMBESCHERMING EN DE REGISTRATIE ALS MONSTERNEMER BODEMBESCHERMING
Inhoud


Een laboratorium in de discipline water, lucht of bodem (deeldomein bodembescherming) kan erkend worden door de Vlaamse overheid voor het uitvoeren van monsternemingen, metingen, beproevingen of analyses. Een laboratorium kan erkend worden voor een of meer pakketten.Voor de bemonstering van bodem in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet de monsternemer ook geregistreerd zijn.Download hier:
 • overzichtslijst met erkende laboratoria in de discipline water, deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater en een overzichtslijst met de pakketten water
 • overzichtslijst met erkende laboratoria in de discipline lucht en een overzichtslijst met de pakketten lucht
 • overzichtslijst met erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming
 • overzichtslijst met geregistreerde monsternemers bodem in het kader van bodembescherming.

Voorwaarden


Erkenningsvoorwaarden laboratorium

Om erkend te worden als laboratorium moet het voldoen aan:
 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden
  • moet over een gunstige beoordeling van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) beschikken. Die beoordeling wordt gegeven op basis van de evaluatie van beproevingen, monsternemingen, metingen en analyses op typemonsters van referentiestalen of reële stalen die door een referentielaboratorium ter beschikking gesteld zijn en die door de aanvrager uitgevoerd zijn. De beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar voorafgaand aan de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.
  • moet voor ten minste één parameter per discipline over een ISO 17025-accreditatie beschikken
  • moet voor het overige deel van de aanvraag over een ISO 17025-accreditatie of een gunstige beoordeling van de VITO over de toepassing van ISO 17025 beschikken. De beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar voorafgaand aan de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.
  • een laboratorium in de discipline water dat alleen erkend wil worden voor het pakket W.1 of een laboratorium lucht dat alleen erkend wil worden voor het pakket L.11.1, L.11.2 of L.18, is vrijgesteld van de ISO 17025-accreditatieverplichting. Dat laboratorium moet wel beschikken over een gunstige beoordeling van de VITO over de toepassing van ISO 17025. De gunstige beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar voorafgaand aan de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.
Een volledig overzicht van alle erkenningsvoorwaarden vindt u in art. 8 (algemene erkenningsvoorwaarden) en art. 25 VLAREL (bijzondere gebruikseisen).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning als laboratorium is geldig voor onbepaalde duur. Het erkende laboratorium moet wel voldoen aan een aantal verplichtingen (= gebruikseisen) om de erkenning te kunnen behouden.Meer info over de verplichtingen voor erkende laboratoria in de discipline water, lucht en bodem (deeldomein bodembescherming).

Registratie monsternemer bodembescherming

Een monsternemer bodembescherming moet door een erkend laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming, bij de overheid geregistreerd zijn voor het uitvoeren van monsternames van bodem in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De monsternemer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • De monsternemer moet bevoegd verklaard zijn door het erkende labo voor het nemen van bodemstalen.
 • In de periode van 3 jaar die de registratieaanvraag voorafgaat, mag de staalnemer geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de registratie in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
 • In de periode van 2 jaar die de registratieaanvraag voorafgaat, werd geen eerdere registratie opgeheven.
 • Een eerdere registratie van de monsternemer mag niet zijn geschorst, ongeacht het erkende laboratorium waarvoor de monsternemer geregistreerd is.
Een volledig overzicht van alle registratievoorwaarden vindt u in artikel 58/3 VLAREL.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De registratie als monsternemer is geldig voor onbepaalde duur. De geregistreerde monsternemer moet wel voldoen aan enkele verplichtingen om de registratie te behouden.

Procedure


Aanvraag erkenning als laboratorium

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.
 • Download het inlichtingenformulier en bezorg dit ingevuld aan VITO voor deelname aan een ringtest of technische proef en de beoordeling van het laboratorium. De beoordeling van VITO moet bij de aanvraag gevoegd worden.
 • Download hieronder het aanvraagformulier en vul het in.
  • aanvraagformulier voor de erkenning als laboratorium in de discipline water
  • aanvraagformulier voor de erkenning als laboratorium in de discipline lucht
  • aanvraagformulier voor de erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming
  • aanvraagformulier voor de uitbreiding van de erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming met de handmatige textuurbepaling
  • aanvraagformulier voor de uitbreiding van de erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming, met de granulometrische textuurbepaling.
 • Bezorg het aanvraagformulier aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.
De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag en neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Registratie monsternemer bodem

Vraag de registratie van de monsternemer aan bij de Vlaamse overheid.
 • Download het aanvraagformulier op de website van de VLM en vul het in.
 • Bezorg alle documenten aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (klik op ‘Ga naar het erkenningenloket’; aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar de Vlaamse Landmaatschappij, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, ter attentie van de Mestbank.
De bevoegde dienst neemt een beslissing binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Een erkend laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming, moet een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de geregistreerde monsternemer. Voor 2024 bedraagt de jaarlijkse retributie per geregistreerd monsternemer 68 euro.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning als laboratorium voor water, lucht of bodembescherming en de registratie als monsternemer bodembescherming