ERKENNING ALS LABORATORIUM VOOR DE ANALYSE VAN WATER, LUCHT OF BODEM (DEELDOMEIN BODEMBESCHERMING)
Inhoud


Een laboratorium in de discipline water, lucht of bodem (deeldomein bodembescherming) kan erkend worden door de Vlaamse overheid voor het uitvoeren van monsternemingen, metingen, beproevingen of analyses. Een laboratorium kan erkend worden voor een of meer pakketten. Een overzicht van de erkende laboratoria in Vlaanderen vindt u in de

Voorwaarden


De erkenningsvoorwaarden zijn de volgende: het laboratorium
  • mag in de periode van 3 jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • moet over een gunstige beoordeling van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) beschikken. Die beoordeling wordt gegeven op basis van de evaluatie van beproevingen, monsternemingen, metingen en analyses op typemonsters van referentiestalen of reële stalen die door een referentielaboratorium ter beschikking gesteld zijn en die door de aanvrager uitgevoerd zijn. De beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar voorafgaand aan de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.
  • moet voor ten minste één parameter per discipline over een ISO 17025-accreditatie beschikken
  • moet voor het overige deel van de aanvraag over een ISO 17025-accreditatie of een gunstige beoordeling van de VITO over de toepassing van ISO 17025 beschikken. De beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar voorafgaand aan de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.
Voor monstername wordt ISO/IEC 17020 evenwaardig beschouwd aan ISO/IEC 17025.

Procedure


U kunt een erkenning aanvragen met een aanvraagformulier bij de afdeling GOP (Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten) van het Departement Omgeving.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)

Links


Erkenning aanvragen als laboratorium

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest