ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN
Inhoud


Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen heeft een inkomen lager dan de armoederisicogrens. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid, … Armoedebestrijding moet dan ook gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving. Iedereen moet ten volle kunnen genieten van alle sociale grondrechten.Participatie staat centraal in het Vlaams armoedebestrijdingsbeleid. Om die participatie te bereiken, wordt gewerkt met verenigingen waar armen het woord nemen. Deze verenigingen zoeken armen op, brengen ze samen in groep, geven armen het woord, werken aan de maatschappelijke emancipatie van armen, werken aan maatschappelijke structuren en vormingsactiviteiten en organiseren dialoog. Ter ondersteuning van het participatieproces van armen aan het armoedebestrijdingsbeleid heeft de Vlaamse Regering een overeenkomst afgesloten met het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen.Daarnaast is ook vzw De Link erkend voor de coördinatie en toeleiding tot de opleiding van opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting. De coördinatie bestaat in het scheppen van de voorwaarden voor de organisatie van de opleiding, de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen, de sensibilisering voor de opleiding en het bewaken van de kwaliteit ervan.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Departement Zorg erkent en subsidieert de verenigingen waar armen het woord nemen en De Link vzw. Departement Zorg subsidieert het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Jaarlijks ontvangen deze organisaties subsidies waarmee zij hun werking kunnen uitbouwen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding (gewijzigd bij decreet van 18 juli 2008 en 20 december 2013)Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding (gewijzigd bij besluit van 26 februari 2010, 10 februari 2012, 09 november 2012 en 07 februari 2014)

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest