PLANSCHADEVERGOEDING
Inhoud


Als uw bebouwbare grond, gelegen in het Vlaamse Gewest, na een bestemmingswijziging een onbebouwbare grond wordt, dan kunt u een vergoeding krijgen voor de geleden schade.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend.Als u als eigenaar meent recht te hebben op deze vergoeding, dan dient u een planschadevordering in bij de rechtbank van eerste aanleg. U doet dit uiterlijk één jaar na het ontstaan van het recht op de planschadevergoeding.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Vergoeding
De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond als gevolg van de bestemmingswijziging.

Regelgeving


Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Links


Planschadevergoeding

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Omgeving

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest