ERKENNING EN SUBSIDIERING VAN OPVANGCENTRA VOOR VOGELS EN WILDE DIEREN
Inhoud


Opvangcentra voor vogels en wilde dieren kunnen worden erkend door het Agentschap voor Natuur en Bos voor een periode van maximaal 3 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.Erkende opvangcentra kunnen ook werkingssubsidies krijgen van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden


Om erkend te worden als opvangcentrum moet het opvangcentrum:
  • opgericht zijn op particulier initiatief in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk
  • gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest
  • minstens drie jaar in werking zijn op het vlak van opvang, verzorging en revalidatie van gekwetste en hulpbehoevende wilde dieren
  • voldoen aan de werkingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse overheid (kwalificaties en ervaring van de beheerders, accommodatie, toezicht van dierenarts).

Procedure


Erkenning

Het opvangcentrum dient een aanvraag in bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Bij de aanvraag moeten de nodige documenten en statuten worden toegevoegd die bewijzen dat het centrum aan de voorwaarden voldoet.De erkenning kan worden verlengd. De aanvraag tot verlenging van de erkenning moet minstens 3 maanden voor de lopende erkenning afloopt worden ingediend bij het agentschap.

Subsidie

Voor de subsidie dient het opvangcentrum een aanvraag in bij het agentschap, voor 31 augustus van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Het agentschap brengt het opvangcentrum binnen 90 dagen op de hoogte van de beslissing van de minister over de toekenning van de subsidie en het bedrag van de toegekende subsidie.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bedrag
Elk erkend opvangcentrum kan aanspraak maken op een jaarlijkse werkingssubsidie van 4.500 euro (jaarlijks geïndexeerd). De jaarlijkse subsidie kan worden verhoogd:
  • met 2.000 euro per jaar als het opvangcentrum minimaal 300 betalende leden heeft en een publicatieblad uitgeeft dat minstens vier keer per jaar verschijnt
  • met 2.000 euro per jaar als het opvangcentrum een educatieve, sensibiliserende en informatieve werking aanbiedt aan schoolklassen en andere groepen, waarbij het ten minste twintig groepen van tenminste vijftien personen ontvangt per jaar, en als het opvangcentrum eenmaal per jaar een open dag voor het grote publiek organiseert.
Daarnaast kan een erkend opvangcentrum ook een subsidie krijgen voor personeelskosten. Voor die subsidie gelden bijkomende voorwaarden.

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (B.S. 13 augustus 2009).

Links


ANB - Soortenbescherming - Wetgeving

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap voor Natuur en Bos

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest