CONFORMITEITSATTEST VOOR (HUUR)WONINGEN
Inhoud


Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook het agentschap Wonen in Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag. De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. Het conformiteitsattest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten bewoners.

Voorwaarden


Iedereen die eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder een woning is, kan op vrijwillige basis een conformiteitsattest aanvragen voor:
  • een woning die hij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt
  • of voor de huisvesting van een of meer studenten.
Iedereen kan ook een conformiteitsattest aanvragen om een besluit ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen. Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert (tenzij de gemeente een kortere geldigheidsduur heeft bepaald). Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

Procedure


U vraagt het conformiteitsattest aan via een beveiligde zending bij de burgemeester van de gemeente waar de woning ligt. Een beveiligde zending betekent een aangetekende brief, een aangetekende e-mail of mondeling aan het gemeenteloket tegen de afgifte van een ontvangstbewijs.Na uw aanvraag zal een woningcontroleur van de gemeente langsgaan in de woning om na te gaan of ze voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Vanaf de datum van uw aanvraag heeft de burgemeester 60 dagen tijd om aan de hand van een conformiteitsonderzoek en het technisch verslag van de woningcontroleur een beslissing te nemen.Als de burgemeester het conformiteitsattest weigert of na 60 dagen geen beslissing heeft genomen, dan kunt u een conformiteitsattest aanvragen bij de afdeling Premies en Woningkwaliteit van Wonen in Vlaanderen. U heeft hiervoor 30 dagen tijd (vanaf de weigering van het conformiteitsattest of vanaf het einde van de beslissingstermijn van de burgemeester).Wonen in Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
De gemeente mag voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest een vergoeding vragen.De gemeenteraad stelt de vergoeding vast. Ze bedraagt vanaf 1 januari 2021 maximaal
  • 90 euro voor een zelfstandige woning;
  • 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw.
Deze bedragen mogen jaarlijks geïndexeerd worden.

Links


Conformiteitsattest voor huurwoningen
Geopunt Vlaanderen - Gemeenten die een conformiteitsattest verplichten en/of de duurtijd beperken

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Woningkwaliteit

Geografische Toepassingsgebieden