ERKENNING VAN SCHOLEN EN ANDERE ONDERWIJSINSTELLINGEN
Inhoud


In België heeft iedereen de vrijheid om een school of een andere onderwijsinstelling op te richten. Dat volgt uit het principe van vrijheid van onderwijs, dat gegarandeerd wordt door artikel 24 van de Grondwet.Maar de Vlaamse overheid wil wel de kwaliteit van het onderwijs garanderen. Dat doet zij enkel voor het onderwijs in de scholen en onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel die zij erkend heeft. Deze erkenning is een voorwaarde om
 • officiële studiebewijzen te kunnen uitreiken (dit geldt niet voor het deeltijds kunstonderwijs)
 • subsidies te krijgen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
De Vlaamse overheid garandeert, dankzij een erkenning, ook de kwaliteit van de centra voor leerlingenbegeleiding in Vlaanderen en Brussel.Alle erkende onderwijsinstellingen (behalve voor het hoger onderwijs) vindt u op de website van Onderwijs.

Voorwaarden


Bekijk de voorwaarden om erkend te worden als:
 • school voor basisonderwijs
 • school voor secundair onderwijs
 • centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)
 • centrum voor basiseducatie
 • academie voor deeltijds kunstonderwijs
 • centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Hoger onderwijs

In het Vlaamse hoger onderwijs zijn er twee soorten van erkende instellingen:
 • ambtshalve geregistreerde instellingen zoals hogescholen en universiteiten: die liggen decretaal vast
 • geregistreerde instellingen.
Enkel deze instellingen mogen erkende bachelor- en masterdiploma's uitreiken. U vindt de erkende instellingen voor hoger onderwijs in het Hogeronderwijsregister.U verkrijgt de registratie als instelling voor hoger onderwijs:
 • als minstens één opleiding die u wilt aanbieden, de Toets Nieuwe Opleiding van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) met positief gevolg heeft doorstaan én
 • als de Vlaamse Regering een positief besluit neemt over het registratiedossier van uw instelling.
Meer informatie over de registratie als instelling voor hoger onderwijs leest u op de website van de NVAO.

Procedure


Voor een erkenning als school voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, als centrum voor volwassenenonderwijs, voor basiseducatie, voor leerlingenbegeleiding of als academie voor deeltijds kunstonderwijs
 • dient u een dossier in bij de bevoegde afdeling, waaruit blijkt dat u voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor uw onderwijsinstelling.
 • zal de inspectie ter plaatse komen onderzoeken of uw instelling voldoet aan de voorwaarden en zal hierover een advies uitbrengen aan de Vlaamse Regering.
Meer informatie over de procedure voor erkenning als school kunt u lezen op de website van de onderwijsinspectie.

Hoger onderwijs

Voor een erkenning als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs:
 • Dien een aanvraag voor de Toets Nieuwe Opleiding in bij de NVAO.
 • De NVAO behandelt de aanvragen binnen een termijn van vier maanden en bezorgt het toetsingsrapport over de nieuwe opleiding aan de minister en aan het bestuur van uw instelling.
 • Als u een positief toetsingsrapport hebt over uw opleiding, dient u een registratiedossier voor uw instelling in bij de Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs.
 • De Vlaamse Regering beslist over de erkenning van uw nieuwe opleiding en over de registratie van uw instelling.
Meer details over de procedure vindt u op de website van de NVAO.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Het erkenningsonderzoek bij de onderwijsinspectie is gratis.Voor de Toets Nieuwe Opleiding bij de NVAO moet u betalen. De tarieven voor de erkenning vindt u op de website van de NVAO.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Onderwijsinspectie
Scholen Basisonderwijs, CLB en DKO
Scholen Secundair Onderwijs

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest