OMGEVINGSVERGUNNING VOOR KLEINHANDELSACTIVITEITEN
Inhoud


Als u een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan hebt u daarvoor een speciale omgevingsvergunning nodig, de kleinhandelsvergunning.

Voorwaarden


procedure

Procedure


U vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1.000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1.000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.
Wanneer de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Socio-economische vergunning voor handelsvestiging

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Ruimtelijke Economie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest