STIMULANSPREMIE VOOR WERKZOEKENDEN IN OPLEIDING
Inhoud


Als u als werkzoekende een opleiding volgt die door de VDAB is erkend, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen van 100 euro per maand (vanaf de vijfde week).

Voorwaarden


 • De opleidings- of stageduur bedraagt minstens 8 weken.
 • De opleiding omvat minimaal 20 lesuren per week.
 • U voldoet aan een van deze voorwaarden:
  • u ontvangt een werkloosheids- of inschakelingsuitkering en bent bij de start van uw opleiding, studie of stage meer dan één jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende met personen ten laste
  • u bent een leefloongerechtigde met personen ten laste of hebt recht op een OCMW-steunverlening met personen ten laste,
  • u ontvangt een invaliditeitsuitkering met personen ten laste
  • u hebt een arbeidsbeperking en ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming met personen ten laste.

Procedure


De stimulanspremie wordt automatisch uitbetaald aan de werkzoekende als aan de voorwaarden is voldaan.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De stimulanspremie bedraagt 100 euro per maand vanaf de vijfde week. Er wordt wel nog bedrijfsvoorheffing van afgehouden.

Regelgeving


Het besluit van 21 december 1988 van de Vlaamse regering: de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

Links


Financiële voordelen voor werkzoekenden die een erkende opleiding volgen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest