GRATIS VERZEKERING VOOR VRIJWILLIGERS
Inhoud


De meest kwetsbare vrijwilligersorganisaties kunnen zich aansluiten bij de gratis vrijwilligersverzekering van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Zo kan een organisatie per jaar maximaal 1.000 vrijwilligersuren gratis verzekeren. De verzekering biedt waarborgen voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Voorwaarden


De volgende organisaties kunnen een beroep doen op de gratis verzekering:
 • feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen geleid, als
  • de personen die optreden als vertegenwoordigers van de feitelijke vereniging hun woonplaats hebben in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • ze geen personeel tewerkstellen
  • ze niet verbonden zijn aan een koepelorganisatie (hetzij een publiekrechtelijke rechtspersoon, hetzij een privaatrechtelijke rechtspersoon) op vlak van doel of operationele werking
  • ze redelijkerwijze niet kunnen worden beschouwd als lokale afdeling van een koepelorganisatie
  • ze redelijkerwijze niet kunnen worden beschouwd als een deelwerking binnen een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon
  • ze geen samenwerking zijn tussen verschillende entiteiten die een nieuwe, aparte of onderscheiden activiteit opzetten waarvan minstens één van de entiteiten niet in aanmerking komt voor de gratis verzekering voor vrijwilligers (GVVW).
 • vzw’s of stichtingen, als
  • ze een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn
  • ze geen personeel tewerkstellen
  • en de zetel is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
Meer informatie over de voorwaarden leest u in het reglement.Meer informatie over wat er onder de verzekering valt, leest u in de polis.

Procedure


Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De verzekering is gratis.

Regelgeving


Decreet van 23 juni 2023 over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleidBesluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2023 tot uitvoering van het decreet van 23 juni 2023 over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid.

Links


Gratis vrijwilligersverzekering

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest