ERKENNING ALS NATUURRESERVAAT
Inhoud


Als een terrein voldoet aan bepaalde voorwaarden en de beheerder heeft een goedgekeurd natuurbeheerplan, dan kan het terrein erkend worden als natuurreservaat. De erkenning vestigt een erfdienstbaarheid tot algemeen nut op het terrein, meer bepaald een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van duurzaam gebruik en langdurig beheer van het terrein als natuurreservaat. Private beheerders van een erkend natuurreservaat hebben recht op een aantal subsidies.

Voorwaarden


Iedereen, behalve de gewesten en de federale overheid, kan een aanvraag voor erkenning van een natuurreservaat indienen. Gemeenten en provincies kunnen dus ook een aanvraag indienen.De aanvraag houdt rekening met:
  • de hoge actuele of potentiële natuurwaarde van het betreffende terrein
  • de beschermende statuten van het terrein
  • de vooruitzichten voor het verbeteren en het voortbestaan van de ecologische waarden
  • de oppervlakte van het terrein en de uitbreidingsmogelijkheden binnen het visiegebied zoals beschreven voor de erkenning als natuurreservaat
  • het actuele en toekomstige beheer van het terrein
  • het actuele natuurtype en de natuurstreefbeelden
  • openstelling van het gebied voor een breed publiek.

Procedure


  • U stuurt de aanvraag aangetekend naar het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
  • Eenmaal de aanvraag door ANB is ontvangen, wordt ze gecontroleerd op haar volledigheid. Indien nodig, worden bijkomende aanvullingen gevraagd. Tevens wordt bij verschillende administraties advies ingewonnen.
  • Op basis van al die gegevens neemt de minister dan een beslissing.
De erkenning geldt in principe voor 27 jaar.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, kortweg natuurdecreetBesluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies

Links


Erkenning van natuurreservaten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap voor Natuur en Bos

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Aankoopsubsidie met het oog op erkenning als natuurreservaat
Vrijstelling van de onroerende voorheffing voor natuurreservaten en erkende bossen
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor beheerders van bossen en natuurreservaten
Erkenning als terreinbeherende natuurvereniging