ONTHEFFING VAN LOODSPLICHT VOOR GROTE ZEESCHEPEN
Inhoud


Op verzoek van de gezagsvoerder van grote schepen kan de bevoegde autoriteit ontheffing verlenen van de plicht om gebruik te maken van de diensten van een loods.'Grote zeeschepen' zijn zeeschepen met een lengte tot en met 95 meter en een diepgang tot en met 5,5 meter.

Voorwaarden


De ontheffing kan verleend worden in volgende gevallen:
  • als er sprake is van een noodsituatie met betrekking tot het schip, de opvarenden, de scheepvaart of de scheepvaartweg;
  • als het schip een korte verplaatsing maakt binnen een loodstraject;
  • als niet daadwerkelijk binnen een redelijke termijn in de loodsdienst of in het geven van adviezen vanaf de wal kan worden voorzien.
De ontheffing kan enkel worden verleend onder de voorwaarde dat het bevaren van de scheepvaartweg of een gedeelte daarvan, zonder gebruik te maken van de diensten van een loods of van adviezen vanaf de wal, naar het oordeel van de bevoegde autoriteit toelaatbaar is.Verder moet de gezagsvoerder of de bevoegde officier voldoen aan nadere eisen met betrekking tot het genoten opleidings- en ervaringsniveau en de beheersing van de Nederlandse of de Engelse taal. De gezagsvoerder moet bovendien met het schip een aantal malen in beide richtingen naar zee gaand en van zee komend de betreffende scheepvaartweg bevaren hebben.Het schip zelf moet naar het oordeel van de bevoegde autoriteit zodanige manoeuvreereigenschappen bezitten en voorzien zijn van zodanige navigatie- en communicatieapparatuur en een zodanige bemanning dat het bevaren van de scheepvaartweg zonder gebruik te maken van de diensten van een loods toelaatbaar is.Indien de weersomstandigheden of omstandigheden met betrekking tot het schip, de opvarenden, de lading, de scheepvaart of de scheepvaartweg dit vereisen, kan de bevoegde autoriteit aan de ontheffingen bindende voorschriften of beperkingen opleggen.

Procedure


Een aanvraag tot verlening van een ontheffing wordt ingediend door de eigenaar of rompbevrachter bij de dienst Scheepvaartbegeleiding. Daarbij moeten een aantal bewijsstukken en documenten voorgelegd worden.De ontheffing wordt steeds verleend voor een bepaald traject en een bepaalde termijn.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Besluit ontheffing loodsplicht Scheldereglement 2003

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afd Scheepvaartbegeleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Ontheffing van loodsplicht voor kleine zeeschepen