VLAAMS ZORGKREDIET VOOR DE OPENBARE SECTOR
Inhoud


Als werknemer in de Vlaamse openbare sector kunt u gedurende een bepaalde periode uw loopbaan onderbreken. Dat betekent dat u een tijdje minder of helemaal niet werkt en daar tegelijk een onderbrekingsuitkering voor krijgt.
Dat kan op twee manieren:De twee verlofsystemen staan helemaal los van elkaar. Beide stelsels hebben een aparte teller en u kunt kiezen in welke volgorde u er gebruik van maakt. Maar u kunt ze niet tegelijk nemen: het Vlaams zorgkrediet is niet combineerbaar met een thematisch verlof. Vlaams zorgkrediet kunt u alleen opnemen om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen. Zonder een motief zorg of opleiding kunt u dus uw loopbaan niet onderbreken en daar tegelijk een onderbrekingsuitkering voor krijgen.
Mogelijk hebt u nog andere opties om tijdelijk niet of minder te werken, zoals onbetaald verlof als recht of onbetaald verlof als gunstmaatregel, maar daar krijgt u geen uitkering voor. Neem voor meer informatie over alternatieve verlofmogelijkheden contact op met uw personeelsdienst.Het Vlaams zorgkrediet komt in de plaats van de vroegere loopbaanonderbreking 'algemeen stelsel' en de loopbaanonderbreking 'eindeloopbaan'. Die twee stelsels werden beheerd door de RVA en doven nu uit. Als uw loopbaanonderbreking voor 2 september 2016 is ingegaan, blijft het oude systeem voor u gelden. Maar als uw loopbaanonderbreking ten einde loopt en u wilt een verlenging, moet u overstappen op het Vlaams zorgkrediet.

Voorwaarden


Voor wie?

De meeste personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en provinciale besturen komen in aanmerking voor het Vlaams zorgkrediet. Ga zelf na of u in aanmerking komt of vraag het aan uw personeelsdienst.Het maakt geen verschil of u statutair of contractueel tewerkgesteld bent. Ook hoe lang u al werkt, maakt niet uit.

Met welk motief?

Om uw loopbaan te onderbreken en tegelijk een onderbrekingsuitkering te krijgen, moet u een van deze vijf motieven aantonen. Sommige van deze motieven lijken op de motieven waarmee u van de RVA een thematisch verlof kunt krijgen, maar het Vlaams zorgkrediet is een apart verlofstelsel met een eigen telling.

Hoe lang kunt u het Vlaams zorgkrediet opnemen?

 • U stopt helemaal met werken: 18 maanden
 • U gaat 1/2 werken: 36 maanden
 • U gaat 4/5 werken: 90 maanden (u moet een voltijds arbeidsregime hebben om tijdens uw Vlaams zorgkrediet 4/5 te kunnen werken).
U kunt de verschillende manieren om minder te werken, ook combineren. Daarbij staat één maand helemaal stoppen met werken gelijk met twee maanden 1/2 werken en met vijf maanden 4/5 werken.De maximumduur van 18, 36 of 90 maanden geldt voor uw hele loopbaan. U kunt dus niet 18 maanden onderbreken voor één kind en daarna nog eens 18 maanden voor een kind of een opleiding.In het geval van een motief opleiding mag het Vlaams zorgkrediet pas ingaan als de opleiding begint of al begonnen is. Als startdatum geldt in dat geval de datum die de opleidingsinstelling aangeeft.
Het Vlaams zorgkrediet wordt maar toegekend voor de duur van de opleiding.

In welke termijnen kunt u het Vlaams zorgkrediet opnemen?

U moet het zorgkrediet altijd aanvragen voor een periode van minstens 3 maanden tot maximaal 12 maanden. Het kan dus in periodes van bijvoorbeeld 3 of 5 of 8... of (maximaal) 12 maanden. Alleen als uw recht op Vlaams zorgkrediet bijna uitgeput is en u geen recht meer hebt op een periode van minstens 3 maanden, kunt u een periode van 1 of 2 maanden aanvragen.
Op die driemaandenregel is er één uitzondering: in het geval van een motief palliatieve zorg kunt u het Vlaams zorgkrediet aanvragen voor een periode van 1 maand, 2 maanden of 3 maanden.U moet het Vlaams zorgkrediet in volledige maanden aanvragen. Zo'n volledige maand hoeft niet noodzakelijk op de eerste dag van de maand te beginnen: u kunt bijvoorbeeld uw onderbreking aanvragen van 7 januari tot 6 april.Alleen in de volgende gevallen is het mogelijk het Vlaams zorgkrediet niet in volledige maanden op te nemen:
 • als het kind waarvoor u het zorgkrediet opneemt, 13 jaar wordt tijdens de periode die u aanvraagt
 • als de periode van de opleiding die u volgt, geen volledige maanden omvat..
 • als u
  • als tijdelijk personeelslid in het onderwijs werkt
  • en uw contract op 30 juni of 31 augustus afloopt
  • en u een periode wilt aanvragen die
   • start na 1 april
   • en door de einddatum (30 juni of 31 augustus) de opname van de minimumduur van 3 maanden onmogelijk maakt.
Als u uw periode van Vlaams zorgkrediet wilt verlengen of in een ander regime wilt opnemen (bv. als u 1/2 wilt gaan werken in plaats van 4/5), dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Wat met opgenomen periodes van loopbaanonderbreking in het oude RVA-systeem?

Om de maximumtermijn Vlaams zorgkrediet te bepalen, wordt geen rekening gehouden met de periodes van loopbaanonderbreking die u in het oude RVA-systeem hebt opgenomen. Dus ook al hebt u in het verleden al loopbaanonderbreking opgenomen in het oude stelsel, voor het Vlaams zorgkrediet (niet voor de thematische verloven!) wordt uw teller dus weer op nul gezet.

Combineren met andere inkomsten

U mag het Vlaams zorgkrediet in bepaalde gevallen cumuleren met andere inkomsten, bijvoorbeeld als zelfstandige. Ook de cumulatie met een politiek mandaat of een vrijwilligersvergoeding is toegestaan.U verliest uw recht op een onderbrekingsuitkering vanaf de dag dat u niet meer aan de voorwaarden voldoet.
 • u begint als zelfstandige of breidt uw zelfstandige activiteit uit
 • u begint met een nieuwe nevenactiviteit
 • u ontvangt een pensioenuitkering
 • u gaat weer aan het werk ...

Pensioen

Voor personeelsleden van de Vlaamse overheid, lokale besturen, het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding worden periodes van Vlaams zorgkrediet gelijkgesteld met gewerkte periodes voor de berekening van het pensioen. Neem voor meer informatie contact op met de Pensioenlijn.

Procedure


Wanneer aanvragen?

 • Ten vroegste 6 maanden voor de start van uw Vlaams zorgkrediet.
 • Ten laatste 2 maanden na de start van uw Vlaams zorgkrediet.
Als uw uw aanvraag na de wettelijke indientermijn indient, kan het Vlaams zorgkrediet maar worden toegekend vanaf de verzendingsdatum van uw volledige aanvraag. Hou er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor de indiening van uw aanvraag. Spreek uw werkgever er tijdig op aan als hij te lang wacht om de aanvraag voor uw Vlaams zorgkrediet te openen en af te werken.

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt online en dat heeft alleen maar voordelen:
 • u krijgt meteen een ontvangstbevestiging, zodat u weet dat uw dossier behandeld wordt
 • de procedure is eenvoudiger: gegevens en documenten die de dienst al heeft, hoeft u niet opnieuw in te geven
 • uw dossier wordt sneller behandeld en u zult het geld sneller ontvangen.
De werkgever doet de eerste stap voor de aanvraag. Daarvoor moet de betrokken onderneming, de organisatie, het lokaal bestuur of de entiteit van de Vlaamse overheid vooraf bepalen wie namens de organisatie toegang krijgt tot het e-loket. De persoon die het specifieke gebruikersrecht 'DWSE Organisatieverantwoordelijke' toegekend heeft gekregen, kan dan als werkgever inloggen voor het Vlaams zorgkrediet.De werkgever vult de nodige werkgevergegevens aan, vult de dossiergegevens in en bevestigt dat de werknemer de werkgever heeft meegedeeld dat hij Vlaams zorgkrediet aanvraagt en dat er toestemming wordt gegeven om het Vlaams zorgkrediet op te nemen. Daarna klikt hij op 'indienen'. Meteen vertrekt er een e-mail naar de werknemer met de mededeling dat de werkgever een aanvraag voor Vlaams zorgkrediet heeft gestart en dat die aanvraag verder afgewerkt moet worden.De werknemer meldt zich aan, vult de ontbrekende dossiergegevens en zijn IBAN-rekeningnummer in, bevestigt dat de ingevulde gegevens correct zijn en dat hij elke wijziging in uw situatie onmiddellijk aan het departement zult melden. Daarna klikt hij op 'indienen'. Daarna ontvangt hij een mail met de bevestiging dat de aanvraag goed ontvangen is.Via het e-loket kan zowel de werkgever als de werknemer de ingediende aanvraag opvolgen. Nadat de aanvraag is verwerkt, ontvangt zowel de werknemer als de werkgever een e-mail met de beslissingsbrief.Zodra het departement uw aanvraag heeft behandeld, ontvangt u een beslissingsbrief. Dat gebeurt per e-mail als u een mailadres hebt ingegeven. Als dat niet zo is, krijgt u de brief per post. Ook uw werkgever krijgt de beslissingsbrief.Als u om de een of andere reden uitzonderlijk niet in staat bent uw aanvraag online te doen, neemt u contact op met de dienst. Die bekijkt dan wat de mogelijkheden zijn.

Nodige documenten

Afhankelijk van het motief waarvoor u zorgkrediet aanvraagt, moet u ook de nodige attesten mee opladen. Als uw aanvraag niet volledig is, zal de dienst u laten weten wat u nog moet toevoegen.

Vroegtijdige stopzetting

  Het is mogelijk uw Vlaams zorgkrediet vroegtijdig stop te zetten. In principe mag dat zonder opgave van reden, maar de werkgever kan wel intern vastleggen dat er toch een geldige reden moet zijn. Vraag dat na bij uw personeelsdienst.Om uw Vlaams zorgkrediet vroegtijdig stop te zetten, moet u dat per mail of met een brief laten weten aan de dienst. Bij uw mail of brief voegt u een verklaring van uw werkgever waarin die uw uw stopzetting bevestigt.Hou er rekening mee dat het mogelijk is dat u, bij vroegtijdige stopzetting, de resterende tijd die u had aangevraagd, (deels) verliest. Als u bijvoorbeeld 6 maanden had aangevraagd en u zet uw onderbreking stop na 2 maanden en 5 dagen, dan bent u de resterende tijd van die derde maand kwijt. U wordt wel pro rata betaald voor die vijf dagen. De resterende 3 maanden die u niet hebt opgenomen, hebt u nog tegoed: ze worden weer bij het nog op te nemen saldo gevoegd.

  Overlijden

  Als de persoon voor wie u Vlaams zorgkrediet opneemt overlijdt tijdens uw onderbreking, kunt u uw recht op Vlaams zorgkrediet behouden tot maximaal 6 maanden na de dag van het overlijden. Als het u resterende Vlaams zorgkrediet na het overlijden minder dan 6 maanden bedraagt, kunt u alleen nog die resterende periode opnemen. U kunt voor die overleden persoon dus geen nieuwe aanvraag indienen.
  Breng de dienst zo snel mogelijk schriftelijk (post of mail) op de hoogte van het overlijden. Vermeld of u het Vlaams zorgkrediet onmiddellijk stop wilt zetten of hoelang u er nog gebruik van wilt maken (maximaal 6 maanden). Voeg een kopie (of een duidelijke scan of foto) van de overlijdensakte toe.Als de persoon voor wie u Vlaams zorgkrediet opneemt overlijdt vóór de start van uw onderbreking, vervalt uw recht op Vlaams zorgkrediet, ook al was uw aanvraag al goedgekeurd.Elke wijziging in uw situatie moet u schriftelijk melden (in het e-loket kunnen geen wijzigingen worden aangebracht). Onrechtmatig verkregen onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd.

  Wat Meebrengen


  bedrag

  Bedrag


  Het bedrag dat u krijgt, hangt af van uw normale arbeidsregime en het percentage waarmee u uw loopbaan onderbreekt. Als u deeltijds werkt, krijgt u een bedrag dat proportioneel berekend is volgens uw arbeidsregime. Dat is ook het geval als u een onvolledige maand zorgkrediet opneemt.Bedrag sinds 1 september 2018.
   Tijdens uw Vlaams zorgkrediet werkt u:GezinssituatieU krijgt nettoVerhoogde uitkering als alleenstaande ouder
   niet(u onderbreekt voltijds) 492,75 euro492,75 euro
   1/2(u vermindert tot de helft)U bent alleenwonende. Dat betekent dat u helemaal alleen woont (dus zonder partner, ouder, huisgenoot ...)
   • zonder kinderen
   • of met 1 kind, dat u ook ten laste hebt
   • of met meerdere kinderen, van wie minstens één te uwen laste.
   237,04 euro284,45 euro
   1/2(u vermindert tot de helft)u bent samenwonend ​en jonger dan 50200,28 euro 
   1/2(u vermindert tot de helft)u bent samenwonend ​en 50 of ouder185,97 euro 
   4/5(u vermindert met 1/5) 112,92 euro172,39 euro

    

   Wie is 'alleenstaande ouder'?

   Als u alleenstaande ouder bent en 1/2 of 4/5 gaat werken, krijgt u een verhoogd bedrag. U wordt als alleenstaande ouder beschouwd
   • als u alleen woont (dus zonder partner, ouder, huisgenoot, …) en minstens één kind hebt dat ook recht geeft op kinderbijslag. Dat kind hoeft niet noodzakelijk bij u in te wonen: het kan bv. bij uw ex-partner wonen.
   • of als u alleen woont (dus zonder partner, ouder, huisgenoot, …) met inwonende kinderen, op voorwaarde dat die u allemaal ten laste hebt. Maar zodra u één van de kinderen die inwonen niet meer ten laste hebt, bent u niet langer 'alleenstaande', waardoor u geen hogere onderbrekingsuitkering krijgt. U wordt in dat geval wel beschouwd als alleenwonende ouder, wat invloed kan hebben op de ingehouden bedrijfsvoorheffing.

   Uitbetaling

   Er kan pas een betaling plaatsvinden nadat uw aanvraag voor Vlaams zorgkrediet is goedgekeurd.Uw onderbrekingsuitkering wordt maandelijks uitbetaald. Als uw Vlaams zorgkrediet al een tijdje loopt op het moment dat uw aanvraag wordt goedgekeurd, worden ook de voorgaande maanden onmiddellijk mee uitbetaald.De betaling gebeurt normaal gezien nadat de volledige maand verstreken is, in het begin van de maand die daarop volgt. Afhankelijk van wanneer de aanvraag werd goedgekeurd, kan de eerste betaling ook halverwege de maand plaatsvinden.

   Links


   Vlaams zorgkrediet

   BevoegdeOverheidsdiensten


   Vlaamse overheid

   AfleverendeDiensten


   Vlaams Zorgkrediet

   Geografische Toepassingsgebieden


   Vlaamse Gewest