VERMINDERING VAN ERFBELASTING BIJ OVERDRACHT VAN FAMILIALE ONDERNEMINGEN EN VENNOOTSCHAPPEN
Inhoud


Vennootschappen en ondernemingen met een familiaal karakter die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen genieten van een verlaagd tarief van de erfbelasting.Om bedrijfsleiders actief aan te zetten om tijdens hun leven al na te denken over hun opvolging, is er ook een vrijstelling van de schenkbelasting voor het schenken van een familiale onderneming of vennootschap.

Voorwaarden


Familiaal karakter van de onderneming of vennootschap

Enkel voor familiale ondernemingen of vennootschappen geldt het verlaagd tarief van erfbelasting:
 • Een familiale onderneming is een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de erflater of zijn echtgenoot of samenwonende partner, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend.
  Bv. een bakkerij die door de erflater als natuurlijk persoon wordt uitgebaat.
 • Een familiale vennootschap is een vennootschap die een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of een vrij beroep uitoefent en waarvan de erflater samen met zijn familie eigenaar is.
  Bv. een bakkerij die door de erflater wordt uitgebaat, maar waarvoor een vennootschap (bvba, nv, …) werd opgericht waarbinnen de activiteit gebeurt.
Vennootschappen zonder enige reële economische activiteit kunnen niet onder de gunsttarieven worden overgedragen. Of een vennootschap reële economische activiteit heeft, wordt nagegaan op basis van het aandeel van bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen, terreinen en gebouwen in de totale activa.

Participatievoorwaarden

Bij een familiale onderneming, moet de erflater de goederen die hij wenst na te laten beroepsmatig geïnvesteerd hebben. Het verlaagd tarief kan niet worden toegepast voor de overdracht van onroerende goederen die hoofdzakelijk voor bewoning zijn bestemd.Bij een familiale vennootschap, moet de erflater:
 • minstens 50% van de aandelen in volle eigendom bezitten
 • of minstens 30%, als de erflater samen met een of meer andere aandeelhouders eigenaar is van de vennootschap, op voorwaarde dat hij:
  • samen met één andere aandeelhouder 70% van de aandelen van de vennootschap in volle eigendom heeft
  • samen met twee andere aandeelhouders 90% van de aandelen van de vennootschap in volle eigendom heeft.

Voorwaarden te vervullen na overlijden

Om te kunnen blijven genieten van het verminderd tarief, blijven een aantal voorwaarden gedurende een periode van 3 jaar na het overlijden van de erflater gelden:
 • voor een familiale onderneming:
  • De activiteit moet ononderbroken verder gezet worden.
  • De onroerende goederen van de onderneming die met het verminderd tarief werden overgedragen, mogen niet hoofdzakelijk voor bewoning worden aangewend.
 • Voor een familiale vennootschap:
  • De activiteit moet ononderbroken behouden blijven en er moet door de vennootschap elk boekjaar een jaarrekening worden neergelegd.
  • De vennootschap mag geen vennootschap zonder reële economische activiteit worden.
  • Het kapitaal mag niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen. Mocht dit toch het geval zijn, zullen deze uitkeringen of terugbetalingen evenredig belast worden aan de normale tarieven.
  • De vennootschap moet haar maatschappelijke zetel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) behouden.
De Vlaamse Belastingdienst zal na 3 jaar nagaan of aan alle voorwaarden voldaan is. Als de erfgenaam zelf vaststelt dat niet langer voldaan is aan de voorwaarden, kan hij dit zelf melden aan de Vlaamse Belastingdienst. De vermindering vervalt en de normale tarieven worden toegepast.

Procedure


In de aangifte van nalatenschap duidt u aan toepassing van het verlaagd tarief te vragen en voegt u de nodige bewijsstukken toe.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Tarief
Als de erfgenaam een verwant in rechte lijn of partner van de erflater is, wordt de nettowaarde van de verkrijging belast aan 3% in plaats van aan de normale tarieven van de erfbelasting.In alle andere gevallen zal de nettowaarde van deze verkrijging belast worden aan 7%, wat veel lager is dan de normale progressieve tarieven.

Links


Verlaagd tarief erfbelasting voor overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erfbelasting
Vrijstelling van schenkbelasting voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen