ERKENNING VAN LOKALE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
Inhoud


De Vlaamse Regering kan lokale geloofsgemeenschappen erkennen. Een erkenning heeft tot gevolg dat een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid wordt opgericht die de goederen en de inkomsten van de gemeenschap moet beheren. Dit is het bestuur van de eredienst en de officiële gesprekspartner van de Vlaamse overheid.Een erkenning schept rechten en verplichtingen voor het bestuur van de eredienst. Wanneer het bestuur voldoet aan alle verplichtingen zijn er verschillende financiële voordelen.

Voorwaarden


De lokale geloofsgemeenschap kan pas een erkenning krijgen wanneer voldaan is aan de volgende erkenningscriteria:
 • De lokale geloofsgemeenschap heeft een juridische structuur, aangepast aan het aangevraagde openbaar statuut, en is hierover transparant.
 • De lokale geloofsgemeenschap is financieel leefbaar en biedt transparantie daarover.
 • De lokale geloofsgemeenschap ontvangt noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks buitenlandse financiering of ondersteuning als die financiering of ondersteuning afbreuk doet aan zijn onafhankelijkheid.
 • De lokale geloofsgemeenschap ontvangt geen financiering of ondersteuning die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met terrorisme, extremisme, spionage of clandestiene inmenging.
 • De lokale geloofsgemeenschap is maatschappelijk relevant en voldoet hiervoor aan een aantal verplichtingen:
  • Het representatief orgaan bevestigt dat de lokale geloofsgemeenschap minstens 200 leden telt binnen de gebiedsomschrijving.
  • De lokale geloofsgemeenschap zorgt voor de materiële voorwaarden voor de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan.
  • De lokale geloofsgemeenschap onderhoudt en bewaart de eredienstgebouwen.
  • De lokale geloofsgemeenschap onderhoudt duurzame contacten met de lokale overheid van de gemeente waar de eredienstgebouwen gelegen zijn.
  • De lokale geloofsgemeenschap respecteert het principe van goed nabuurschap en onderhoudt duurzame contacten met de lokale gemeenschap waar de eredienstgebouwen gelegen zijn.
 • De leden van het voorlopig bestuursorgaan leven, behalve bij incidentele overmacht, volgende verplichtingen na:
  • De leden van het voorlopig bestuursorgaan verlenen geen medewerking aan activiteiten die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of leden daarvan.
  • De leden van het voorlopig bestuursorgaan ondernemen alle redelijke inspanningen om personen die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden daarvan, te weren uit de organisatie en werking van het voorlopig bestuursorgaan.
  • De leden van het voorlopig bestuursorgaan ondernemen alle redelijke inspanningen om personen die in door de lokale geloofsgemeenschap gebruikte lokalen en plaatsen aanzetten tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden daarvan, te weren uit die lokalen en plaatsen.
  • De leden van het voorlopig bestuursorgaan ondernemen, onverminderd de godsdienstvrijheid, alle redelijke inspanningen om de wetgeving na te leven en niet hun medewerking te verlenen aan handelingen strijdig met de wetgeving, in het bijzonder de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
  • De leden van het voorlopig bestuursorgaan zetten in geen geval, op welke wijze dan ook aan tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of leden daarvan.
 • De lokale geloofsgemeenschap toont aan dat het toekomstig bestuur van de eredienst een eredienstgebouw ter beschikking krijgt.
 • Het voorlopig bestuursorgaan bezorgt voor- en achternaam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum en geslacht van de leden van het voorlopig bestuursorgaan aan het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), het representatief orgaan, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente.
 • De lokale geloofsgemeenschap heeft enkel bedienaars van de eredienst en hun vervangers die voldoen aan de inburgeringsplicht, als die op hen van toepassing is.
 • De lokale geloofsgemeenschap heeft geen bedienaars van de eredienst of vervangers die rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd zijn door een buitenlandse overheid.
 • De lokale geloofsgemeenschap doorloopt de wachtperiode van 4 jaar met gunstig gevolg.
 • De lokale geloofsgemeenschap voldoet aan de administratieve verplichtingen tijdens de wachtperiode.

Procedure


Aanvragen voor een erkenning van een lokale geloofsgemeenschap kunnen uitsluitend worden ingediend door het federaal erkend representatief orgaan van de betrokken eredienst. Aanvragen die niet van dit orgaan uitgaan worden niet behandeld en teruggestuurd naar de afzender.Het representatief orgaan bezorgt de erkenningsaanvraag aan het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) met een aangetekende brief of een afgifte tegen ontvangstbewijs op volgend adres:Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck
Havenlaan 88, bus 70
1000 BrusselEen lokale geloofsgemeenschap kan pas worden erkend na een wachtperiode van 4 jaar. De wachtperiode start vanaf het moment dat het representatief orgaan de erkenningsaanvraag bezorgd heeft aan ABB. Op de website van ABB is de erkenningsprocedure beschreven.De aanvraag is onderworpen aan het (niet bindend) advies van een aantal andere overheden:
 • het representatief orgaan
 • de financierende overheid
 • in voorkomend geval, de adviserende overheid
 • de federale overheidsdienst Justitie
Uiterlijk 60 dagen na het einde van de wachtperiode van 4 jaar, neemt de Vlaamse Regering een beslissing over de erkenning van de lokale geloofsgemeenschap.Vanaf de erkenning heeft de financierende overheid, onder bepaalde voorwaarden, volgende verplichtingen t.a.v. het bestuur van de eredienst:
 • instaan voor het tekort van de werking van het bestuur van de eredienst
 • bijdragen in de investering van de eredienstgebouwen
 • ter beschikking stellen van een woning aan de bedienaar van de eredienst of een woonstvergoeding
 • ter beschikking stellen van een ruimte waar gelovigen ontvangen kunnen worden, waar het bestuursorgaan kan vergaderen en waar het archief van het bestuur kan bewaard worden of een secretariaatsvergoeding toekennen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 22 oktober 2021 tot regeling van het toezicht, de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten (B.S. van 22 november 2021).

Links


Erkenning van lokale geloofsgemeenschappen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Lokale Organisatie en Werking

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest