STARTBANENPROJECT 'SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN' VOOR EEN POSITIEF SCHOOLKLIMAAT
Inhoud


Het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ (afgekort ‘JoJo’) stelt jongeren te werk in scholen in Vlaanderen en Brussel. Dit bevordert een positief schoolklimaat.

Voorwaarden


Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen’ bestaat uit drie deelprojecten:
 • Preventieproject
  De preventiemedewerker vervult een laagdrempelige brugfunctie tussen de school, de leerlingen en de ouders. Dat houdt in dat hij of zij taken opneemt die pedagogisch ondersteunend zijn en die verband houden met:
  • preventie van risicogedrag
  • bevordering van leerling- en ouderparticipatie
  • naleving van het schoolreglement.
 • Voltijds onderhoudsproject
  De voltijdse onderhoudsmedewerker staat in voor het algemeen onderhoud van de schoolinfrastructuur. Als volwaardig lid van het onderhoudsteam kan hij of zij ingeschakeld worden voor allerlei klussen zoals herstellingen, groenonderhoud, schilderwerken, …
 • Onderhoudsproject DBSO
  Leerlingen uit het deeltijds onderwijs krijgen via dit project de kans om een eerste werkervaring op te doen, in het kader van hun voltijds engagement. Als deeltijdse onderhoudsmedewerker staan zij in voor het algemeen onderhoud van de schoolinfrastructuur.
‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ richt zich specifiek tot laaggeschoolde jongeren. Jongeren van een andere etnisch-culturele achtergrond of met een kansarme achtergrond worden in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren, aangezien zij zich in de meest kwetsbare positie op de arbeidsmarkt bevinden.De startbanenprojecten willen laaggeschoolde jongeren een leerrijke eerste werkervaring aanbieden. Tegelijkertijd krijgen die jongeren de kans om bijkomende opleidingen en vormingen te volgen. Op die manier worden zij aangemoedigd om hun diploma secundair onderwijs te halen in het tweedekansonderwijs of via de Examencommissie.

Jongeren

Voor een baan als preventiemedewerker of voltijdse onderhoudsmedewerker kunt u solliciteren als u:
 • niet meer leerplichtig bent
 • jonger bent dan 26 jaar
 • laaggeschoold bent (niet beschikt over een diploma secundair onderwijs)
 • voldoet aan de vereisten van goed zedelijk gedrag
 • nog alle politieke en burgerlijke rechten bezit.
Voor een baan als onderhoudsmedewerker DBSO kunt u solliciteren als u:
 • ingeschreven bent als leerling in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
 • tussen 16 en 26 jaar bent
 • nog alle politieke en burgerlijke rechten bezit.
Als u als school wilt deelnemen aan het startbanenproject, moet u hiervoor een aanvraag indienen bij de projectcoördinatie. Pas na een officiële goedkeuring kunt u overgaan tot de aanwerving van een startbaner.Binnen het preventieproject komen de volgende instellingen in aanmerking:
 • scholen gewoon secundair onderwijs met GOK-uren, die minstens 100 leerlingen tellen
 • scholen buitengewoon secundair onderwijs die Type 1 - OV 3 aanbieden, die minstens 100 leerlingen tellen
 • centra voor deeltijdse vorming
Binnen het voltijds onderhoudsproject en het onderhoudsproject DBSO komen alle scholengemeenschappen van het basis- en secundair onderwijs in aanmerking.

Procedure


Jongeren

Jongeren die zich kandidaat willen stellen voor een tewerkstelling als startbaner kunnen op de website van het JoJo-project informatie en een aantal vacatures vinden. Aangezien de website slechts een kleine selectie van vacatures bevat, raadpleegt u best ook de website van de VDAB of gaat u langs bij een lokale werkwinkel.

Scholen

Onderwijsinstellingen die interesse hebben om deel te nemen aan het startbanenproject, kunnen op de website van het JoJo-project informatie en alle noodzakelijke documenten vinden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


 • 24 december 1999 - Wet ter bevordering van de werkgelegenheid.
 • 30 maart 2000 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 23, §3, 32, tweede en derde lid, 33, §2, derde lid, 34, 36, 37, §1, 1°, 39, §4, tweede lid, en §5, tweede lid, 42, §2, 44, §4, derde lid, 46, eerste lid, 47, §4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid.
 • 25 oktober 2000 - Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst.
 • 22 december 2003 - Programmawet (cfr. Titel II - Werk / Hoofdstuk 1 - Startbanen).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid
Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Startbanenproject Verkeersveiligheid voor veiliger woon-schoolverkeer