HET GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS BEHALEN
Inhoud


Het getuigschrift basisonderwijs is het eerste studiebewijs dat een leerling kan behalen. Het komt overeen met niveau 1 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.De meeste leerlingen verkrijgen het op het einde van het gewoon basisonderwijs, maar het is ook mogelijk om het op een andere manier of een ander moment te bereiken.

Voorwaarden


  • Je kind moet de doelen uit het leerplan die gaan over de eindtermen, in voldoende mate halen
  • Je kind is een regelmatige leerling. Dat betekent dat het maar in 1 school tegelijk is ingeschreven en regelmatig naar school gaat. Een uitzondering is er voor kinderen die in een ziekenhuisschool ingeschreven zijn.

Procedure


In het gewoon basisonderwijs

De klassenraad beslist of je kind het getuigschrift basisonderwijs krijgt. De klassenraad beslist dat autonoom. Een school kan die inschatting maken door examens af te nemen, maar dat is niet verplicht.De meeste kinderen verkrijgen het getuigschrift na 6 jaar, op het einde van de lagere school. Maar de klassenraad kan het getuigschrift ook toekennen aan leerlingen die nog geen 6 jaar lager onderwijs gevolgd hebben.Je kind kan er ook langer dan 6 jaar over doen.De school reikt het getuigschrift uit uiterlijk 30 juni van het lopende schooljaar.

Andere mogelijkheden

Als je kind het getuigschrift basisonderwijs niet haalt in het lager onderwijs, dan is het nog mogelijk in het secundair onderwijs of via de Examencommissie basisonderwijs.
  • In het secundair onderwijs kan dat nog als je kind slaagt in het 1ste leerjaar B of het 2de leerjaar B van de 1ste graad.
  • Via de examencommissie: voor kinderen die huisonderwijs volgen of ook voor kinderen die ingeschreven zijn in een school.
Ook volwassenen kunnen het getuigschrift basisonderwijs behalen via de Examencommissie basisonderwijs.


Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest