ERKENNING ALS ARCHEOLOOG
Inhoud


Vroeger moest u als archeoloog bij elke aanvraag tot archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem aantonen dat u voldoende gekwalificeerd was en de nodige ervaring had. Sinds het Onroerenderfgoeddecreet moet u maar één keer een aanduiding tot erkende archeoloog aanvragen, los van een specifieke opdracht of een specifiek project.U hebt een erkenning nodig als u verantwoordelijk bent voor een opgraving en/of voor de indiening van de documenten in het archeologietraject (archeologienota, nota, archeologierapport of eindverslag). Ook om projectcodes aan te vragen, hebt u een erkenning nodig. De erkende archeoloog is immers degene die aansprakelijk gesteld wordt voor de inhoud en het te doorlopen traject.

Voorwaarden


Sinds 1 april 2019 is de erkenning voor archeologen opgedeeld in twee types:
  • Een erkend archeoloog type 1 mag archeologisch vooronderzoek en bodemingrepen uitvoeren.
  • Een erkend archeoloog type 2 mag enkel archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem uitvoeren.
Deze twee types gelden zowel voor rechtspersonen als voor natuurlijke personen.U wordt erkend als archeoloog op basis van criteria zoals opleiding en relevante ervaring. Verder moet u werken volgens de vastgestelde Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie.

Opleiding (type 1 en type 2)

Voorafgaand aan de erkenningsaanvraag moet u een basisopleiding over de Code van Goede Praktijk volgen. Erkende archeologen moeten per 2 jaar ook minstens één bijscholing over de Code van Goede Praktijk volgen.

Opgravingservaring (enkel type 1)

Om een erkenning als archeoloog type 1 aan te vragen, moet u voldoende ervaring in veldwerk kunnen voorleggen, met name actieve deelname aan een opgraving of aan een vooronderzoek met ingreep in de bodem:
  • Een natuurlijk persoon moet minimaal 1 jaar (240 werkdagen) ervaring kunnen aantonen in de 10 jaar vóór de aanvraag .
  • Een rechtspersoon, zoals een archeologisch bedrijf, moet minstens één natuurlijk persoon in dienst hebben met minimaal 3 jaar (720 werkdagen) ervaring in de 10 jaar vóór de aanvraag.
U moet ook beschikken over geschikte opslaginfrastructuur voor de tijdelijke bewaring van archeologische vondsten.Om een erkenning als archeoloog type 2 aan te vragen, is geen opgravingservaring vereist en moet u ook niet beschikken over geschikte opslaginfrastructuur.

Bent onderdaan van een andere EU-lidstaat of een derde land?

Erkend archeoloog type 1 en 2 zijn gereglementeerde beroepen. Dat wil zeggen dat u aan bepaalde vereisten (diploma, kwalificatiebewijs, ervaring) moet voldoen om deze beroepen te kunnen uitoefenen. De erkenningsvoorwaarden voor erkend archeoloog type 1 en 2 vindt u hierboven.Bent u EU-burger of gelijkgesteld persoon (bv. Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein of langdurig ingezetenen) en hebt u geen Belgisch diploma, dan kunt u erkend worden als archeoloog als u een gelijkwaardig diploma of beroepskwalificatie hebt behaald in een Europese lidstaat en aan bovenstaande erkenningsvoorwaarden voldoet. De beoordeling van het diploma of kwalificatiebewijs gebeurt door NARIC-Vlaanderen.De erkenningsvoorwaarden voor erkend archeoloog type 1 en type 2 zijn in Vlaanderen hetzelfde voor zowel tijdelijke als permanente vestiging.

Procedure


U kunt de aanduiding tot erkend archeoloog type 1 en 2 aanvragen aan de hand van een aanvraagformulier (natuurlijk persoon of rechtspersoon).Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u binnen een termijn van maximaal 4 maanden een legitimatiebewijs.De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. U kunt uw erkenning verliezen wanneer u zich niet houdt aan de bepalingen van het decreet, wanneer u niet conform de Code van Goede Praktijk werkt of niet langer aan de erkenningsvoorwaarden beantwoordt.Meer informatie over de erkenning en het aanvraagformulier vindt u op de website van Onroerend Erfgoed.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Een aantal instanties krijgen van rechtswege een aanduiding als erkend archeoloog type 1. Zij worden erkend via een vereenvoudigde erkenningsprocedure:
  • universiteiten die een opleiding archeologie aanbieden. Hun erkenning geldt alleen voor de universiteit als rechtspersoon en voor archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen.
  • het agentschap Onroerend Erfgoed als rechtspersoon.

Links


Erkenning als archeoloog

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Onroerend Erfgoed

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning als metaaldetectorist