AANGIFTE BIJ DE MESTBANK
Inhoud


Voor ieder productiejaar moet de landbouwer een mestbankaangifte indienen, voor de productie, de verwerking, de opslag en/of het gebruik van meststoffen. De mestbankaangifte bestaat uit vier delen:
  • deel 1: Aangifte van mestproductie en mestgebruik voor het voorgaande jaar
  • deel 2: Aangifte van dierlijke mestproductie in het voorgaande jaar
  • deel 3: Aangifte van luchtwassers en mestverwerking van exploitatie-eigen mest in het voorgaande jaar
  • deel 4: Aangifte van de productie van voedingswater en spuistroom in de tuinbouw in het voorgaande jaar.

Voorwaarden


De aangifte is van toepassing op elke landbouwer die een landbouwbedrijf uitbaat en aangifteplichtig is bij de Mestbank. Het doet er niet toe of de landbouwer eigenaar, pachter of vruchtgebruiker is van de percelen.

Procedure


Deel 1 moet u in elk geval ondertekend opsturen naar de Mestbank van uw provincie (provinciaal kantoor van de Vlaamse Landmaatschappij - VLM).De andere delen vult u in en stuurt u op als ze op u van toepassing zijn. Wie bijvoorbeeld geen dieren hield in het voorgaande jaar, hoeft deel 2 niet op te sturen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, afgekort Mestdecreet.

Links


Mestbankaangifte

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest