MILIEUHEFFING VOOR HET STORTEN EN VERBRANDEN VAN AFVALSTOFFEN
Inhoud


In Vlaanderen is milieuheffing verschuldigd voor het storten en verbranden van afvalstoffen. Ook voor het sorteren en voorbehandelen van afvalstoffen moet een milieuheffing betaald worden. Ook als Vlaamse afvalstoffen buiten het Vlaamse gewest worden gestort, verbrand, gesorteerd of voorbehandeld, moet er milieuheffing betaald worden.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De heffingsplichtige moet na ieder kwartaal in de loop van de maanden april, juli, oktober en januari een aangifte indienen (en een bedrag betalen) met betrekking tot de heffing die verschuldigd is voor het voorafgaande kwartaal.De aangifteformulieren kunt u aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Het bedrag van de milieuheffing is afhankelijk van het soort afvalstof en van de verwerkingswijze. De geldende tarieven zijn decretaal vastgelegd en worden jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving


Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (artikels 44 en volgende).

Links


OVAM - Milieuheffingen voor afvalstoffen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest