SUBSIDIE VOOR PROJECTEN VAN GELIJKE KANSEN
Inhoud


Het gelijkekansenbeleid bestrijdt achterstellingsmechanismen die samenhangen met gender, seksuele oriëntatie, ontoegankelijkheid en handicap. Met projectsubsidies moedigt Gelijke Kansen in Vlaanderen organisaties aan om het Vlaamse gelijkekansenbeleid mee vorm te geven. Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten de projecten aansluiten bij de beleidsprioriteiten.

Voorwaarden


Zowel projecten die bijdragen tot het horizontale gelijkekansenbeleid als deze die de doelstellingen achter de eigen verticale werking helpen te verwezenlijken, komen in aanmerking voor subsidiëring. Bij de beoordeling van aanvragen wordt er nagegaan in hoeverre projecten aansluiten bij de prioriteiten van het Vlaamse gelijkekansenbeleid.De doelstellingen van het project moeten zo dicht mogelijk aanleunen bij de inhoudelijke prioriteiten die voor de huidige legislatuur werden vastgelegd. Het project moet ook voldoen aan een aantal meer vormelijke criteria die te maken hebben met bijvoorbeeld de projectopbouw, timing en begroting. Dit zijn de belangrijkste criteria:
  • Het project moet tijdelijk zijn en kan maximaal lopen tot oktober volgend op het jaar van de subsidieaanvraag.
  • De haalbaarheid van een project en van de doelstellingen die het beoogt, moet voldoende gestaafd worden bv. aan de hand van de personeelsinzet, de timing, het plan van aanpak.
  • Het project moet leiden tot een bijkomende activiteit voor de indienende organisatie, die niet behoort tot haar reguliere werking.
  • Infrastructuurwerken en aankoop van materiaal moeten kaderen in een breder project. Aanvragen die louter betrekking hebben op infrastructuur of materiaal komen niet in aanmerking.
Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur.

Procedure


Het aanvraagdossier bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier en bijkomende informatie over de inhoudelijke en financiële werking van uw organisatie. De jaarlijkse uiterste indieningsdata voor de periode 2020 - 2024 zijn 1 mei en 1 oktober. De formulieren voor de projectaanvraag en de begroting vindt u op de website van Gelijke Kansen in Vlaanderen.Op die website kunt u ook de subsidiegids downloaden. Die gids bevat een duidelijke omschrijving van de voorwaarden en beoordelingscriteria. U kunt in deze gids ook lezen hoe u een correcte aanvraag kunt indienen.Wanneer de subsidieaanvraag definitief is goedgekeurd kan een organisatie, al naar gelang de grootte van de toegekende subsidie, een voorschot ontvangen. Het resterende saldo wordt pas uitbetaald na indiening en controle van het afrekeningsdossier.Opgelet: in 2024 is er geen subsidieronde.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Projecten kunnen nooit voor 100% vanuit het Gelijkekansenbeleid worden gesubsidieerd. U moet ook zoeken naar andere inkomsten, bijvoorbeeld eigen inkomsten of co-financiering, eventueel vanuit andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid waarop de projectdoelstelling ook betrekking heeft.

Regelgeving


Jaarlijks uitgavendecreet

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Gelijke Kansen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest