VERGUNNING VOOR EEN COLLECTE
Inhoud


Wanneer u voor een goed doel geld wilt inzamelen door een collecte te houden (op de openbare weg, huis-aan-huis of in openbare plaatsen), hebt u een vergunning nodig. De instantie die de vergunning aflevert hangt af van de locatie waar u de geldinzameling organiseert.

Voorwaarden


procedure

Procedure


U moet de vergunning schriftelijk aanvragen aan de bevoegde instantie:
De collecte wordt gehoudenU vraagt de vergunning aan
in een gemeentehet college van burgemeester en schepenen
in verschillende gemeenten van dezelfde provinciede deputatie van het provinciebestuur
in verschillende provinciesde Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Voor bepaalde vormen van collecten (wetenschappelijk, artistiek, letterkundig, wijsgerig of godsdienstig) is geen vergunning vereist.Contacteer uw gemeentebestuur voor meer informatie.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden