ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING
Inhoud


Een OCMW of een CAW kan erkend worden als instelling voor schuldbemiddeling. Zij helpen mensen met financiële problemen om hun budget te beheren en kunnen bemiddelen bij schuldeisers.

Voorwaarden


Een erkende instelling voor schuldbemiddeling moet zowel een maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige als een jurist in dienst hebben. De maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige en jurist moeten ofwel over minstens drie jaar nuttige ervaring in de financiële hulpverlening beschikken, ofwel een gespecialiseerde opleiding van ten minste zestig uur gevolgd hebben. Deze gespecialiseerde opleiding inzake schuldbemiddeling wordt aangeboden door het steunpunt Mens en Samenleving - SAMvzw (het vroegere Vlaams Centrum Schuldenlast).Als het OCMW, de OCMW-vereniging of het CAW zelf geen jurist in dienst heeft die aan schuldbemiddeling mag doen, dan kan deze organisatie een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met een externe advocaat of een andere organisatie zoals bijvoorbeeld de Balie van advocaten om over een juridische functie te beschikken voor schuldbemiddeling.

Procedure


De afdeling Welzijn en Samenleving doet geen schuldhulpverlening, maar verwijst naar de erkende instelling voor schuldbemiddeling in de buurt, waar mensen gratis geholpen worden.Het Steunpunt Mens en Samenleving is het Vlaams expertisecentrum rond schuldenlast en schuldhulpverlening. De vzw geeft opleiding aan schuldbemiddelaars, houdt een handboek voor schuldbemiddeling bij, heeft een juridische helpdesk, bouwt een documentatiecentrum schuldoverlast uit, zet preventieacties op en stimuleert methodiekontwikkeling.

Erkenning

De afdeling Welzijn en Samenleving erkent OCMW’s, OCMW-verenigingen en CAW’s, die voldoen aan de voorwaarden, als instellingen voor schuldbemiddeling.

Subsidiëring

De afdeling Welzijn en Samenleving subsidieert samenwerkingsverbanden van erkende instellingen voor schuldbemiddeling die:
  1. preventie-initiatieven nemen en aan nazorg doen om schuldenlast of herval in schuldenlast te voorkomen
  2. initiatieven nemen ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhulpverlening, om gezinnen en personen in staat te stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam budgetmanagement.
Meer informatie over de voorwaarden en procedure vindt u op de website van de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement WVG.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest