NIET-PRODUCTIEVE INVESTERINGSSTEUN LAND- EN TUINBOUWERS
Inhoud


Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) wil landbouwers met financiële stimuli ertoe aanmoedigen investeringen te doen die bijdragen aan een verbetering van de biodiversiteit en de kwaliteit van landschap, bodem en water.Het gaat vooral om investeringen in natuur- en landschapsbeheer, die van de landbouwer wel inspanningen vergen maar op geen enkele manier inkomsten opleveren. Ook investeringen in erosiebestrijding en waterbeheer komen in aanmerking. Daar plukken niet zozeer de individuele landbouwers, maar veeleer de buurtbewoners, de maatschappij of het ecosysteem de vruchten van.

Voorwaarden


De precieze voorwaarden voor de niet-productieve investeringssteun voor land- en tuinbouwers vindt u op de website.

Procedure


Alle VLIF-steunaanvragen verlopen via het e-loket voor Landbouw en Zeevisserij.Na het afsluiten van een indienperiode of blokperiode worden alle aangemelde niet-productieve investeringen gerangschikt van hoog naar laag, op basis van een doelmatigheidsscore. De score weerspiegelt de bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de VLIF-maatregel.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De investeringssteun heeft de vorm van een kapitaalpremie en kan maximaal 100 procent van de aanvaardbare investeringskosten omvatten. Het subsidiabele bedrag van de investering waarvoor de steun gevraagd wordt, kan beperkt worden op basis van maximale subsidiabele investeringsbedragen per oppervlakte- of lengte-eenheid of per stuk.

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende steun aan de niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van de kleine landbouwbedrijven.

Links


Steun voor niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest