ERKENNING EN FINANCIERING/SUBSIDIËRING VAN WOONZORGCENTRA
Inhoud


De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht, de erkenning en de financiering/subsidiëring van de woonzorgcentra in Vlaanderen en Brussel. Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan ouderen.

Voorwaarden


Erkenning

 • De programmatie geeft aan hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Een woonzorgcentrum kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Departement Zorg.
 • Departement Zorg erkent woonzorgcentra. Het woonzorgcentrum moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Financiering/subsidiëring

Woonzorgcentra komen, mits het voldoen aan bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor volgende financiering/subsidies, toegekend door het Departement Zorg:
 • De tegemoetkoming voor zorg, te factureren aan de zorgkas waarbij de bewoner in kwestie is aangesloten.
  Onder de tegemoetkoming voor zorg valt enerzijds de basistegemoetkoming voor zorg. Deze wordt bepaald op basis van het zorgprofiel van de bewoners en het aanwezige personeel in de voorziening in kwestie.
  Daarnaast valt onder de tegemoetkoming voor zorg ook de tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden of van niet-afhankelijke personen;
 • Aanvullende financiering voor de woonzorgcentra na de integratie van het derde luik in de basistegemoetkoming voor zorg;
 • Nieuwe en vernieuwde woonzorgcentra en centra voor kortverblijf komen in aanmerking voor een infrastructuurforfait van 5,40 euro per dag (gezondheidsindex december 2021), per woongelegenheid. Hiermee wil de Vlaamse Regering de verhoging van de dagprijs van een kamer in een woonzorgcentrum of een centrum voor kortverblijf na een infrastructuurinvestering beperken;
 • Subsidie voor woonzorgcentra met een bijzondere erkenning voor de opvang van personen met jongdementie;
 • Volgende tegemoetkomingen naar aanleiding van met de sector afgesloten sociale akkoorden:
  - Tegemoetkoming voor de maatregel vrijstelling arbeidsprestaties en eindeloopbaan
  - Betaling van de IFIC-meerkost
  - Syndicale premie;
 • Subsidie voor de tewerkstelling van personeelsleden met een ex-DAC-statuut;
 • Subsidie voor de tewerkstelling van personeelsleden met een ex-gesco-statuut;
 • Subsidie bijzondere beoepstitels en -kwalificaties;
 • Een informaticapremie voor elk nieuw erkend woonzorgcentrum;
 • Subsidies voor ad-hoc-projecten gerelateerd aan de werking van woonzorgcentra.

Procedure


Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure voor een erkenning als woonzorgcentrum en meer informatie over de financiering van de woonzorgcentra kunt u terugvinden op de website van Departement Zorg.De inspectie van woonzorgcentra gebeurt door de afdeling Zorginspectie. Departement Zorg baseert zich op die inspecties voor het al dan niet toekennen, inkorten of opheffen van de erkenning.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Financiering:
 • Decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Zorginspectie WGF

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidies voor investeringen in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen