FEDERALE UITKERING VOOR OUDERSCHAPSVERLOF, VERLOF VOOR MEDISCHE BIJSTAND OF PALLIATIEF VERLOF
Inhoud


Als werknemer of ambtenaar hebt u de mogelijkheid om, gedurende een bepaalde periode, minder of helemaal niet te werken. Dat kan door gebruik te maken van uw recht op:
  • tijdskrediet of 'gewone' loopbaanonderbreking
  • of een van de thematische verloven:
    • ouderschapsverlof
    • verlof voor medische bijstand
    • palliatief verlof.
Tijdens de periode dat u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof neemt, kunt u, als compensatie voor het loonverlies, een maandelijkse onderbrekingsuitkering krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Als uw thematisch verlof is ingegaan voor 2 september 2016, kan die uitkering in bepaalde gevallen aangevuld worden met een aanmoedigingspremie: dat is een extra premie van de Vlaamse overheid boven op de uitkering van de federale RVA.Als u een onderbrekingsuitkering krijgt, telt de periode dat u niet of minder werkt in sommige gevallen toch gewoon mee voor de berekening van uw pensioen. Neem voor meer informatie contact op met de Pensioenlijn.Als u een onderbrekingsuitkering krijgt, krijgt u nog steeds kinderbijslag. U hebt ook nog altijd recht op een ziekte-uitkering van het ziekenfonds. De RVA blijft bovendien uw onderbrekingsbetaling betalen als u ziek en daardoor eventueel arbeidsongeschikt bent.De onderbrekingsuitkeringen zijn belastbaar. Om te vermijden dat u achteraf te veel belastingen moet betalen, wordt onmiddellijk bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Voorwaarden


De RVA beslist
  • of u recht hebt op een van de thematische verloven
  • en of u tijdens uw thematisch verlof recht hebt op een onderbrekingsuitkering.

Procedure


Als u een thematisch verlof aanvraagt bij de RVA, geeft u aan of u daarbij ook een uitkering aanvraagt.Als de RVA u een onderbrekingsuitkering toekent, bezorgt de dienst u het document C62. Daarop vindt u onder meer het bedrag van de uitkeringen en de periode waarin u die uitkering zult ontvangen. Bewaar het originele document zorgvuldig. Als een instantie u om een bewijs van onderbrekingsuitkeringen vraagt, bezorgt u die een kopie van de C62. Voor een origineel ondertekend exemplaar of een duplicaat van de C62 kunt u terecht bij het RVA-kantoor dat op uw C62 vermeld staat.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Om de vermindering van uw inkomsten tijdens uw thematisch verlof te compenseren, ontvangt u een maandelijkse forfaitaire uitkering van de RVA. Klik op de website onder 'Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet' door naar 'Thematische verloven' en kies tussen 'Onderwijs' en 'Andere sectoren'.

Links


Federale uitkering voor tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematisch verlof (RVA.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geografische Toepassingsgebieden