ERKENNING ALS LABORATORIUM VOOR AFVALSTOFFEN, ANDERE MATERIALEN EN BODEMSTALEN
Inhoud


Om een rechtsgeldige uitspraak te kunnen doen over de milieukwaliteit van afvalstoffen/andere materialen moet de monstername en analyse uitgevoerd worden door een erkend laboratorium voor de monstername en analyse van afvalstoffen en andere materialen. Deze worden erkend door de afdeling Afval- en Materialenbeheer van de OVAM. Om een rechtsgeldige uitspraak te kunnen doen over de milieukwaliteit van bodems moet de analyse uitgevoerd worden door een erkend laboratorium voor de analyse van bodemstalen. Deze worden erkend door de afdeling Bodeminformatiebeheer van de OVAM.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De erkenning voor de
  • monsterneming en/of analyse in de discipline afvalstoffen en andere materialen
  • de analyse in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering
kan worden aangevraagd bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Voor die aanvraag moet u gebruik maken van het modelformulier, dat u volledig ingevuld met de nodige bijlagen moet opsturen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Besluit van de Vlaams Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) van 19 november 2010. De erkenningsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor laboratoria vindt u respectievelijk in HOOFDSTUK 4 en in artikel 25. De procedure voor aanvraag van de erkenning, behandeling, beslissing en bekendmaking staan in HOOFDSTUK 5. In BIJLAGE 3 delen 5° en 6° vindt u de opsomming van de pakketten met de parameters waarvoor respectievelijk een laboratorium in de discipline afvalstof en andere materialen en een laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering kunnen erkend worden.

Links


Erkende laboratoria voor monstername en analyse (OVAM)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest