ERKENNING ALS BODEMSANERINGSDESKUNDIGE TYPE 1 OF TYPE 2
Inhoud


Een bodemsaneringsdeskundige is een onafhankelijke deskundige die erkend wordt door de leidinggevende ambtenaar van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM). Er bestaan twee types bodemsaneringsdeskundigen.
  • Een erkende bodemsaneringsdeskundige van type 1 is erkend voor het uitvoeren van oriënterende bodemonderzoeken en het opstellen van rapporten in het kader van grondverzet.
  • Een erkende bodemsaneringsdeskundige van type 2 mag alle taken uitvoeren die in het kader van het bodemdecreet (en de uitvoeringsbesluiten ervan) aan een bodemsaneringsdeskundige zijn toegewezen.
Raadpleeg de lijst met bodemsaneringsdeskundigen op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Voorwaarden


Om erkend te worden als bodemsaneringsdeskundige moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voor waarden staan beschreven in VLAREL, art. 25/1 en 25/2. Er zijn onder meer voorwaarden op het gebied van:
  • diploma's
  • kennis van het bodemdecreet, zijn uitvoeringsbesluiten of andere Vlaamse wetgeving
  • het volgen van een aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen
  • aantal jaar beroepservaring.
U vindt meer informatie over de erkenningsvoorwaarden op de website van de OVAM.

Procedure


U dient uw dossier samen met het aanvraagformulier in bij de OVAM.De OVAM onderzoekt of de aanvraag en het dossier ontvankelijk en volledig zijn.Als het dossier volledig en ontvankelijk is, wordt het verder ten gronde beoordeeld. Vervolgens neemt de OVAM een beslissing binnen de 90 dagen na indiening van het volledige dossier.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


  • Bodemdecreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
  • Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo).
  • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Links


OVAM - Erkenning als bodemsaneringsdeskundige

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest