SUBSIDIE VOOR EEN ACTIEPROGRAMMA DUURZAME MOBILITEIT VAN EEN NIET-ERKENDE MOBILITEITSVERENIGING
Inhoud


Elke niet-erkende mobiliteitsvereniging die op particulier initiatief is opgericht in de vorm van een vzw of een stichting, kan een subsidie krijgen voor de financiering van actieprogramma's inzake duurzame mobiliteit.

Voorwaarden


Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een actieprogramma, gelden onderstaande voorwaarden.Het actieprogramma
  • omvat acties en activiteiten op continue basis (los van de projectwerking), die expliciete elementen inzake duurzame mobiliteit omvatten
  • heeft een toepassingsgebied dat hoofdzakelijk beperkt is tot het grondgebied van het Vlaamse Gewest
  • toont duidelijk het verband aan tussen de activiteiten van de vereniging en expliciete elementen van het duurzame mobiliteitsbeleid
  • integreert mobiliteit in andere beleidsdomeinen zoals milieu, onderwijs en welzijn
  • heeft een impact in heel Vlaanderen en beperkt zich niet tot een aantal lokale activiteiten.

Procedure


Voor de subsidiëring van een actieprogramma kunt u een aanvraag indienen van 1 januari tot en met 30 juni. Op mobielvlaanderen.be vindt u meer informatie, formulieren en het adres.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Bij de bepaling van het bedrag van de subsidie voor een actieprogramma wordt rekening gehouden met de financiële middelen die via andere kanalen worden verkregen. Het bedrag kan verschillen van actieprogramma tot actieprogramma en bedraagt maximaal 40.000 euro.

Regelgeving


  • Decreet tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten van 13 februari 2004 (zoals gewijzigd door het decreet van 28 november 2008).
  • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten van 28 mei 2004 (zoals gewijzigd door het besluit van 27 maart 2009).

Links


Mobiel Vlaanderen - Subsidies voor mobiliteitsverenigingen en mobiliteitsprojecten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest