HUUR VAN EEN SOCIALE WONING BIJ HET VLAAMS WONINGFONDS
Inhoud


Bent u op zoek naar een sociale woning aan een betaalbare huurprijs? Het Vlaams Woningfonds verhuurt voornamelijk woongelegenheden, gelegen in stedelijke centra, geschikt voor de huisvesting van grote gezinnen.

Voorwaarden


Om in aanmerking te komen voor een huurwoning bij het Vlaams Woningfonds moet u aan volgende voorwaarden voldoen:
  • meerderjarig zijn
  • geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben (zowel in binnen- of buitenland)
  • voldoen aan de 'taal- en inburgeringsbereidheid'. Voor beide voorwaarden moet u een aantal documenten kunnen voorleggen. Het Vlaams woningfonds kan u hiermee helpen.
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • voldoen aan de inkomensvoorwaarden.

Procedure


Het Vlaams Woningfonds legt een register aan waarin kandidaat-huurders in chronologische volgorde worden opgenomen. Bij de toewijzing van een woning wordt er rekening gehouden met:
  • de inschrijvingsvoorwaarden
  • de gezinssamenstelling (deze speelt een belangrijke rol bij het toewijzen van een huurwoning: zo wordt bv. een woning geschikt voor 6 personen bij voorrang toegewezen aan een gezin dat 6 personen telt.)
  • een aantal voorrangsregels.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode.Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van de titel VII van de Vlaamse Wooncode.

Links


Huren bij het Vlaams Woningfonds

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Huurhulp Antwerpen
Dienst Huurhulp Oost-Vlaanderen
Dienst Huurhulp Limburg
Dienst Huurhulp Vlaams-Brabant
Dienst Huurhulp West-Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest