ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN TOERISME VOOR ALLEN-VERBLIJVEN
Inhoud


Alle verblijven die logies aanbieden, kunnen erkend worden als 'Toerisme voor Allen'-verblijf. Erkende jeugdverblijven kunnen ook een subsidie aanvragen. De erkenning en de subsidiëring houden in dat die toeristische verblijven specifieke inspanningen leveren om bepaalde groepen in onze samenleving, meer bepaald jongeren, personen met een beperking en kansarmen, van een vakantie te laten genieten. Daarnaast moeten ze voldoen aan specifieke criteria voor veiligheid, comfort en hygiëne.

Voorwaarden


Voor erkenning

Om erkend te worden, moet een toeristisch bedrijf gelegen zijn in het Vlaamse Gewest. Een verblijf in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan alleen erkend worden als de exploitant op basis van zijn activiteiten als 'uitsluitend behorend tot de Vlaamse Gemeenschap' kan worden beschouwd (Toerisme voor Allen-decreet).Een verblijf moet verder voldoen aan specifieke erkenningscriteria in verband met:
  • drempelverlagende maatregelen
  • brandveiligheid
  • hygiëne, comfort en classificatienormen
  • aanleveren van statistische gegevens.
Om erkend te worden, doet het er niet toe of de uitbater een privépersoon, een vennootschap, een feitelijke vereniging, een plaatselijke (jeugd)groep of een vzw is. Ook wordt er geen minimumcapaciteit opgelegd.

Voor subsidiëring

Om subsidie te krijgen als 'Toerisme voor Allen'-verblijf, is een erkenning nodig. Erkende verblijven met een jeugdlabel komen in aanmerking voor subsidies voor:
  • moderniseringswerken
  • brandveiligheidswerken
  • infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid verhogen.
Onderhoudswerkzaamheden of werkzaamheden aan het privégedeelte van een verblijf worden nooit gesubsidieerd.

Procedure


Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De subsidie bedraagt maximaal 40% van de kosten van de aankoop van materialen en van het uitgevoerde werk. U hebt niet automatisch recht op een subsidie als u aan de voorwaarden voldoet. Het budget is beperkt, waardoor niet altijd alle aanvragers beloond worden. Om aan zoveel mogelijk ingediende projecten een subsidie toe te kennen, kan het percentage van 40% ook verlaagd worden.

Links


Erkenning als verblijf Toerisme voor Allen
Subsidiëring van Toerisme voor Allen verblijven

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Toerisme Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning en subsidiëring van sociaal-toeristische verenigingen