HUISONDERWIJS VOOR LEERPLICHTIGE KINDEREN
Inhoud


In België is er leerplicht, geen schoolplicht. Dat betekent dat je je kind wel moet laten leren, maar dat het daarvoor niet noodzakelijk naar school hoeft te gaan. In plaats van je kind naar een erkende school in Vlaanderen of Brussel te sturen, is onderwijs thuis of 'huisonderwijs' ook mogelijk.

Voorwaarden


Inhoudelijk moet het huisonderwijs gericht zijn op:
 • Ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind
 • Bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid
 • Bijbrengen van eerbied voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen
 • Voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene.
Kinderen die huisonderwijs volgen, moeten bovendien op vaste tijdstippen deelnemen aan de examens van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Zij kunnen hier het nodige getuigschrift behalen om verder te mogen doen met huisonderwijs.
 • Uiterlijk in het schooljaar waarin je kind 13 jaar wordt voor 1 januari, moet je kind het getuigschrift basisonderwijs behalen.
  Voorbeeld 1: Je kind wordt 13 in 2022. Je kind behaalt het getuigschrift ten laatste in juni 2023.
  Voorbeeld 2: Je kind wordt 13 in 2023. Je kind behaalt het getuigschrift ten laatste in juni 2024.
 • Uiterlijk in het schooljaar waarin je kind 16 jaar wordt voor 1 januari, moet je kind minstens het getuigschrift eerste graad secundair onderwijs behalen.
  Voorbeeld 1: Je kind wordt 16 in 2022. Je kind behaalt het getuigschrift eerste graad secundair onderwijs ten laatste tijdens het schooljaar 2022-2023.
  Voorbeeld 2: Je kind wordt 16 in 2023. Je kind behaalt het getuigschrift eerste graad secundair onderwijs ten laatste tijdens het schooljaar 2023-2024.
De onderwijsinspectie kan het huisonderwijs controleren om na te gaan of voldaan is aan de minimumeisen. Als bij twee opeenvolgende inspecties blijkt dat jouw huisonderwijs niet voldoet, ben je verplicht je kind te in te schrijven in een school.

Procedure


Als je huisonderwijs wil organiseren, breng je uiterlijk op de 3de schooldag van het schooljaar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) hiervan op de hoogte:OfZolang je kind huisonderwijs volgt, moet je dit elk schooljaar melden via het Loket Huisonderwijs of via het formulier.Leerlingen kunnen in de loop van het schooljaar normaalgezien niet overstappen van onderwijs op school naar huisonderwijs.Je kunt huisonderwijs organiseren op verschillende manieren:
 • Individueel huisonderwijs: zelf les geven of beroep doen op een privéleraar.
 • Collectief huisonderwijs: je kind gaat naar een privéschool, of je organiseert met een aantal ouders samen huisonderwijs voor een aantal kinderen.
Om een diploma of getuigschrift te behalen moet je kind wel examens afleggen bij de Examencommissie basisonderwijs of bij de Examencommissie secundair onderwijs.Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u meer informatie over het organiseren van huisonderwijs.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Je draagt de kosten voor het huisonderwijs volledig zelf en hebt geen recht op een schooltoeslag.

Links


Onderwijs Vlaanderen - Huisonderwijs voor leerplichtige kinderen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Een getuigschrift basisonderwijs behalen via de Examencommissie basisonderwijs