INVESTERINGSSTEUN VOOR LAND- EN TUINBOUWERS
Inhoud


Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) wil landbouwers via financiële stimuli aanmoedigen om hun bedrijfsstructuren door investeringen snel genoeg aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het geeft steun voor investeringen die gericht zijn op een:
  • efficiënter gebruik van energie en water
  • verbetering van de luchtkwaliteit, onder meer via de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, fijn stof en ammoniak
  • verhoging van de kwaliteit en weerbaarheid.

Voorwaarden


De investeringssteun mag niet in strijd zijn met het beleid op andere vlakken (marktbeleid, milieubeleid, ruimtelijk beleid ...) en mag de doelstellingen ervan niet doorkruisen.De precieze voorwaarden voor de VLIF-investeringssteun voor land- en tuinbouwers vindt u op de website.

Procedure


Alle VLIF-steunaanvragen gebeuren via het e-loket Landbouw en Visserij. Als u vraagt om steun in de vorm van een rentesubsidie en/of een waarborg, wordt uw aanvraag door uw kredietinstelling ingediend, namens de kredietnemer.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De steun heeft de vorm van een rentesubsidie en/of een kapitaalpremie naargelang van de aard van de investeringen. U vindt de precieze steunpercentages en maximumbedragen op de website.

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw

Links


VLIF-steun voor productieve investeringen in land- en tuinbouw

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest