SUBSIDIE VOOR EEN MOBILITEITSPROJECT VAN EEN VERENIGING
Inhoud


Elke vereniging die op particulier initiatief is opgericht in de vorm van een vzw of een stichting, kan een subsidie krijgen voor een project rond mobiliteit. De vereniging hoeft daarvoor niet als mobiliteitsvereniging of als koepel van mobiliteitsverenigingen erkend te zijn.

Voorwaarden


Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een mobiliteitsproject, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn.
 • Het project moet verband houden met verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit (het kan educatief, sensibiliserend of op actie of onderzoek gericht zijn) en moet bovendien:
  • de verkeersveiligheid verhogen
  • en/of het fietsen bevorderen
  • en/of milieuvriendelijk verkeer stimuleren
  • en/of gebruik van het openbaar vervoer doen toenemen
  • en/of zorgen voor duurzaam woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, woon-winkelverkeer of recreatieverkeer.
 • Het project heeft een duurtijd van maximaal 18 maanden.
 • Het toepassingsgebied van het project moet hoofdzakelijk beperkt zijn tot het grondgebied van het Vlaamse Gewest
 • De subsidieaanvraag moet de informatie bevatten over de aanvrager, het project en de begroting van het project zoals bepaald is in hoofdstuk III van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004.
 • Infrastructuur wordt niet gesubsidieerd.

Procedure


 • U moet de aanvraag voor een projectsubsidie indienen uiterlijk op 30 september van het jaar dat voorafgaat aan de startdatum van het project.
 • Op mobielvlaanderen.be vindt u het aanvraagformulier (Bijlage VII) en het adres.
 • De ingediende projecten worden beoordeeld op basis van een aantal vastgelegde criteria, zoals het vernieuwend potentieel, het bovenlokale effect, de afstemming met het Vlaamse mobiliteitsbeleid en de kosteneffectiviteit.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


 • Bij de bepaling van het bedrag van de subsidie voor een mobiliteitsproject wordt rekening gehouden met de financiële middelen die via andere kanalen worden verkregen.
 • Het bedrag verschilt van project tot project en bedraagt maximaal 75% van de directe personeels- en werkingskosten van het project tot een bovengrens van 50.000 euro.

Regelgeving


 • Decreet tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten van 13 februari 2004 (zoals gewijzigd door het decreet van 28 november 2008).
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten van 28 mei 2004 (zoals gewijzigd door het besluit van 27 maart 2009).

Links


Mobiel Vlaanderen - Subsidies voor mobiliteitsverenigingen en mobiliteitsprojecten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning en subsidiƫring van een mobiliteitsvereniging
Subsidie voor een actieprogramma duurzame mobiliteit van een niet-erkende mobiliteitsvereniging