ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE SAMENWERKINGSINITIATIEVEN EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG (SEL)
Inhoud


De Vlaamse overheid is bevoegd voor de erkenning en de subsidiëring van de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg.Een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgaanbieders in Vlaanderen of Brussel:
 • de diensten voor gezinszorg
 • de huisartsen
 • de lokale dienstencentra
 • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 • de woonzorgcentra
 • de verpleegkundigen en vroedvrouwen
 • de diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, al dan niet in samenwerking met één of meerdere regionale dienstencentra.
Door samen te werken, willen deze zorgaanbieders hun dienst- en zorgverlening rond de patiënt zo veel mogelijk verbeteren. Ze nemen initiatieven om hun zorgverlening af te stemmen op de behoeften van de patiënten in hun regio en maken afspraken om hun dienstverlening ook op elkaar af te stemmen. Een SEL kan ook vorming voor de zorgaanbieders organiseren en biedt nuttige informatie.

Voorwaarden


Een SEL kan erkend worden indien het voldoet aan een aantal erkenningsvoorwaarden. U kunt deze voorwaarden nalezen op de website van Zorg en Gezondheid.Om erkend te blijven moet het SEL:
 • voldoen aan de erkenningsvoorwaarden
 • elke wijziging van de statuten onmiddellijk meedelen aan Zorg en Gezondheid
 • de opdrachten en de taken, vermeld in het SEL-besluit, uitvoeren en registreren
 • jaarlijks uiterlijk tegen 31 maart aan het agentschap de registratiegegevens over de uitvoering van de opdrachten en de taken van het voorbije werkingsjaar bezorgen
 • jaarlijks uiterlijk tegen 31 maart aan het agentschap het financieel verslag van het voorbije werkingsjaar bezorgen
 • elke wijziging die betrekking heeft op de erkenning onmiddellijk aan het agentschap melden.

Procedure


Alle nodige informatie over de procedure voor de erkenning en subsidiëring van een SEL kunt u verkrijgen bij Zorg en Gezondheid.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De Vlaamse overheid kent aan een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) een jaarlijkse subsidie toe. Die bedraagt 60.000 euro per werkingsjaar, vermeerderd met 0,20 euro per inwoner van het werkgebied van een SEL.

Regelgeving


 • Decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Zorg en Gezondheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest